+4

Deploy ứng dụng Machine learning lên Web server. Phần 3: Crawl dữ liệu từ sàn Binance.com

Tìm hiểu về một số API trên Binance được dùng và tạo CSDL

Exchange information

GET /api/v1/exchangeInfo

Trả về thông tin các cặp coin hiện có trên Binance

{
 "timezone": "UTC",
 "serverTime": 1508631584636,
 "rateLimits": [{
   "rateLimitType": "REQUESTS_WEIGHT",
   "interval": "MINUTE",
   "limit": 1200
  },
  {
   "rateLimitType": "ORDERS",
   "interval": "SECOND",
   "limit": 10
  },
  {
   "rateLimitType": "ORDERS",
   "interval": "DAY",
   "limit": 100000
  }
 ],
 "exchangeFilters": [],
 "symbols": [{
  "symbol": "ETHBTC",
  "status": "TRADING",
  "baseAsset": "ETH",
  "baseAssetPrecision": 8,
  "quoteAsset": "BTC",
  "quotePrecision": 8,
  "orderTypes": ["LIMIT", "MARKET"],
  "icebergAllowed": false,
  "filters": [{
   "filterType": "PRICE_FILTER",
   "minPrice": "0.00000100",
   "maxPrice": "100000.00000000",
   "tickSize": "0.00000100"
  }, {
   "filterType": "LOT_SIZE",
   "minQty": "0.00100000",
   "maxQty": "100000.00000000",
   "stepSize": "0.00100000"
  }, {
   "filterType": "MIN_NOTIONAL",
   "minNotional": "0.00100000"
  }]
 }]
}

Trên đây ta cần lưu ý một số thông tin quan trọng cần lưu lại:

symbol # Thông tin cặp coin giao dịch
minQty # min quantity: Đơn vị khối lượng nhỏ nhất cho 1 giao dịch (tạm dịch) 
tickSize # Đơn vị giá nhỏ nhất cho 1 giao dịch
status # Trạng thái trên Binance: TRADING - còn giao dịch được, BREAK: không giao dịch được
baseAsset # Coin hiện thời
quoteAsset # Market trên Binance: BTC, ETH, USDT, BNB

Còn 1 số thông tin khác nữa nhưng hiện tại thì mình chỉ quan tâm mấy thông tin này thôi ace mà cần lưu thông tin gì khác thì tìm hiểu thêm và comment chia sẻ nhé!

Dưới đây là query tạo table:

DROP TABLE IF EXISTS `coin_info`;
CREATE TABLE `coin_info` (
 `id` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `symbol` char(20) DEFAULT NULL,
 `minQty` decimal(15,10) DEFAULT NULL,
 `tickSize` decimal(15,10) DEFAULT NULL,
 `status` char(20) DEFAULT NULL,
 `baseAsset` char(10) DEFAULT NULL,
 `quoteAsset` char(10) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `symbol` (`symbol`) USING HASH
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;

Kline/Candlestick data

GET /api/v1/klines

Thông tin trả về giá trong khung thời gian để vẽ biểu đồ candlestick cái này ae nào đầu tư và tìm hiểu về thị trường chứng khoán, coin, forex sẽ rõ.

Parameters

Name Type Mandatory Description
symbol STRING YES
interval ENUM YES 1m, 3m, 5m, 15m, 30m, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h, 12h, 1d, 3d, 1w, 1M
startTime LONG NO
endTime LONG NO
limit INT NO Default 500; max 1000.

Nếu startTime và endTime không có trong parameter thì respon sẽ là dữ liệu mới nhất.

Response:

[
 [
  1499040000000,   // Open time
  "0.01634790",    // Open
  "0.80000000",    // High
  "0.01575800",    // Low
  "0.01577100",    // Close
  "148976.11427815", // Volume
  1499644799999,   // Close time
  "2434.19055334",  // Quote asset volume
  308,        // Number of trades
  "1756.87402397",  // Taker buy base asset volume
  "28.46694368",   // Taker buy quote asset volume
  "17928899.62484339" // Ignore.
 ]
]

Query tạo table:

