Refactor

Refactor

Sort by: Newest posts

Tự refactor phần request runtime permission trong Android

537 1 0
6

Một chút về refactor trong PHP

260 1 0
7

Tối ưu, cải thiện website cho người không biết nhiều về kỹ thuật

258 4 0
5

7 design pattern để tái cấu trúc MVC components trong Rails △

274 5 0
5

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Clean code - P2

766 2 2
3

Refactor your PHP code

287 0 2
3

Code tởm #3: If else hỗn độn

2.1K 1 2
6

Khởi tạo các giá trị trong ViewController Storyboard một cách an toàn

252 2 0
1

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

886 11 1
16

Refactor Ruby on Rails Code

149 0 0
0

Interactor Design Pattern trong Ruby (Phần 1)

266 1 2
3

Refactor rails

643 15 0
13