+2

Phần 3. Các kiến thức cơ bản trong robot framework như vòng lặp for, dictionary ...

Vòng lặp For bạn có các cách sử dụng vòng lặp for trong robot framework như sau:

TC01 - For example
  Log to console   \n
  FOR  ${animal}  IN  cat  dog
    Log to console  ${animal}
  END
  Log to console   ===============
  FOR  ${index}  IN RANGE  5  26  10
    Log to console  ${index}
  END
  Log to console   ==============
  FOR  ${index}  IN RANGE  13  -13  -10
    Log to console  ${index}
  END
  Log to console   ==============
  FOR  ${index}  IN RANGE  3.14  6.09  1.2
    Log to console  ${index}
  END
  

For-in-enumerate loop : Cho phép for theo cả index và giá trị của list

** Variables ***
@{LIST}     a  b  c
@{NUMBERS}    ${1}  ${2}  ${5}
@{NAMES}     one   two   five
*** Testcases ***
TC02 - for with ENUMERATE
 FOR  ${index}  ${item}  IN ENUMERATE  @{LIST}
   log to console  ${index} value ${item}
 END

# FOR THEO ĐỘ DÀI CỦA LIST NHỎ HƠN Bạn có thể for 2 List cùng 1 lúc nữa nhé

FOR  ${number}  ${name}  IN ZIP  ${NUMBERS}  ${NAMES}
 	log to console  ${number} VALUE ${name}
 END

Vòng lặp For với Dictionary : cho phép bạn For theo key hoặc Value hoặc key và value nữa nhé

*** Settings ***
*** Variables ***
&{DICT}     a=1  b=2  c=3
*** Testcases ***
TC01 - For loop
  Dictionary iteration
*** Keywords ***
Dictionary iteration
 FOR ${key}  IN  @{DICT}
   Log to console  Key is '${key}' and value is '${DICT}[${key}]'.
 END

Exiting for loop => Keyword này dùng để kết thúc vòng lặp sẽ ko chạy vòng lặp nữa

*** Variables ***
&{DICT}     a=1  b=2  c=3 d=4
*** Testcases ***
TC01 - Exiting for loop
  ${text} =  Set Variable  ${EMPTY}
  FOR  ${var}  IN  one  two
   Run Keyword If  '${var}' == 'two'  Exit For Loop
   ${text} =  Set Variable  ${text}${var}
   log to console   ${text}
  END
  Should Be Equal  ${text}  one

Continuing for loop : Keyword này sẽ bỏ qua key word ở dưới mà tiếp tục chạy tiếp vòng lặp cho phép dừng vị trí hiện tại và tiếp tục vòng lặp cho giá trị tiếp theo

TC12 - Continue For Loop
  @{VALUES}  create List   1  2  CONTINUE  3
  FOR  ${var} IN @{VALUES}
    Run Keyword If '${var}' == 'CONTINUE' Continue For Loop
    log to console ${var}
  END

Continue For Loop If: sẽ thực hiện skip nếu biểu thức true

tham số: condition

TC13 - Continue For Loop If
  FOR  ${var} IN NEXT  TIME    CONTINUE   NEXT
    Continue For Loop If  '${var}' == 'CONTINUE'
    log to console ${var}
  END

If expression: Key word dùng để kiểm tra điều kiện

TC02 - If expression
  FOR   ${i}  IN RANGE  10
     ${ran}=   Set Variable  ${i}

     Run Keyword IF ${ran}==${7}   log to console   =${ran}
     ...   ELSE  Run Keyword IF  ${ran} > ${7}   Log To Console  ${ran} Too high than ${7}
     ...  ELSE   Log To Console  ${ran}Too low than ${7}
   END

Exit For Loop: sử dụng để dừng vòng lặp

T19 - Exit For Loop
  FOR  ${var} IN ABC  BCD EXIT  DHD
    Run Keyword If '${var}' == 'EXIT' Exit For Loop
    log to console   ${var}
  END

Exit For Loop If : dừng vòng lặp lến điều kiện trả về true

tham số: condition

T20 - Exit For Loop If
  FOR    ${var}   IN   ABC  BCD EXIT  DHD
    Exit For Loop If  '${var}' == 'EXIT'
    log to console   ${var}
  END

Repeating single keyword: Cho phép thực hiện keyword theo số lần truyền vào

*** Testcases ***
TC01 Repeat Keyword
  Repeat Keyword  5  Continue Example
*** Keywords ***
Continue Example
 log to console    Repeat keyword

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.