+13

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 4: Dự báo giá coin với LSTM - Keras - Python

LSTM là gì?

LSTM (Long Short Term Memory networks) là một cải tiến của mạng RNN có khả năng học phụ thuộc xa. LSTM được Hochreiter & Schmidhuber giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1997 sau đó được nhiều cải tiến và được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như: Robot control, Time series prediction, Speech recognition, Time series anomaly detection, ...

LSTM được thiết kế để giải quyết vấn đề phụ thuộc xa. Việc nhớ thông tin trong là thuộc tính mặc định của mạng, chứ ta không cần phải luyện. Tức là ngay mạng LSTM có thể ghi nhớ được mà không cần bất kì can thiệp nào.

Sự khác biệt của LSTM và RNN thuần đó là LSTM có "tầng cổng quên" (forget gate layer).

Đầu vào của cổng quên này là ht1h_{t-1}xtx_t cho ra một giá trị trong khoảng [0,1][0, 1] (0 quên hết, 1 là nhớ hết, ngoài ra là nhớ 1 phần) thông qua hàm sigmoid. Một Cell LSTM gồm có 3 cổng tương ứng với 3 tầng đó là tầng cổng quên (forget gate layer), tầng cổng vào (input gate layer) và tầng tham chiếu (output gate layer).

Vậy bộ nhớ dài hạn có tác dụng gì trong dự báo giá Coin?

Để giải thích vấn đề này mình xin nêu ra 1 ví dụ ngắn sau:

XRPUSD

Bằng cách đo Date Range trên Tradingview mình có thể đoán được ngày nào nên mua XRP và ngày nào nên bán (cỡ khoảng 25-27 ngày).

Đối với RNN thuần để đoán được khả năng này khá là khó do nhớ được khá ít. Còn đối với LSTM thì rất may là nó nhớ sẵn rồi nên mình không cần phải can thiệp vào (chém gió vậy thôi chứ để đoán ra được cái này nó là cả 1 câu chuyện dài 😄).

Oke vậy là tạm qua phần giới thiệu cơ bản về lí thuyết nếu muốn cụ thể hơn thì các bạn vui lòng tham khảo ở phần tài liệu tham khảo nhé 😄

Code LSTM bằng Python với thư viện Keras

Thật may là ta không phải code chay từ đầu để xây dựng mô hình LSTM vì có thư viên sẵn mà chiến với Keras được base trên TensorFlow,Theano, CNTK.

Code full tham khảo tại đây: https://github.com/hung96ad/predict_price_cryptocurrencies

Install Libraries

Ở đây mình chạy trực tiếp luôn không chạy qua máy ảo Vitualenv hay Docker nhé vì sau cho chạy dự báo mỗi giờ 1 lần:

pip3 install --upgrade tensorflow

pip3 install h5py

pip3 install keras

pip3 install matplotlib

pip3 install pandas

pip3 install sklearn

Get data train

Lưu ý là bạn phải crawl data từ bài hướng dẫn trước lưu vào database rồi nhé: Crawl dữ liệu từ sàn Binance.com

Lấy dữ liệu để train và validate như sau:

SELECT c.`close`, 
    c.high, 
    c.low, 
    c.`open`, 
    c.volume, 
    c.quoteAssetVolume, 
    c.numberOfTrader,
    c.takerBuyBaseAssetVolume,
    c.takerBuyQuoteAssetVolume,
    c.`ignore`
FROM candlestick_data AS c
WHERE c.idCoin = 173

Ví dụ trên mình lấy idCoin = 173 tức là cặp ADAETH bạn muốn train dữ liệu coin nào thì lấy id tương ứng nhé. Sau mình sẽ dự báo toàn bộ Market ETH.

Validate dữ liệu thì mình lấy 2 ngày do trade ngắn hạn nên mình cho chạy dự báo mỗi giờ vì vậy mà dữ liệu để validate mình lấy vậy thôi 😄.

n_time_predicts = 2 * 24

Convert Time series to Supervised Learning

Việc convert từ bài toán chuỗi thời gian thành bài toán học có giám sát được thực hiện với tư tưởng như sau:

 • Bắt đầu từ khung giờ thứ tt đến khung giờ t+10t+10
 • Input: XX là những giá trị cần đưa vào của của khung giờ tt
 • Output: yy là giá trị cần dự đoán của khung giờ tiếp theo ở đây mình lấy là giá "close"

