0

Phần 4: Thư viện của Robot Framework, Builth

 • Link Tham khảo trên trang này nhé : https://robotframework.org/robotframework/
 • Robot Framework có rất nhiều thư viện hỗ trợ phục vụ cho việc test.
 • Mình chỉ giới thiệu các lib cơ bản thôi => **Standard Libraries: **
 • BuiltIn: chứa các từ khóa chung cần thiết cơ bản trong robot, Cung cấp các key word như là Should Be Equal, Should Contain, Convert To Integer, Log, Sleep, Run Keyword If, Set Global Variable, Should Be True, Run Keyword If, Evaluate, Should Match, …
 • Collections: Chứa các keyword xử lý cho kiểu dữ liệu List và dictionary
 • DateTime: hỗ trợ tạo xác thực giá trị dạng date time tính toán khoảng cách ngày giờ, tháng năm ..
 • Dialogs: Hỗ trợ tạm dừng thực thi thử nghiệm và cho phép lấy input đầu vào từ việc nhập liệu của user
 • Operating System: cho phép thực thi các tác vụ liên quan tới hệ điều hành
 • Screenshot: Cung cấp các từ khóa để chụp và lưu trữ ảnh chụp màn hình của màn hình nền.
 • String: Thư viện chứa các key word thao tác với chuỗi
 • Telnet: Hỗ trợ kết nối với máy chủ Telnet và thực hiện lệnh trên các kết nối đã mở.
 • XML: hỗ trợ verify hoặc sửa đổi định dạng xml

Builth

1. Loạt keywork liên quan tới đánh giá gọi là Evaluating expressions

** Should Be True**

trả về false nếu biểu thức không phải true,

  + Tham số : condition và msg ( trong đó condition là bắt buộc còn msg ko bắt buộc và có giá trị default )
  
  Ví dụ : 
*** Test cases ***
TC01 - Should Be True with number
  ${robotVar}   set variable    ${11}
  # so sánh với dạng số
  Should Be True ${robotVar} == ${11}    msg=len smaller than 11
  ${number}   set variable    ${0}
  Should Be True ${number}      # Pass neu number ko phai 0
TC02 - Should Be True with string
  # so sánh với dạng string
  ${robotVar}   set variable    PASS
  Should Be True '${robotVar}'== 'PASS'    msg=is not PASS
TC03 - Should Be True with List
  ${list}   create list  
  Should Be True ${list}  # Passes if ${list} is not empty

- Run keyword if:

 • Thực hiện keyword ở đằng sau nếu điều kiện trả về đúng

 • Tham số: condition, name , args

 • + condition là điều kiện, name là tên keywords muốn thực hiện nếu điều kiện đúng, args là tham số của keywords
  

Ví dụ:

TC04 - Run Keyword If
  ${list}   create list
  Run Keyword If  ${list}     log to console   List is not empty
  ...    ELSE      log to console   List is empty

Should Be Equal: so sánh biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ 2 có bằng nhau không

 • Tham số: first ( bắt buộc) , second (bắt buộc) , msg ( mặc định None), values=True, ignore_case=False, formatter=str , strip_spaces=False
 • trong đó các tham số , msg, values, formatter được sử dụng để xây dựng thông báo khi mà biểu thức trả về FAIL. thông báo mặc định của keyword này là <msg>: <first> != <second>.
 • formatter: sử dụng chỉ định định dạng của thông báo, mặc định là dạng str, sau đó repr, ascii
 • ignore_case: được sử dụng khi compare 2 chuỗi không phân biệt hoa thường
 • nếu biểu thức <first> != <second>. là True và values=True => thông báo sẽ là <msg>: <first> != <second>.
 • nếu biểu thức <first> != <second>. là True và values=FALSE => thông báo sẽ là <msg>
TC06 - Should Be Equal
  ${x}  set variable  4
  ${y}  set variable  4
  Should Be Equal    ${x}  ${y}
  ${y}  set variable  5
  Should Be Equal  ${x}  ${y}  ko bang   values=FALSE
  ${x}  set variable  Abc
  ${y}  set variable  ABC
  Should Be Equal  ${x}  ${y}  ignore_case=TRUE  formatter=repr

**Should Be Equal As Strings **

- Tương tự giống keyword should be equal tham số thứ 1 và thứ 2 đều dạng string.

