+3

Custom Transition Activity ( tạo hiệu ứng chuyển màn hình giống IOS)

1. Giới thiệu

Có khi nào bạn quá nhàm chán với cách chuyển tiếp giữa các activity chưa ? Hoặc muốn việc chuyển tiếp đó giống như IOS chẳng hạn ? Bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách "Custom Transition Activity"

2. Custom Transition Activity

 • Cách dùng mình sẽ nói ở mục 3

2.1. Chuyển tiếp giữa các activity giống IOS

 • Mục 2.1.1 và 2.1.2 là 2 file xml tạo hiệu ứng khi thêm 1 activity mới
 • Mục 2.1.3 và 2.1.4 là 2 file xml tạo hiệu ứng khi back lại ( xóa 1 activity đi )

Chú ý :

 • interpolator : định nghĩa đường cong gia tốc (ví dụ tuyến tính, giảm tốc, vv).
 • duration : xác định thời gian kéo dài cuả hiệu ứng
 • fromXDelta, fromYDelta, toXDelta, toYDelta vị trí bắt đầu và kết thúc

2.1.1. File slide_in_from_right.xml

Tạo file xml slide_in_from_right.xml trong thư mục anim

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:interpolator="@android:anim/decelerate_interpolator"
   android:shareInterpolator="true">

  <translate
    android:duration="500"
    android:fromXDelta="100%"
    android:fromYDelta="0%"
    android:toXDelta="0%"
    android:toYDelta="0%"/>
</set>

2.1.2. File slide_out_to_left.xml

Tạo file slide_out_to_left.xml trong thư mục anim trong thư mục anim

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:interpolator="@android:anim/decelerate_interpolator"
   android:shareInterpolator="true">

  <translate
    android:duration="500"
    android:fromXDelta="0%"
    android:fromYDelta="0%"
    android:toXDelta="-100%"
    android:toYDelta="0%"/>
</set>

2.1.3. File slide_in_from_left.xml

Tạo file slide_in_from_left.xml trong thư mục anim trong thư mục anim

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
   android:shareInterpolator="true">

  <translate
    android:duration="500"
    android:fromXDelta="-100%"
    android:fromYDelta="0%"
    android:toXDelta="0%"
    android:toYDelta="0%"/>
</set>

2.1.4. File slide_out_to_right.xml

Tạo file slide_out_to_right.xml trong thư mục anim trong thư mục anim

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
   android:shareInterpolator="true">

  <translate
    android:duration="500"
    android:fromXDelta="0%"
    android:fromYDelta="0%"
    android:toXDelta="100%"
    android:toYDelta="0%"/>
</set>

Kết quả Kết quả

2.2. Hiệu ứng ẩn hiện

Mình xài 2 file xml có sẵn trong android là android.R.anim.fade_in và android.R.anim.fade_out

fade_in.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<alpha xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:interpolator="@interpolator/decelerate_quad"
    android:fromAlpha="0.0" android:toAlpha="1.0"
    android:duration="@android:integer/config_longAnimTime" />

fade_out.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
alpha xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:interpolator="@interpolator/accelerate_quad" 
  android:fromAlpha="1.0"
  android:toAlpha="0.0"
  android:duration="@android:integer/config_mediumAnimTime" 
/>

Kết qủa

3. Cách dùng

Chúng ta sẽ dùng function overridePendingTransition() để thay đổi hiệu ứng chuyển tiếp màn hình

3.1. MainActivity

Mình tạo 3 nút với 3 tùy chỉnh khác nhau

 • buttonSlide : Tạo hiệu ứng giống IOS
 • buttonFade : Tạo hiệu ứng ẩn hiện activity mới
 • buttonDefault : Giữ nguyên hiệu ứng mặc định của điện thoại để so sánh

Chú ý : Phải để overridePendingTransition() sau startActivity() nhé

Mình cũng tạo intent để truyền type hiệu ứng chuyển tiếp màn hình để lúc back về lấy hiệu ứng tương ứng

package com.tuananh.transitionactivity;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    findViewById(R.id.button_slide).setOnClickListener(this);
    findViewById(R.id.button_fade).setOnClickListener(this);
    findViewById(R.id.button_default).setOnClickListener(this);
  }

  @Override
  public void onClick(View view) {
    Intent intent = new Intent(this, ImageActivity.class);
    switch (view.getId()) {
      case R.id.button_slide:
        intent.putExtra("type", 1);
        startActivity(intent);
        overridePendingTransition(R.anim.slide_in_from_right, R.anim.slide_out_to_left);
        break;
      case R.id.button_fade:
        intent.putExtra("type", 2);
        startActivity(intent);
        overridePendingTransition(android.R.anim.fade_in, android.R.anim.fade_out);
        break;
      default:
        startActivity(intent);
        break;
    }
  }
}

3.2. ImageActivity

Nhận intent từ MainActivity để lấy type tương ứng

 • type = 1 : hiệu ứng giống IOS
 • type = 2 : hiệu ứng ẩn hiện
 • type = 0 : mặc định của điện thoại
package com.tuananh.transitionactivity;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

public class ImageActivity extends AppCompatActivity {
  private int mType;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_image);
    if (getIntent() != null) {
      mType = getIntent().getIntExtra("type", 0);
    }
  }

  @Override
  public void onBackPressed() {
    super.onBackPressed();
    switch (mType) {
      case 1:
        overridePendingTransition(R.anim.slide_in_from_left, R.anim.slide_out_to_right);
        break;
      case 2:
        overridePendingTransition(android.R.anim.fade_in, android.R.anim.fade_out);
        break;
      default:
        break;
    }
  }
}

Resource

Resource

Tham khảo

iOS to Android: Slide In Animations


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.