+24

Nghề lập trình 2018

Bài viết đăng dưới dạng Google Slide bên dưới, Nếu nó không hiện ra thì bạn hãy xem trực tiếp bằng link sau đây nhé:

https://docs.google.com/presentation/d/1NtwlsznihBfqQcEy5m9q2y8gNNwLbB5FLZlvqrKVPWk/edit?usp=sharing


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.