+1

Bài 5. Jmeter làm việc với Postges

  • Bài này mình sẽ hướng dẫn các làm việc với Postgres sử dụng jmeter
  • Bước 1 => download file postgresql-42.5.1.jar => sau khi download coppy vào thư mục lib của Jmeter Screenshot 2023-10-04 at 22.22.30.png -Bước 2: Create JDBC Connection Configuration Screenshot 2023-10-04 at 22.23.27.png

chuỗi connection tới postgress:

  • cấu trúc tổng quát : jdbc:postgresql://{host}[:{port}]/[{database}]
  • mình kết nối với local => jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres
  • jdbc driver class => chọn org.postgresql.Driver

Bước 3: tạo JDBC Request

  • câu lệnh select Screenshot 2023-10-04 at 22.25.34.png

  • Variable Name of Pool => chính là tên JDBC connection cấu hình ở trên

  • SQL Query => là nơi để viết câu lệnh SQL Screenshot 2023-10-04 at 22.26.48.png

  • câu lênh insert Screenshot 2023-10-04 at 22.27.32.png

kết quả run:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.