+2

Phần 7: Robot Framework - Cách tạo test case auto làm việc với API với phương thức GET

 • Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết robot để test API đơn giản
 • Mình dùng Mountebank để giả lập service chứa API cần test ( các bạn đọc lại bài Mountebank link: https://viblo.asia/p/mountebank-gAm5yE8q5db)
 • Trên Mountebank mình sẽ giả lập API như sau nhé:
 • host : http://localhost:9906/payinvoice/?TfPin=TT-TH-03999
 • sử dụng phương thức GET
 • không có body
 • Trên Mountebank sữ xử lý nếu TfPin, MB sẽ kiểm tra nếu TfPin bắt đầu TT ⇒ sẽ trả về 200 OK còn khác sẽ trả về 400

**Tạo file payinvoice.js trên Mountebank để trong thư mục pay: **

function(request, state, logger) {
  var param = request.query;
  var code = param.TfPin != null ? param.TfPin : "";
  console.log("code:",code);
  if(code == "") {
    console.log("Tfpin is empty")
    return {
      statusCode: 400,
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8',
        'Content-Length': '0',
        'Access-Control-Allow-Origin': '*'
      }
    }
  }else{
    if(code.startsWith("TT")){
      return {
        statusCode: 200,
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8',
          'Access-Control-Allow-Origin': '*'
        },
      }
    }else{
      return {
        statusCode: 400,
        headers: {
          'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8',
          'Content-Length': '0',
          'Access-Control-Allow-Origin': '*'
        }
      }
    }

  }
}

Trong file importers mình sẽ thêm như sau nhé

{
  "port": 9906,
  "protocol": "http",
  "recordRequests": true,
  "stubs": [
    {
      "responses": [
        {
          "inject": "<%- stringify(filename, 'response/pay/payinvoice.js') %>"
        }
      ],
      "predicates": [
        {
          "equals": {
            "method": "GET"
          }
        },
        {
          "matches": {
            "path": "/payinvoice"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}

⇒ sau khi xong bạn khởi động lại Mountebank bằng lệnh : mb --configfile imposters.ejs --allowInjection

⇒ Kiểm tra API bằng cách gọi postman cho trường hợp trả về 200 :

=> kết quả gọi Postman cho trường hợp 400 :

===> vậy ta giả lập xong API, Giờ vào việc chính là sẽ viết Auto Test cho API này

 • Test case cho API này mình chỉ define 2 case chính test trường hợp 200 success và trường hợp 400 nhé ( ( 2 case này có thể viết chung vào thành 1 test case, vì thực chất các bước giống hệt nau, chỉ khác input vào output thôi ) ==> để cho dễ hiểu mình sẽ viết thành 2 test case riêng biệt

 • chúng ta sẽ làm việc lib đó là RequestsLibrary ( các bạn có thể tham khảo qua các keyword của 2 thư viện này ở đường dẫn này nhé : https://robotframework.org/robotframework/

 • cài đặt lib bạn dùng lệnh: pip3 install robotframework-requests

 • Trước tiên tạo file ApiTesting.robot :

*** Settings ***
Library RequestsLibrary
Library String
*** Test Cases ***
TC01 - Payinvoice - Success - Return 200
  [documentation]   This test case verifies that the response code of the GET Request should be 200,
  ${code}   Generate Random String   10   [NUMBERS]
  ${response}= GET  http://localhost:9906/payinvoice/ params=TfPin=TT-${code}  expected_status=200

TC02 - Payinvoice - Fail - Return 400
  [documentation]   This test case verifies that the response code of the GET Request should be 400,
  ${code}   Generate Random String   10   [NUMBERS]
  ${response}= GET  http://localhost:9906/payinvoice/  params=TfPin=TS-${code}   expected_status=400

===> còn đây là kết quả chạy test case TC01

===> còn đây là kết quả chạy test case TC02

Như Vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn tạo automation test bằng robot làm việc với API rồi, Chúc Các bạn thành công !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.