+1

Bài 6. Test Execution with CLI

trong bài này hướng dẫn các câu lệnh chạy test bằng CLI

sau khi làm giống bài 3 xong bạn sẽ thầy file playwright.config.ts

import { defineConfig, devices } from '@playwright/test';

/**
 * Read environment variables from file.
 * https://github.com/motdotla/dotenv
 */
// require('dotenv').config();

/**
 * See https://playwright.dev/docs/test-configuration.
 */
export default defineConfig({
 testDir: './tests',
 /* Run tests in files in parallel */
 fullyParallel: true,
 /* Fail the build on CI if you accidentally left test.only in the source code. */
 forbidOnly: !!process.env.CI,
 /* Retry on CI only */
 retries: process.env.CI ? 2 : 0,
 /* Opt out of parallel tests on CI. */
 workers: process.env.CI ? 1 : undefined,
 /* Reporter to use. See https://playwright.dev/docs/test-reporters */
 reporter: 'html',
 /* Shared settings for all the projects below. See https://playwright.dev/docs/api/class-testoptions. */
 use: {
  /* Base URL to use in actions like `await page.goto('/')`. */
  // baseURL: 'http://127.0.0.1:3000',

  /* Collect trace when retrying the failed test. See https://playwright.dev/docs/trace-viewer */
  trace: 'on-first-retry',
 },

 /* Configure projects for major browsers */
 projects: [
  {
   name: 'chromium',
   use: { ...devices['Desktop Chrome'] },
  },

  {
   name: 'firefox',
   use: { ...devices['Desktop Firefox'] },
  },

  {
   name: 'webkit',
   use: { ...devices['Desktop Safari'] },
  },

 ],

});

 • Thực hiện chạy All test case trong playwright với project (chromium, firefox, webkit) và terminal trên project gõ

  - npx playwright test
  

  Thực hiện show report gõ: npx playwright show-report

bạn sẽ thấy có 2 test case nhưng do đang cấu hình chạy với chromium, firefox, webkit thấy kết quả 6 test case ( mỗi test case được chạy lại 3 lần với 3 trình duyệt khác nhau)

 • Chạy run test với headed: npx playwright test --headed ( khi chạy test bạn sẽ nhìn thấy trình duyệt mở và thao tác )

 • Chạy với 1 file với 1 trình duyệt ( example.spec.ts => tên file test case, project=firefox => là project tương ứng giá trị cấu hình trong playwright.config.ts)

  • npx playwright test example.spec.ts --project=firefox
 • chạy với all trình duyệt 1 file :

  • npx playwright test example.spec.ts
 • Cấu hình chạy retry nếu failed

  • npx playwright test --retries=1 --project=chromium

** npm script and cli command**

 • cấu hình này thường sử dụng để chạy trên pipeline Jenkins

 • sử dụng cấu hình npm script trong file package.json

package.json

 "scripts": {
   "test:chromium": "npx playwright test --project=chromium",
  "test:retry": "npx playwright test --retries=1 --project=chromium",
  "test:firefox": "npx playwright test --project=firefox"
 },

Thực hiện chạy test với test:chromium

 • npm run test:chromium

Thực hiện chạy test với test:retry

 • npm run test:retry

Thực hiện chạy test với test:firefox

 • npm run test:firefox

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.