0

Phần 6: Robot Framework ( Dictionary , Thư viện DateTime )

Đây là bài cuối của phần cơ bản Robot Framework , Mình sẽ giới thiệu nốt phần dictionary và 1 ít thư viện Datetime mà mình hay dùng )

Ngoài ra còn khá nhiều các thư viện khác có thể sử dụng liên quan tới tạo atuto cho API và Web , Mình sẽ làm chuỗi viết auto cho API ở các chuỗi bài sau :

Copy Dictionary: tạo 1 dictionary mới có items được copy từ dictionary truyền vào

tham số: dictionary, deepcopy

T01 - Copy Dictionary
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  ${dic}=   Copy Dictionary    ${a}
  log to console   ${dic}

Dictionaries Should Be Equal: Fail nếu 2 dictionary không giống nhau

tham số: dict1, dict2, msg=None, values=True

T02 - Dictionaries Should Be Equal
  ${a}  Create Dictionary    key=3     value=4
  ${b}  Create Dictionary    value=4    key=3
  Dictionaries Should Be Equal     ${a}   ${b}
  ${b}  Create Dictionary    value=4    key=1
  Dictionaries Should Be Equal     ${a}   ${b}  msg=dictionary a khac dictionary b
  Dictionaries Should Be Equal     ${a}   ${b}  msg=dictionary a khac dictionary b   values=False

Dictionary Should Contain Item: kiểm tra key và value có tương ứng và tồn tại trong dictionary ko, ko có trả về Fail Tham số: dictionary, key, value, msg=None


T03 - Dictionary Should Contain Item
  ${a}  Create Dictionary    key=3     value=4
  Dictionary Should Contain Item   ${a}  key   3

Dictionary Should Contain Key: Fail nếu key không thuộc dictionary Tham số: dictinary, key, msg=None

T04 - Dictionary Should Contain Key
  ${a}  Create Dictionary    key=3     value=4
  Dictionary Should Contain Key   ${a}  key

Dictionary Should Contain Sub Dictionary: Fail nếu thành phần dict 2 không thuộc dict1

tham số: dict1, dict2, msg=None, values=true

T05 - Dictionary Should Contain Sub Dictionary
  ${a}  Create Dictionary    3=3     4=4    5=5
  ${b}  Create Dictionary    4=4     4=4
  Dictionary Should Contain Sub Dictionary  ${a}    ${b}

Dictionary Should Contain Value: kiểm tra dictionary có chứa value truyền vào, Fail khi dictionary ko tồn tại value

tham số: dictionary, value, msg=None

T06 - Dictionary Should Contain Value
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  Dictionary Should Contain Value   ${a}    4
  
  

Dictionary Should Not Contain Key: Fail nếu key tồn tại trong dictionary

Tham số: dictionary, key, msg=None

T07 - Dictionary Should Not Contain Key
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  Dictionary Should Not Contain Key   ${a}    value1

Dictionary Should Not Contain Value: Fail nếu trong dictionary tồn tại value tham số: dictionary, value, msg=None


T09 - Dictionary Should Not Contain Value
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  Dictionary Should Not Contain Value  ${a}    6

Get Dictionary Items: chuyển các items trong dictionary về thành List

tham số: Dictionary , sort_keys= true

T10 - Get Dictionary Items
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  ${unsorted} = Get Dictionary Items  ${a}  sort_keys=False
  log to console   ${unsorted}

Get Dictionary Keys: trả về danh sách keys của dictionary dưới dạng list tham số: dictionary , sort_keys = True

T11 - Get Dictionary Keys
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  ${unsorted} = Get Dictionary Keys    ${a}  sort_keys=True
  log to console   ${unsorted}

Get Dictionary Values: trả về danh sách values của dictionary dưới dạng list tham số: dictionary, sort_keys=True

T12 - Get Dictionary Values
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  ${unsorted} = Get Dictionary Values   ${a}  sort_keys=True
  log to console   ${unsorted}

Get From Dictionary: trả về value tương ứng với key

tham số: dictionary, key

T13 - Get From Dictionary
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  ${unsorted} = Get From Dictionary    ${a}    key
  log to console   ${unsorted}

Keep In Dictionary: giữ lại items tương ứng với key xóa tất cả items khác

Tham số: dictionry, * keys

T14 - Keep In Dictionary
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  Keep In Dictionary   ${a}    key
  log to console   ${a}

Log Dictionary: hiển thị size và nội dung của dictionary theo level truyền vào

tham số: dictionary, level=INFO ( level có TRACE, DEBUG, INFO) Pop From Dictionary: trả về value tương ứng với key, đồng thời xóa items tương ứng ra khỏi dictionary

T15 - Pop From Dictionary
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  ${b}=  Pop From Dictionary    ${a}    key
  log to console   ${b}
  log to console   ${a}

Remove From Dictionary: xóa items khỏi dictionary dựa vào key

tham số: dictionary, * key

T16 - Remove From Dictionary
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  Remove From Dictionary   ${a}    key
  log to console   ${a}