Ví dụ với dữ liệu như sau:

open high low close volume quoteAssetVolume numberOfTrader takerBuyBaseAssetVolume takerBuyQuoteAssetVolume ignore
0.0304000000 0.0306000000 0.0298550000 0.0304370000 1560.9700000000 47.4380609300 78 1227.1100000000 37.3092471400 57146.3825541400
0.0305260000 0.0307860000 0.0295340000 0.0301300000 578.1300000000 17.4638475100 195 314.9800000000 9.5420328900 54835.6917909400
0.0299520000 0.0302000000 0.0292500000 0.0298500000 563.5500000000 16.7206037600 225 176.9500000000 5.2605256600 54957.7561959400
0.0300330000 0.0306820000 0.0296000000 0.0300320000 790.9300000000 23.8081811100 221 322.3500000000 9.7097861000 54957.7561959400
0.0300860000 0.0305000000 0.0297560000 0.0299660000 643.7500000000 19.4555166800 222 280.4600000000 8.4800854000 51842.1161959400

Sẽ được chuyển thành dạng sau:

open(t) high(t) low(t) close(t) volume(t) quoteAssetVolume(t) numberOfTrader(t) takerBuyBaseAssetVolume(t) takerBuyQuoteAssetVolume(t) ignore(t) close(t+1)
0.0304000000 0.0306000000 0.0298550000 0.0304370000 1560.9700000000 47.4380609300 78 1227.1100000000 37.3092471400 57146.3825541400 0.0301300000
0.0305260000 0.0307860000 0.0295340000 0.0301300000 578.1300000000 17.4638475100 195 314.9800000000 9.5420328900 54835.6917909400 0.0298500000
0.0299520000 0.0302000000 0.0292500000 0.0298500000 563.5500000000 16.7206037600 225 176.9500000000 5.2605256600 54957.7561959400 0.0300320000
0.0300330000 0.0306820000 0.0296000000 0.0300320000 790.9300000000 23.8081811100 221 322.3500000000 9.7097861000 54957.7561959400 0.0299660000
0.0300860000 0.0305000000 0.0297560000 0.0299660000 643.7500000000 19.4555166800 222 280.4600000000 8.4800854000 51842.1161959400 Nan

Nan là giá trị mình cần dự báo

Code

def series_to_supervised(self, data, n_in=1, n_out=1, dropnan=True):
  n_vars = 1 if type(data) is list else data.shape[1]
  df = DataFrame(data)
  cols, names = list(), list()
  for i in range(0, n_out):
    cols.append(df.shift(i))
    if i == 0:
      names += [('var%d(t)' % (j+1)) for j in range(n_vars)]
    else:
      names += [('var%d(t+%d)' % (j+1, i)) for j in range(n_vars)]
  for i in range(n_in, 0, -1):
    cols.append(df.shift(-i))
    names += [('var%d(t+%d)' % (j+1, i)) for j in range(n_vars)]
  agg = concat(cols, axis=1)
  agg.columns = names
  if dropnan:
    agg.dropna(inplace=True)
  agg = agg.fillna(0)
  return agg
# Chuẩn hóa dữ liệu đưa về đoạn [0,1]
def normalize_data(self, dataset, dropnan=True):
  values = dataset.values
  values = values.astype('float32')
  scaled = self.scaler.fit_transform(values)
  reframed = self.series_to_supervised(scaled, self.n_hours, 1, dropnan)
  values = reframed.values
  return values

Build model

Ở đây mình dùng 2 layers LSTM cấu hình sau:

units = 64
n_time_predicts = 2 * 24
epochs = 50
batch_size = 128
verbose = 0
min_delta = 1e-15 
patience = 30 # với 30 vòng lặp mà loss giản không đáng kể thì dừng (1e-15 yên tâm là nó sẽ chạy hết 50 epochs :D)
monitor = 'val_loss'

Code

def build_model(self, units, train_X, loss='mse', optimizer='adam'):
  model = Sequential()
  model.add(LSTM(units,input_shape=(train_X.shape[1], train_X.shape[2]), return_sequences=True))
  model.add(LSTM(units))
  model.add(Dense(1))
  model.compile(loss=loss, optimizer=optimizer)
  return model

Fit model

def fit_model(self, model, train_X, train_y, test_X, test_y, symbol, config):
  epochs, batch_size, verbose, min_delta, patience, monitor = config
  model.fit(train_X, train_y, epochs=epochs, batch_size=batch_size, verbose=verbose, shuffle=False, validation_data=(test_X, test_y),
    callbacks = [EarlyStopping(monitor=monitor, min_delta=min_delta, patience=patience)])
  return model

Đợi 1 lát chắc tầm 1-2 phút.

