Refactor

Refactor

Sort by: Newest posts

Tự refactor phần request runtime permission trong Android

296 1 0
4

Một chút về refactor trong PHP

215 1 0
7

Tối ưu, cải thiện website cho người không biết nhiều về kỹ thuật

232 4 0
5

7 design pattern để tái cấu trúc MVC components trong Rails △

265 5 0
5

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Clean code - P2

700 2 1
4

Refactor your PHP code

236 0 2
3

Code tởm #3: If else hỗn độn

2.0K 1 2
6

Khởi tạo các giá trị trong ViewController Storyboard một cách an toàn

190 1 0
1

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

753 11 1
16

Refactor Ruby on Rails Code

133 0 0
0

Interactor Design Pattern trong Ruby (Phần 1)

233 1 2
3

Refactor rails

540 14 0
12