-Tham số : first, second, msg=None, values=True, ignore_case=False, formatter=str 

- Thực hiện so sánh first với second
 • Tham số msg, values, ingore_case , formatter sử dụng để xây dựng thông báo cho trường hợp khi so sánh first và second trả về false ( ignore_case => so sánh ko quan tâm hoa thường, value= True hiển thị biểu thức first != second , value= false sẽ ko hiển thị chỉ hiển thị mess, formatter => định dạng cho chuỗi thông báo )
Ví dụ
T07 - Should Be Equal As Strings
 Should Be Equal As Strings   thuong     Thuong   msg=Sai   values=FALSE  ignore_case=True      formatter=repr
 

Should Be Equal As Numbers

 • Tham số: first , second, msg=None, values=True, precision=6 trong đó thông báo khi tham số thứ nhất và tham số thứ 2 là 2 tham số cần so sánh được chuyển sang dạng number Precision là độ chính xác muốn so sánh msg , values được sử dụng để tạo lên thông báo khi so sánh trả về False
T08 - Should Be Equal As Numbers
  Should Be Equal As Numbers   5.12  5.123    msg=Khac nhau    values=True   precision=2
  Should Be Equal As Numbers   5.13  5.123    msg=Khac nhau    values=True   precision=2
# ==================== kết quả trả về ==========
Khac nhau: 5.13 != 5.12

Should Be Empty: kiểm tra xem biến có empty hay không ( tham số: item ( biến muốn kiểm tra ), msg : message trả về trường hợp biến khác emtpy

Should Be Equal: kiểm tra xem giá trị thứ nhất có khác giá trị thứ 2 không

tham số: first , second, msg =None, values=True, ignore_case=False, formatter=str, strip_spaces=False

 • Tham số msg, values, ingore_case , formatter sử dụng để xây dựng thông báo cho trường hợp khi so sánh first và second trả về false ( ignore_case => so sánh ko quan tâm hoa thường, value= True hiển thị biểu thức first != second , value= false sẽ ko hiển thị chỉ hiển thị mess, formatter => định dạng cho chuỗi thông báo )
T28 -  Should Be Equal
  Should Be Equal   thuong     Thuont   msg=Sai   values=False  ignore_case=True      formatter=repr
T29 -  Should Be Equal
  Should Be Equal   thuong     Thuont   msg=Sai   values=True  ignore_case=True      formatter=repr

**Should Be Equal As Integers **: chuyển sang dạng nguyên và kiểm tra xem 2 giá trị có bằng nhau không

 • tham số: first , second , msg=None, values=True, base=None
 • trong đó tham số msg, value sử dụng tạo message trường hợp so sánh trả về false , base ( là hệ số so sánh, ví dụ là hệ số 2, 10, 8, 16)

ví dụ:

T29 - Should Be Equal As Integers
  Should Be Equal As Integers  42 ${42} Error message
  Should Be Equal As Integers  ABCD  abcd  base=16
  Should Be Equal As Integers  0b1011 11

Should Be Equal As Numbers: chuyển sang dạng số và kiểm tra xem 2 giá trị có bằng nhau không

tham số:first, second, msg=Nonevalues=True, precision=6

Should Be Equal As Strings: chuyển sang dạng strings và kiểm tra 2 giá trị có giống nhau không

Tham số: first, second, msg=None, values=True, ignore_case=False, strip_spaces=False, formatter=str ( trong đó msg, values, ignore_case, strip_spaces, formatter => sử dụng để tạo ra thông báo khi so sánh ko giống nhau)

Should Be True: sử dụng kiểm tra điều kiện có đúng hay không

- Tham số: condition, msg=None

ví dụ:

Should Be True	${rc} < 10
Should Be True	'${status}' == 'PASS'	# Strings must be quoted
Should Be True	${number}	# Passes if ${number} is not zero
Should Be True	${list}		# Passes if ${list} is not empty

Should Contain: kiểm tra container có chứa item

Tham số: container, item, msg=None, values=True, ignore_case=False, strip_spaces=False (thường áp dụng cho list, string, strip_spaces => áp dụng cho robot framework 4.0 )

ví dụ:

