Refactor

Refactor

Sort by: Newest posts

Tự refactor phần request runtime permission trong Android

146 1 0
4

Một chút về refactor trong PHP

195 1 0
7

Tối ưu, cải thiện website cho người không biết nhiều về kỹ thuật

213 4 0
5

7 design pattern để tái cấu trúc MVC components trong Rails △

263 5 0
5

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Clean code - P2

662 2 1
4

Refactor your PHP code

205 0 2
3

Code tởm #3: If else hỗn độn

2.0K 0 2
6

Khởi tạo các giá trị trong ViewController Storyboard một cách an toàn

168 1 0
1

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

689 11 1
14

Refactor Ruby on Rails Code

124 0 0
0

Interactor Design Pattern trong Ruby (Phần 1)

210 1 2
3

Refactor rails

509 13 0
11