+2

Đặc trưng cơ bản về âm thanh

Trong bài viết, chúng ta sẽ đi tìm hiểu những thuật ngữ chuyên ngành thường dùng trong lĩnh vực âm thanh. Trong bài viết sau, mình sẽ trình bày về những thuật ngữ về tiếng nói

Đặc trưng cơ bản của âm thanh

Về cơ bản, âm thanh là một dạng (sóng) của doa động cơ học của hạt lan truyền trong không gian

Đặc trưng cơ bản của âm thanh gồm: tốc độ truyền âm, tần số, độ to

  • Tốc độ truyền âm: phụ thuộc vào môi trường truyền âm như dạng vật chất, nhiệt độ…Chú ý rằng tốc độ này khác với tốc độ nói. VD: bạn nghe âm thanh bị bóp méo khi đang ở dưới bể bơi

  • Tần số: Tần sô giao động của âm thanh. Một âm hỗn tạp sẽ không có tần số ổn định. Con người có khả năng nghe âm thanh trong miền tần số 20-20.000 Hz

  • Cường độ: thể hiện mức năng lượng của âm thanh, cường độ càng lớn, âm càng to, năng lượng càng nhiều. Đơn vị đo cường độ âm thanh là dB.

  • Io là ngưỡng nghe được của tai người có cường độ thực = 〖10〗^(-12) W/m^2. Tương ứng với 0B = 0dB. Khi âm có cường độ 1B có nghĩa là âm có cường độ gấp 〖10〗^(1/10) ngưỡng nghe của con người và bằng 〖10〗^(-119/10) W/m^2 [1]

Đặc trưng cơ bản của âm thanh sô hóa

Chất lượng audio phụ thuộc vào: sample rate, bit depth, chanel

  • Sample rate: Tần số lấy mẫu trên giây của tín hiệu, sr càng cao, chất lượng càng tốt. Phổ biến sr = 44100 Hz. VD: sr = 8000 hz = 8 kHz nghĩa là trong 1s thực hiện đo tín hiệu 8000 lần
  • Bit depth: thể hiện độ phân giải âm thanh tức là khoàng cách giữa điểm âm cao nhất và thấp nhất được số hóa là bao nhiêu. Phổ biến bit depth = 16 bits. VD:

  • Chanel: mô phỏng âm thanh trong không gian, chanel càng cao, âm thanh càng sống động, giúp ta hình dung giống như cảm nhận được vị trí âm phát ra trong không gian. Trong nhận dạng âm thanh, ta đưa tín hiệu về dang mono tức là 1 kênh
  • Đơn vị đo cường độ tín hiệu số hóa là dBFS. Ta có khái niệm Full Scale là mức cường độ tối đa mà phần cứng có thể mô tả được. Khi đó 0 dBFS là mức cường độ tối đa đó. Nếu tín hiệu đạt -6 dBFS có nghĩa là tín hiệu đó nhỏ hơn mức tối đa 6 dB [2]

Tài liệu tham khảo

[1]http://physics.bu.edu/~duffy/py105/Sound.html

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/DBFS


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.