Set To Dictionary: đưa cặp key values vào dictionary, trường hợp key tồn tại trong dictionary rồi thì sẽ thay thế value cũ bằng value mới

tham số: dictionary, * key_value_paris, ** items


T17 - Set To Dictionary
  ${a}  Create Dictionary    key=3    value=4
  Set To Dictionary     ${a}    key=value  second=${2}
  log to console   ${a}

** DateTime**

 • Thư viện hỗ trợ tạo và chuyển dổi cho dạng date vào time

Get Current Date: trả về thời gian hiện tại theo time zone local hoặc UTC

tham số: time_zone=local, increment=0, result_format=timestamp, exclude_millis=False trong đó: increment: số time được tăng để add vào kết quả, result_format: sử dụng để hiển thị kết quả, exclude_millis: cho phép làm tròn ở milis

result_format: trong đó các định dạng timestamp, date_format sẽ theo format ( YYYY-MM-DD hh:mm:ss.mil) hoặc có thể truyền dịnh dạng đầu vào

T01 - Get Current Date
  ${date} = Get Current Date
  log to console   ${date}
  ${date} = Get Current Date  UTC
  log to console   ${date}
  ${date} = Get Current Date  increment=02:30:00
  log to console   ${date}
  ${date} = Get Current Date  UTC  - 5 hours
  log to console   ${date}
  ${date} = Get Current Date  result_format=datetime
  log to console   ${date}
  log to console   ${date.year}
  log to console   ${date.month}
  ${date} = Get Current Date  result_format=datetime
  log to console   ${date}
  ${date} = Get Current Date  result_format=%d-%m-%Y %H:%M:%S
  log to console   ${date}

Add Time To Date: cho phép cộng thêm time vào ngày

tham số: date, time, result_format=timestamp, exclude_millis=FALSE, date_format = None trong đó date hỗ trợ các dạng: timestamp, custom timestamp, python datetime, epoch time time: hỗ trợ number, time string time string: days, day, d hours, hour, h minutes, minute, mins, min, m seconds, second, secs, sec, s milliseconds, millisecond, millis, ms

T02 - Add Time To Date
  ${date} = Add Time To Date  2014-05-28 12:05:03.111    7 days
  log to console   ${date}
  ${date} = Add Time To Date  2014-05-28 12:05:03.111    1 hour 2 minutes 3 seconds
  log to console   ${date}

Add Time To Time: cho phép add time vào time khác

tham số: time1, time2, result_format=number, exclude_millis=False


T03 - Add Time To Time
  ${time} = Add Time To Time  1 minute  42
  Should Be Equal  ${time}  ${102}
  ${time} = Add Time To Time  3 hours 5 minutes 01:02:03  timer exclude_millis=yes
  Should Be Equal  ${time}  04:07:03

Convert Date: cho phép convert date sang các định dạng khác nhau

tham số: date, result_format= timestamp, exclude_milis=False, date_format=None

T04 - Convert Date
  ${date} = Convert Date  20140528 12:05:03.111
  log to console   ${date}
  ${date} = Convert Date  ${date}  epoch
  log to console   ${date}
  ${date} = Convert Date  5.28.2014 12:05    exclude_millis=yes   date_format=%m.%d.%Y %H:%M
  log to console   ${date}

Convert Time: cho phép convert giữa các time format

tham số: time, result_format=number, exclude_millis=False

Time hỗ trợ các định dạng : number, time string

T05 - Convert Time
  ${time} = Convert Time  10 seconds
  log to console     ${time}
  ${time} = Convert Time  1:00:01  verbose
  log to console     ${time}
  ${time} = Convert Time  ${3661.5} timer exclude_milles=yes
  log to console     ${time}

Subtract Date From Date: trừ lượng date từ date

tham số: date1, date2, result_format=number, exclude_milis=False,date1_format=None, date2_format=None

T06 - Subtract Date From Date
  ${time} = Subtract Date From Date  2014-05-28 12:05:52    2014-05-28 12:05:10
  log to console   ${time}
  ${time} = Subtract Date From Date  2014-05-28 12:05:52  2014-05-27 12:05:10  verbose
  log to console   ${time}

Subtract Time From Date: trừ lượng time từ date

tham số: date, time, result_format=timestamp , exclude_millis=False, date_format=None

T07 - Subtract Time From Date
  ${date} = Subtract Time From Date  2014-06-04 12:05:03.111    7 days
 log to console   ${date}
  ${date} = Subtract Time From Date  2014-05-28 13:07:06.115    1 hour 2 minutes 3 seconds
  log to console   ${date}

Subtract Time From Time: thực hiện trừ time cho time

tham số: time1, time2, result_format=number, exclude_millis=False

T08 - Subtract Time From Date
  ${time} = Subtract Time From Time  00:02:30  100
  log to console   ${time}
  ${time} = Subtract Time From Time    ${time}    1 minute
  log to console   ${time}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.