T30 - Should Contain
  Should Contain PASS LIST PASS PASS
  ${lst}   create List   PASS    Failure  True   FAlse
  Should Contain ${lst} Failure    msg=Failure!  values=False
  Should Contain ${lst} pass    ignore_case=True

Should Contain Any: trả về False nếu container không chứa bất kỳ giá trị nào items

( Thường Apps dụng cho List, String )

 • Tham số: container, * items, ** configuration
TC31 - Should Contain Any
  Should Contain Any PASS FAIL TRUE FALSE    FALSE    TRUE
  ${lst}   create List   PASS    Failure  True   FAlse
  Should Contain Any   ${lst}   Failure    FAlse
  Should Contain Any ${lst} FAilure    False   ignore_case=True
  ${items}   create List   PASS   Failure  True   FAlse
  Should Contain Any ${lst}   @{items}  msg=Custom message values=False

Should Contain X Times:

 • trả về False nếu số lần xuất hiện của items trong container không bẳng count

 • Tham số: container, item, count, msg=None, ignore_case=False, strip_spaces=False => chỉ áp dụng cho robot framework từ 4.0)

 • Thường áp dụng cho List hoặc String

T32 - Should Contain X Times
  Should Contain X Times hi hello there hello    hello 2
  ${lst}   create List   PASS    Failure  True   FAlse    FALSE
  Should Contain X Times ${lst} false 2 ignore_case=True

Should End With: kiểm tra chuỗi 1 kết thúc có là chuỗi 2 hay không

 • Tham số: str1, str2, msg=None, values=True, ignore_case=False, strip_spaces=False ( tham số này áp dụng robot framework từ 4.0 ) trong đó msg, value => sử dụng để tạo ra thông báo trường hợp điều kiện trả về false ví dụ:
T33 - Should End With
  Should End With  hi hello there hello    hello
  Should End With  hi hello there hello    Hello    msg=Failure!    values=False    ignore_case=True

  

Ngoài ra còn rất nhiều keyword khác bạn có thể tham khoản ở trang http://robotframework.org/robotframework/latest/libraries/BuiltIn.html

** Catenate**:

 • sử dụng để nối các chuỗi lại với nhau, tham số: SEPARATOR, danh sách tham số cần nối
T09 - Catenate
  ${str1} = Catenate  Hello world
  log to console   ${str1}
  ${str2} = Catenate  SEPARATOR=--- Hello world
  log to console   ${str2}
  ${str3} = Catenate  SEPARATOR= Hello world
  log to console   ${str3}

-** Log:** sử dụng để ghi log trong robot

Tham số: message( tin nhắn hiển thị trên log) , level=INFO, html=False, console=False, repr=False, formatter=str
ví dụ:
T10 - Log Comment
  Log    Hello, world!    # thường dùng sẽ ghi log ra file log.html
  Log    Warning, world!    WARN   # level Warn
  Log    Debug, world!   DEBUG   # level DEBUG
  Log    Info, world!    INFO   # level Info
  Log  <b>Hello</b>, world!  html=yes   # level INFO bôi đậm chữ Hello
  Log  <b>Hello</b>, world!  HTML   # tương tự như trên
  Log  <b>Hello</b>, world!  DEBUG html=true # level log DEBUG hiểu định dnajg HTML
  Log  Hello, console!  console=yes    # ghi log trên file htlm và trong console
  Log  Null is \x00  formatter=repr  # Log với format repr

**Log To Console **: ghi log xuống console, ko ghi ra file log

 • tham số : message, stream=STDOUT ( ko bắt buộc default STDOUT) , no_newline=False (ko bắt buộc , cho phép ghi message trên dòng mới hay không)

Log Many: cho phép ghi log nhiều message cùng 1 lúc trong file log

 • Tham số: danh sách message
 • Comment: cho phép nghi log trong file log.html

Convert To Binary: cho phép convert to Binary

Tham số: item, base=None, prefix=None, length=None
TC14 - Convert To Binary
  ${result} =  Convert To Binary 10    # Result is 1010
  log to console   ${result}
  ${result} =  Convert To Binary F base=16    prefix=0b # Result is 0b1111
  log to console   ${result}
  ${result} =  Convert To Binary -20    prefix=B  length=4  # Result is -B0010
  log to console   ${result}

