0

Phần 5: Robot Framework : Collections keyword làm việc với List

Collections:

 • Thư viện chứa các keyword xử lý List và Dictionary
 • Thực hiện import library để dùng thư viện này: Library Collections Keyword của collections

Append To List: cho phép add value vào cuối list

 • tham số: list_, * values
 • cú pháp : Append To List ${L2} x y z
 • Combine Lists: cho phép kết hợp các list lại với nhau thành 1 list mới tham số: * lists
ví dụ: 
TC01 - Combine Lists
  ${L1}    create List   a  b  c   d
  ${L2}    create List   e  f  c   d
  ${x} = Combine Lists ${L1} ${L2}    # ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'c', 'd']
 • Convert To List: cho phép chuyển đổi thành kiểu list
 • tham số: item
T02 - Convert to List
  ${L1}    create List   a  b  c   d
  ${x}=   Convert To List   ${L1}
  log to console   ${x}
  ${x}  set variable  2
  ${x}=   Convert To List   ${x}
  log to console   ${x}
  ${d}  create dictionary  key=a   value=b
  log to console   ${d}
  ${x}=   Convert To List   ${d}
  log to console   ${x}
 • Copy List: cho phép copy giá trị của danh sách

 • Tham số: list_, deepcopy=False

T03 - Copy List
  ${L1}    create List   a  b  c   d
  ${x}=   Copy List  ${L1}
  log to console   ${x}
 • Count Values In List: trả về số lần xuất hiện của Value trong list

 • Tham số: list_, value, start=0, end=None

T04 - Count Values In List
  ${L1}    create List   a  b  c   d    e  c  f  k  c
  ${x}=  Count Values In List    ${L1}  c  start=4 end=7
  log to console   ${x}
  ${x}=  Count Values In List    ${L1}  c
  log to console   ${x}

Get From List: trả về giá trị tại vị trí index của list

 • tham số: list_, index ( Fail nếu index vượt qua độ dài của list )

ví dụ:


T05 - Get From List
  ${L1}    create List   a  b  c   d    e  c  f  k  c
  ${x} = Get From List ${L1} 0 # L5[0]
  log to console   ${x}
  ${y} = Get From List ${L1} -2 # L5[-2]
  log to console   ${y}
 # ${z} = Get From List ${L1} 20 # L5[-2]
  # log to console   ${z}

- Get Index From List: trả về index của value trong list, trường hợp không tìm thấy trả về -1

 • tham số: list_, value, start=0, end=None

ví dụ: ${x} = Get Index From List ${L5}

Get Match Count: trả về số lần match với patten trong list

 • tham số: list, pattern, case_insensitive=False, whitespace_insensitive=False
 • trong đó case_insensitive ko phân biện hoa thường với patten

ví dụ:

T06 - Get Match Count
  ${list}    create List   anddd  b  caaaa   ddkdkd    aldldl  c  f  k  c
  ${count}= Get Match Count  ${list}    a* # ${count} will be the count of strings beginning with 'a'
  log to console ${count}
  ${count}= Get Match Count  ${list}  regexp=a.* # ${matches} will be the count of strings beginning with 'a' (regexp version)
  log to console ${count}
  ${count}= Get Match Count  ${list}  a* case_insensitive=${True}
  log to console ${count}

Get Matches: trả về list các giá trị match với pattern

tham số:list, pattern, case_insensitive=False, whitespace_insensitive=False


T07 - Get Matches
  ${list}    create List   anddd  b  caaaa   ddkdkd    aldldl  c  f  k  c
  ${matches}=  Get Matches  ${list}  a* # ${matches} will contain any string beginning with 'a'
  log to console ${matches}
  ${matches}=  Get Matches  ${list}  regexp=a.* # ${matches} will contain any string beginning with 'a' (regexp version)
  log to console ${matches}
  ${matches}=  Get Matches  ${list}  a* case_insensitive=${True}
  log to console ${matches}

- Get Slice From List: trả về list được lấy ra từ danh sách ban đầu , bắt đầu từ vị trí start + 1 đến vị trí end - 1

 • tham số: list_, start=0, end=None ví dụ:
T08 - Get Slice From List
  ${L5}    create List   anddd  b  caaaa   ddkdkd    aldldl  c  f  k  c
  ${x} = Get Slice From List  ${L5} 2 4 # L5[2:4]
  log to console ${x}
  ${y} = Get Slice From List  ${L5} 1   # L5[1:None]
  log to console ${y}
  ${z} = Get Slice From List 

Insert Into List: cho phép thêm value tại vị trí index

 • Tham số: list_, index, value ( 0 là vị trí đầu tiên , trường hợp index lớn hơn độ dài của list thì sẽ được add vào cuối danh sách)

ví dụ :

T09 - Insert Into List
  ${L1}    create List   anddd  b  caaaa   ddkdkd    aldldl  c  f  k  c
  Insert Into List  ${L1} 0 xxx
  log to console   ${L1}
  Insert Into List  ${L1} 4 yyy
  log to console   ${L1}
  Insert Into List  ${L1} 20 zzzzz
  log to console   ${L1}
  Insert Into List  ${L1} ${-1} kkkkkk
  log to console   ${L1}

- List Should Contain Sub List: fail nếu tất cả các items list2 có thuộc trong list1