Predict

Sau khi chạy hàm predict dữ liệu đầu ra là 1 array với khoảng giá trị (-1;1) cần phải được inverse_transform về dạng dữ liệu chuẩn ban đầu:

def make_predict(self, model, test_X, n_features = 1):
  yhat = model.predict(test_X)
  test_X = test_X.reshape((test_X.shape[0], self.n_hours*n_features))
  inv_yhat = self.invert_scaling(yhat, test_X, n_features)
  return inv_yhat
def invert_scaling(self, test_y, test_X_reshape, n_features):
  inv_y = concatenate((test_y, test_X_reshape[:, -(n_features - 1):]), axis=1)
  inv_y = self.scaler.inverse_transform(inv_y)
  inv_y = inv_y[:,0]
  return inv_y

Ta được kết quả như sau:

RMSE = 1.99825E-6
MAX_ERROR = 5.91337E-6 # sai số lớn nhất

ADAETH

Oke nhìn dự đoán trông có vẻ khả là đúng. Đường Predict đi trước Test 1 nhịp để bắt sóng 😃

Ngoài ra để dự báo về sau thì mình cần lưu lại model và weight:

def save_model(self, model, symbol):
  model.save_weights("weights/weight_%s.h5"%symbol)
  model_json = model.to_json()
  with open("models/model_%s.json"%symbol, "w") as json_file:
    json_file.write(model_json)

Train model với nhiều cặp coin

Mình cho vòng lặp for để chạy hết dữ liệu các đồng thôi.

Chắc có lẽ do mình code tồi nên trong vòng for thì bộ nhớ không được giải phóng dẫn đến tình trạng tràn bộ nhớ không dự báo được nhiều @@.

Để giải quyết vấn đề bộ nhớ mình đã tìm được 1 giải pháp đó là dùng chính Python để gọi lại Python. Sau mỗi lần chạy với 1 cặp coin lưu model, weight lại và gọi lại sử dụng thư viện subprocessargparse để chạy

# run.py
from subprocess import Popen, PIPE, STDOUT
from connectDB import ConnectDB
import time

if __name__ == '__main__':
  start_time_main = time.time()
  DB = ConnectDB()
  list_coin = DB.get_list_coin_info("ETH")
  for coin in list_coin:
    print(coin)
    start_time = time.time()
    p = Popen('python3 train.py -id %s -symbol %s'%(coin[1], coin[0]), shell=True, 
       stdout=PIPE, stderr=STDOUT)
    retval = p.wait()
    print("Time train: %f" %(time.time() - start_time))
    time.sleep(1)
  print("Total time train: %f" %(time.time() - start_time_main))
# train.py
if __name__ == '__main__':
  parser = argparse.ArgumentParser(description="Predict coin price.")
  parser.add_argument('-id',type=int,help="-id id coin")
  parser.add_argument('-symbol',type=str,help="-symbol symbol coin")
  args = parser.parse_args()
  coin = [args.symbol, args.id]
  units = 64
  n_hours = 1
  n_time_predicts = 2 * 24
  epochs = 50
  batch_size = 128
  verbose = 0
  min_delta = 1e-15
  patience = 30
  monitor = 'val_loss'

  config_train = (epochs, batch_size, verbose, min_delta, patience, monitor)
  trainModel = trainModel(coin , n_hours, n_time_predicts, config_train, units)
  trainModel.train_model()

Dự báo với nhiều cặp coin

Mấu chốt của việc dự báo với nhiều cặp coin để mình lựa chọn đồng nào tốt nhất với hi vọng profit sẽ max 😄. Vì vậy cần lưu vào CSDL để dùng sau này. Ngoài ra còn cần giao diện để người dùng xem và có tin tưởng sử dụng hay không.

Do vậy cần thiết kế CSDL để lưu đống dữ liệu dự báo và show cho người dùng. Sau đây là query create table mà mình sử dụng

DROP TABLE IF EXISTS `historical_train`;
CREATE TABLE `historical_train` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `id_coin` smallint(6) DEFAULT NULL,
 `time_create` int(11) DEFAULT NULL,
 `price_test` text,
 `price_predict` text,
 `RMSE` float DEFAULT NULL,
 `max_error` float DEFAULT NULL,
 `openTime_last` bigint(20) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `time_create` (`time_create`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;

DROP TABLE IF EXISTS `historical_price_predictions`;
CREATE TABLE `historical_price_predictions` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `id_coin` smallint(6) DEFAULT NULL,
 `time_create` int(11) DEFAULT NULL,
 `price_predict` text,
 `price_actual` text,
 `price_preidct_last` float DEFAULT NULL,
 `price_predict_previous` float DEFAULT NULL,
 `price_actual_last` float DEFAULT NULL,
 `price_actual_previous` float DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `time_create` (`time_create`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;