Các keyword tương tự: Convert To Boolean, Convert To Bytes, Convert To Hex Convert To Integer

 • Cho phép đưa tham số về dạng số nguyên
 • Tham số: item ( bắt buộc), base=None (hệ số, ví dụ hệ 2, hệ 8 hệ 16)
 • Note: ngoài ra ko cần truyền Base thì vẫn có thể dùng prefix để xác định hệ nào , nếu item bắt đầu 0b => hệ số 2, 0o => hệ số 8, 0x => hệ số 16 hệ hexa)
TC15 - Convert To Integer
  ${result} =  Convert To Integer 100    # Result is 100
  ${result} =  Convert To Integer FF AA 16 # Result is 65450
  ${result} =  Convert To Integer 100  8 # Result is 64
  ${result} =  Convert To Integer -100  2 # Result is -4
  ${result} =  Convert To Integer 0b100   # Result is 4
  ${result} =  Convert To Integer -0x100  # Result is -256
  

Convert To Number: đưa về dạng số - Convert To String: chuyển về dạng ký tự - Tham số: item (giá trị cần chuyeer về dạng số ) , precision=None (giữ lại bao nhiêu số sau dấu thập phân)

  TC16 - Convert To Number
  ${result} =  Convert To Number 42.512  # Result is 42.512
  ${result} =  Convert To Number 42.512 1 # Result is 42.5
  ${result} =  Convert To Number 42.512 0 # Result is 43.0
  ${result} =  Convert To Number 42.512 -1 # Result is 40.0

Create List : Cho phép tạo biến có kiểu dữ liệu List

 • Tham số: items ( không bắt buộc)
T18 - Create List
  @{list} = Create List  a b c
  ${scalar} =  Create List  a b c
  ${ints} Create List  ${1}  ${2}  ${3}
  ${ints} = Create List  ${1}  ${2}  ${3}

Get Count: trả về số lần items xuất hiện trong 1 chuỗi

 • Tham số: container, item
T21 - Get Count
  ${count} = Get Count   Amber   A
  log to console   ${count}
 • Ngoài ra còn 1 số keyword như : Get Length, Get Time, Get Variable Value, Get Variables,

3. Các keyword liên quan gán giá trị cho biến Evaluate: sử dụng để gán giá trị cho biến

 • Tham số: expression, modules , namespace
  • expression: bắt buộc là biểu thức được đánh giá bởi python
  • modules: ko bắt buộc tên lib module trong python
  • namespace: ko bắt buộc có giá trị là 1 dictionary để thực hiện biểu thức Ví dụ:
T05 - Evaluate
  ${result}  set variable  3.14
  ${status} =  Evaluate  0 < ${result} < 10
  log to console  ${status}
  ${random} =  Evaluate    random.randint(0,100)    modules=random
  log to console  ${random}
  ${random} =  Evaluate    random.randint(0,100)    random
  log to console  ${random}
  ${ns} =  Create Dictionary x=${4} y=${2}
  ${result} =  Evaluate  x*10 + y  namespace=${ns}
  log to console  ${result}
 • Set Test Variable: cho phép xét giá trị của biến, có thể gọi biến ở mọi nơi , tham số: name values ví dụ: Set Test Variable ${hi} Hello, world!

Sleep: cho phép dừng thực thi trong thời gian

 • tham số: time_, reason=None

Variable Should Exist: Fail nếu biến tồn tại

 • tham số: name, msg=None ( msg sử dụng để tại ra thông báo khi Fail)

Variable Should Not Exist: Fail nếu tốn tại

 • tham số: name, msg=None ( msg sử dụng để tại ra thông báo khi Fail)

Wait Until Keyword Succeeds: thực thi keyword cho đến khi success

 • Tham số: retry ( số lần retry hoặc là khoảng thời gian thực hiện ) , retry_interval ( thời gian wait để thực hiện retry) , name ( keyword muốn thực thi ), * args ( tham số của keyword )

cú pháp:

Wait Until Keyword Succeeds 2 min 5 sec My keyword argument


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.