 • tham số:list1, list2, msg=None, values=True

Ví dụ:


T10 - List Should Contain Sub List
  ${L1}    create List   anddd  b  caaaa   ddkdkd    aldldl  c  f  k  c
  ${L2}    create List   b  caaaa  c   f    k
  ${check_contain}  List Should Contain Sub List    ${L1}    ${L2}

List Should Contain Value: trả về fails nếu value không thuộc List

-tham số: list_ , value, msg=None ( msg => sử dụng làm thông báo trường hợp fail )

ví dụ : List Should Contain Value ${list} gia tri

List Should Not Contain Duplicates: fail nếu list có >=2 giá trị giống nhau tham số: lst_ , msg

List Should Not Contain Value: Fail nếu value thuộc list

tham số: list_, value, msg=None

Lists Should Be Equal: Fail nếu list1 và list 2 có độ dài khác nhau, và values từng vị trí index khác nhau

tham số: list1, list2, msg=None, value=True,names= None, ignore_order=false (ignore_order tham số dùng version 3.2)

T11 - Lists Should Be Equal
  ${names1} =  Create List    First Name   Family Name  Email
  ${names2} =  Create List    First Name   Family Name  Email
  Lists Should Be Equal ${names1} ${names2}
  ${list1} = Create List  apple cherry banana
  ${list2} = Create List  cherry banana apple
  Lists Should Be Equal   ${list1}    ${list2}    ignore_order=True
  

Log List: hiển thị leng và nội dung trong list

tham số: list_ , level = INFO ( level có các giá trị sau: TRACE, DEBUG, INFO (default), and WARN)


T12 - Log List
 ${names1} = Create List    First Name   Family Name  Email
 Log List   ${names1}
 Log List   ${names1}    level=INFO
 Log List   ${names1}    level=TRACE
 Log List   ${names1}    level=DEBUG
 Log List   ${names1}    level=WARN
 

Remove Duplicates: tạo ra list mới lấy các giá trị từ List đầu vào ko bị trùng nhau

tham số: List


T13 - Remove Duplicates
  ${names1} =  Create List    First Name   Family Name  Email    First Name   Email
  ${names2}=  Remove Duplicates    ${names1}
  log to console   ${names2}

Remove From List: Xóa values dựa vào index truyền vào ( index tính từ 0)

tham số: list_, index


T14 - Remove From List
  ${names1} =  Create List    First Name   Family Name  Email    First Name 
  Remove From List    ${names1}    2
  log to console   ${names1}

Remove Values From List: Thực hiện xóa value khỏi List

tham số: List, * values ( danh sách giá trị cần xóa )

T15 - Remove Values From List
  ${names1}= Create List      Family   Name  Email    First Name   Email
  Remove Values From List   ${names1}    Email    Name
  log to console   ${names1}

Reverse List: thực hiện nghịch đảo list tham số: list

T16 - Reverse List
  ${names1}= Create List    Family   Name  Email    First Name   Email
  Reverse List    ${names1}
  log to console   ${names1}

Set List Value: xét giá trị value tại index bằng value truyền vào

tham số:list_, index, value

T17 - Set List Value
  ${names1}= Create List    First Name   Family   Name  Email
  log to console   Before set list value: ${names1}
  Set List Value   ${names1}    2  Amber
  log to console   After set list value:${names1}

Should Contain Match: Fail khi các giá trị trong list khong match với pattern truyền vào

tham số: list, pattern, msg=None, case_insensitive=False, whitespace_insensitive=False trong đó : case_insensitive = True sẽ không phân biện hoa thường đối với pattern whitespace_insensitive: True sẽ không phân biệt khoảng trắng trước và sau pattern ví dụ:


T18 - Should Contain Match
  ${names1}= Create List    First Name   Family   Name  Email    First Name   Email    123456
  Should Contain Match    ${names1}    E*     # bat dau voi E
  Should Contain Match    ${names1}    regexp=N.* # bat dau voi ky tu N
  Should Contain Match    ${names1}    regexp=\\d{6}  # co noi dung 6 so
  Should Contain Match    ${names1}    e*  case_insensitive=True   # co noi dung 6 so
  Should Contain Match  ${names1}     ab*    whitespace_insensitive=yes   # bat dau la ab ko quan tam den khoan trang

Should Not Contain Match: trả về Fail nếu trong list có giá trị match với pattern

tham số: list, pattern, case_insensitive, whitespace_insensitive


T19 - Should Not Contain Match
  ${names1}= Create List    First Name   123   345  9494    2999   2222    123456
  Should Not Contain Match    ${names1}    E*     # bat dau voi E
  Should Not Contain Match    ${names1}    regexp=N.* # bat dau voi ky tu N
  Should Not Contain Match    ${names1}    regexp=\\d{6}  # co noi dung 6 so
  Should Not Contain Match    ${names1}    e*  case_insensitive=True   # co noi dung 6 so
  Should Not Contain Match  ${names1}     ab*    whitespace_insensitive=yes   # bat dau la ab ko quan tam den khoan trang

Sort List: thực hiện sắp xếp lại thứ tự của list

 • tham số: list

T20 - Sort List
  ${names1}= Create List    First Name   123   345  9494    2999   2222    123456
  log to console   ${names1}
  Sort List  ${names1}
  log to console   ${names1}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.