Để lưu dữ liệu vào cần convert array thành string:

def save_to_db(self, inv_yhat, inv_y, id_coin):
  time_create = int(time.time())
  price_predict = array2string(inv_yhat, separator=',')
  price_actual = array2string(inv_y, separator=',')
  price_preidct_last = inv_yhat[-1]
  price_predict_previous = inv_yhat[-2]
  price_actual_last = inv_y[-1]
  price_actual_previous = inv_y[-2]
  self.db.insert_history_prediction(id_coin, time_create, price_actual, price_predict, 
    price_preidct_last, price_predict_previous, price_actual_last, price_actual_previous)

Insert vào DB:

def insert_history_prediction(self, id_coin, time_create, price_actual, price_predict,
    price_preidct_last, price_predict_previous, price_actual_last, price_actual_previous):
  cnx = config_db()
  cursor = cnx.cursor()
  query_string = "INSERT INTO historical_price_predictions(id_coin, time_create, price_actual, price_predict, \
      price_preidct_last, price_predict_previous, price_actual_last, price_actual_previous)\
    VALUES (%s,%s,'%s','%s',%s,%s,%s,%s)"%(id_coin, time_create, price_actual, price_predict,
      price_preidct_last, price_predict_previous, price_actual_last, price_actual_previous)
  try:
    cursor.execute(query_string)
    cnx.commit()
  except mysql.Error as err:
    print(query_string)
    cnx.rollback()
    print("Something went wrong: {}".format(err))
  cursor.close()
  cnx.close()
  del cursor
  del cnx
  return None

Demo

Sản phẩm demo tại: http://tradersupport.club

Admin: http://tradersupport.club/admin

Lời kết

Trên đây là ví dụ khá là cơ bản để dự báo giá coin trên sàn Binance. Từ những hiểu biết cơ bản của bản thân mong rằng qua đó các bạn có thể tự xây dựng cho riêng mình 1 mô hình dự báo khác phù hợp với nhu cầu cá nhân của bản thân.

Tuy nhiên đến đây để sử dụng vẫn chưa đủ cần có giao diện trực quan cho người dùng sử dụng mà mình sẽ giới thiệu ở phần tiếp theo.

Code mình mới viết nên khá là xấu. Nếu có vấn đề gì mong các bạn tích cực comment góp ý để code clean hơn. Mình xin cảm ơn!

Lời cảm ơn!

Xin gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Danh Tú giảng dạy môn CSDL nâng cao, Lập trình hướng đối tượng, thầy Lê Chí Ngọc giảng dạy môn Hệ hỗ trợ quyết định của viện Toán ứng dụng và Tin học tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và các bạn trong lớp như Phan Huy Hoàng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Long giúp đỡ mình rất nhiều trong việc học về Machine Learning, cùng với đó là thời gian thực tập trên Tổ hợp giáo dục Topica trong phòng vận hành TOX đã giúp mình biết được nhiều kiến thức để triển khai một ứng dụng lên web, cách đánh index CSDL sao cho hợp lí.

Mình tìm hiểu về Machine leaning mới được tầm khoảng hơn 3 tháng do vậy theo quan điểm cá nhân của mình thì để học và code được 1 ứng dụng về ML trên Python không phải là 1 chuyện khó vấn đề chỉ là bạn có thực sự đam mê và muốn tìm hiểu về nó hay không thôi. Mình cũng xin mạn phép chia sẻ 1 số cách của bản thân để tạo được 1 ứng dụng về ML nho nhỏ:

Bước 0: (bước khó nhất) Xác định xem mình định làm về bài toán nào (mình mất khoảng 1 tháng để xác định được)

Bước 1: Hỏi Google là bài toán này đã có những thuật toán nào để giải hay chưa?

Bước 2: Copy/past Code chẳng cần hiểu cái gì cả cứ copy/past xem nó chạy được code không đã rồi tính.

 • Nếu chạy được thì oke ngon quá.
 • Nếu không chạy được thì đặt câu hỏi là tại sao nó không chạy được? Copy lỗi và past lên hỏi Google xem là tại sao? Nếu vẫn không ra thì hỏi những người đã từng làm về vấn đề này xem họ có biết hay không. Mình khá là may mắn vì được học cùng với Bình và Hoàng 😃)

Bước 3: Đặt câu hỏi tại sao ở đây họ lại làm vậy? Tại sao nó chạy được?

Bước 4: Tìm hiểu lí thuyết về thuật toán để xem mình có thể cải thiện những gì hay không?

Bước 5: Tìm hiểu về những vấn đê dâu ria khác như làm thế nào để deploy lên web sử dụng chẳng hạn.

Ngoài ra nếu thấy hay hãy để lại 1 start, 1 share nhé!

Thanks you verry much!

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.