Refactor

Refactor

Sort by: Newest posts

Tự refactor phần request runtime permission trong Android

96 1 0
4

Một chút về refactor trong PHP

186 1 0
7

Tối ưu, cải thiện website cho người không biết nhiều về kỹ thuật

178 3 0
4

7 design pattern để tái cấu trúc MVC components trong Rails △

259 5 0
5

Code tởm #4: Method phì độn

1.0K 0 2
9

Clean code - P2

640 2 1
4

Refactor your PHP code

187 0 2
3

Code tởm #3: If else hỗn độn

2.0K 0 2
6

Khởi tạo các giá trị trong ViewController Storyboard một cách an toàn

150 1 0
1

Tái cấu trúc frontend trong Rails với Webpack

612 10 1
13

Refactor Ruby on Rails Code

117 0 0
0

Interactor Design Pattern trong Ruby (Phần 1)

194 1 2
3

Refactor rails

481 12 0
10