DROP TABLE IF EXISTS `candlestick_data`;
CREATE TABLE `candlestick_data` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `idCoin` smallint(6) DEFAULT NULL,
 `openTime` bigint(20) DEFAULT NULL,
 `open` decimal(20,10) DEFAULT NULL,
 `high` decimal(20,10) DEFAULT NULL,
 `low` decimal(20,10) DEFAULT NULL,
 `close` decimal(20,10) DEFAULT NULL,
 `volume` decimal(20,10) DEFAULT NULL,
 `closeTime` bigint(20) DEFAULT NULL,
 `quoteAssetVolume` decimal(20,10) DEFAULT NULL,
 `numberOfTrader` int(11) DEFAULT NULL,
 `takerBuyBaseAssetVolume` decimal(20,10) DEFAULT NULL,
 `takerBuyQuoteAssetVolume` decimal(20,10) DEFAULT NULL,
 `ignore` decimal(20,10) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `openTime` (`openTime`),
 KEY `idCoin` (`idCoin`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;

Ở đây mình đánh index 2 trường là openTime, idCoin vì 2 trường này được query where rất nhiều. Đồng thời dữ liệu ta crawl về sẽ tương đối nhiều tính đến ngày 11/11/2018 thì mình crawl về được khoảng gần 3 triệu bản ghi với khung là 1h.

Ngoài ra còn 1 số API khác để check thông tin tài khoản, check order, đặt order thì cần tạo API Key và API Secret để tạo tool tự động giao dịch, báo cáo, ... hiện tại thì nó không liên quan đến bài viết nên mình không giới thiệu. Sẽ có một bài khác giới thiệu về các API này và làm tool giao dịch tự động.

Oke vậy là tạm xong về phần tìm hiểu về API và tạo table để lưu dữ liệu rồi.

Code Python

Install Pip3

sudo apt install python3-pip

Install libraries

pip3 install numpy

pip3 install python-binance

sudo apt-get install python3-dev

pip3 install mysqlclient

Nếu install mysqlclient không được thì bạn thử lệnh sau:

sudo apt-get install python3-dev default-libmysqlclient-dev

Code

Các bạn tham khảo code tại đây nhé: https://github.com/hung96ad/crawl_data_binance

Lưu ý: là hàm insertcoininfotodb chỉ chạy lần đầu khi bạn tạo CSDL thôi nhé còn đâu lần sau mà vẫn chạy là lỗi đó 😄

Nếu bạn muốn lấy dữ liệu trong khoảng thời gian khác thì sửa lại code:

def get_klines_startTime(self, symbol, startTime = 0):
  return self.client.get_klines(symbol = symbol,
      interval = self.client.KLINE_INTERVAL_1HOUR, 
      startTime = startTime,
      limit = 1000)

Thay KLINE_INTERVAL_1HOUR bằng 1 trong những constant sau:

KLINE_INTERVAL_1MINUTE
KLINE_INTERVAL_3MINUTE
KLINE_INTERVAL_5MINUTE
KLINE_INTERVAL_15MINUTE
KLINE_INTERVAL_30MINUTE
KLINE_INTERVAL_1HOUR
KLINE_INTERVAL_2HOUR
KLINE_INTERVAL_4HOUR
KLINE_INTERVAL_6HOUR
KLINE_INTERVAL_8HOUR
KLINE_INTERVAL_12HOUR
KLINE_INTERVAL_1DAY
KLINE_INTERVAL_3DAY
KLINE_INTERVAL_1WEEK
KLINE_INTERVAL_1MONTH

Crontab

Bonus thêm phần này cho một số bạn chưa biết 😄.

Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống.

Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy.

Chẳng hạn với mình thì 1h mình cần lấy dữ liệu 1 lần nếu ko có Crontab thì thật kinh khủng mỗi giờ lần mình lại phải vào chạy code 1 lần.

Chạy crontab thế nào

Ví dụ mình lưu code trong thư mục /home/user

git clone https://github.com/hung96ad/crawl_data_binance.git
crontab -e

Thêm dòng sau cuối:

0 * * * * cd /home/user && python3 crawler_data_binance.py >> `date +\%y\%m\%d\%H\%M`.log 2>&1

Trong đó:

0 * * * * # mỗi giờ crontab chạy 1 lần
>> `date +\%y\%m\%d\%H\%M`.log 2>&1 # ghi log chạy theo giờ, phút, mỗi lần chạy xuất ra 1 file log

Crawl dữ liệu mỗi 30 phút:

/30 * * * * cd /home/user && python3 crawler_data_binance.py >> `date +\%y\%m\%d\%H\%M`.log 2>&1

Ngoài ra bạn có thể lên đây để lấy khung thời gian chạy crontab theo ý theo link sau: https://crontab.guru


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.