0

Bài 6. Jmeter làm việc với postgres sử dụng JSR223 sample insert lượng dữ liệu vào database

Bài 5 mình đã giới thiệu qua cách sử dụng JDBC Request để làm việc với jmeter bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khác sử dụng JSR223 sample để insert nhiều dữ liệu vào postgres => thông thường sử dụng để chuẩn bị 1 số lượng lớn dữ liệu trong database

connection với postgres : jdbc:postgresql://{host}[:{port}]/[{database}]

url = "jdbc:postgresql://localhost/postgres"; ===> trường hợp này ko điền port sẽ lấy port default: 3306

Screenshot 2023-10-04 at 22.47.54.png

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

url = "jdbc:postgresql://localhost/postgres";
user_name = "postgres";
password = "postgres";

INSERT_SQL = "INSERT INTO ck.customer (name, country_code, version, status, customer_id) ";
Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user_name, password);
Statement stmnt = conn.createStatement();

for (int i = 1; i <= 5000; i++) {
	name = "name." + i;
	cust_id	= "cust." + i;
	if(i==1){
		INSERT_SQL += "VALUES ('" + name + "','VNM', 1, 'A', '" + cust_id +"')" ;
	}else{
		INSERT_SQL += ",('" + name + "','VNM', 1, 'A', '" + cust_id +"')"
	}
  
}
log.info("==========INSERT_SQL:" + INSERT_SQL);
stmnt.executeUpdate(INSERT_SQL);


Kết quả chạy

Screenshot 2023-10-04 at 22.48.44.png

kết quả trong postgres Screenshot 2023-10-04 at 22.49.24.png


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.