Refactor

Refactor

Sort by: Newest posts

Một chút về refactor trong PHP

144 1 0
7

Tối ưu, cải thiện website cho người không biết nhiều về kỹ thuật

159 3 0
4

7 design pattern để tái cấu trúc MVC components trong Rails △

254 5 0
5

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Clean code - P2

620 2 1
4

Refactor your PHP code

171 0 2
2

Code tởm #3: If else hỗn độn

1.9K 0 2
6

Khởi tạo các giá trị trong ViewController Storyboard một cách an toàn

127 1 0
1

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

511 9 1
10

Refactor Ruby on Rails Code

110 0 0
0

Interactor Design Pattern trong Ruby (Phần 1)

164 1 2
3

Refactor rails

429 12 0
9