Xây dựng 1 thư viện nhỏ hỗ trợ tạo query SQLite (Phần 1 - Giới thiệu về thư viện QueryHelper tự tạo)

Bạn gặp khó khăn hay chán ngán việc phải tự tạo các câu lệnh select sql ! Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và sử dụng thư viện hỗ trợ tạo câu lệnh query SQLite !

 1. Class chính của thư viện QueryHelper 1.1. Join bảng 1.1.1. Khi chỉ cần select 1 bảng -> chúng ta chỉ cần truyền tên bảng cần select vào
  /**
   * use if select in 1 table
   *
   * @param tableName
   * @return QueryHelper
   */
  public QueryHelper setTableName(String tableName) {
    mTableName = tableName;
    return this;
  }

1.1.2. Khi muốn select từ nhiều bảng với nhau Chúng ta cần truyền tên 2 bảng và khóa ngoài kết nối 2 bảng

  /**
   * use if select with multiple table (join two table)
   *
   * @param masterTableName
   * @param valueTableName
   * @param columnMasterTableName
   * @param columnValueTableName
   * @return QueryHelper
   */
  public QueryHelper setJoinTable(String masterTableName,
                  String valueTableName,
                  String columnMasterTableName,
                  String columnValueTableName) {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    if (TextUtils.isEmpty(mJoinTable)) {
      builder.append(masterTableName);
    }
    builder.append(JOIN)
      .append(valueTableName)
      .append(ON)
      .append(columnMasterTableName)
      .append(" = ")
      .append(columnValueTableName);
    mJoinTable += builder.toString();
    return this;
  }

  /**
   * @param joinTable query join multiple table
   * @return QueryHelper
   */
  public QueryHelper setJoinTable(String joinTable) {
    mJoinTable = joinTable;
    return this;
  }

1.1.3. Khi bạn tự muốn viết câu select join bảng ( thường dùng nếu nối nhiều bảng phức tạp)

  /**
   * @param joinTable query join multiple table
   * @return QueryHelper
   */
  public QueryHelper setJoinTable(String joinTable) {
    mJoinTable = joinTable;
    return this;
  }

1.2. Muốn lấy giá trị của các cột 1.2.1. Muốn lấy tất cả giá trị của các cột

 • Không dùng cả 3 function dưới đây : (mặc định không dùng sẽ select *) addColumn, addAllColumns và setColumns

1.2.2. Lấy giá trị của 1 cột

   /**
   * @param columnName
   * @return QueryHelper
   */
  public QueryHelper addColumn(String columnName) {
    mColumnList.add(columnName);
    return this;
  }

1.2.3. Khi bạn muốn select nhiều cột

  /**
   * @param columnList
   * @return QueryHelper
   */
  public QueryHelper addAllColumns(List<String> columnList) {
    mColumnList.addAll(columnList);
    return this;
  }

1.2.4. Khi bạn muốn set lại các cột muốn select

   /**
   * @param columnList
   * @return QueryHelper
   */
  public QueryHelper setColumns(List<String> columnList) {
    mColumnList.clear();
    addAllColumns(columnList);
    return this;
  }

1.3. Function xử lý tạo câu lệnh select các cột từ list column : mColumnList

Mặc định nếu mColumnList không có phần tử nào thì sẽ tiến hành select all ( select *)

  /**
   * @return String select all ( * ) or select column
   */
  private String getSelectColumn() {
    StringBuilder selectColumn = new StringBuilder();
    if (mColumnList.size() == 0) selectColumn.append(" * ");
    else {
      for (String column : mColumnList) {
        if (!TextUtils.isEmpty(selectColumn)) {
          selectColumn.append(", ");
        }
        selectColumn.append(column);
      }
    }
    return selectColumn.toString();
  }

1.4. Thêm điều kiện where
1.4.1. Function đầy đủ

Truyền vào tên cột, giá trị và boolean có query Like không ?

  /**
   * add condition search extend
   *
   * @param columnName
   * @param val
   * @param queryLike
   * @return
   */
  public QueryHelper addCondition(String columnName, Object val, boolean queryLike) {
    String newWhere = "";
    if (val != null && !TextUtils.isEmpty(val.toString())) {
      if (queryLike && val instanceof String) {
        newWhere += columnName + LIKE + " ? ";
        mSelectionArgs.put(columnName, "%" + val + "%");
      } else {
        newWhere += columnName + " = ? ";
        mSelectionArgs.put(columnName, val);
      }
    } else {
        newWhere+=columnName +" is null ";
    }
    concatWhereClause(newWhere);
    return this;
  }

1.4.2 Hàm default

Mặc đinh sẽ ko thêm điều kiện search Like nữa !

   /**
   * add condition search default
   *
   * @param columnName
   * @param val
   * @return
   */
  public QueryHelper addCondition(String columnName, Object val) {
    return addCondition(columnName, val, false);
  }

1.4.3. Function nối các điều kiện where

   /**
   * check mWhereClause add `AND`
   *
   * @param newWhere
   * @return
   */
  public QueryHelper concatWhereClause(String newWhere) {
    if (!TextUtils.isEmpty(newWhere)) {
      if (!TextUtils.isEmpty(mWhereClause)) {
        mWhereClause += AND;
      }
      mWhereClause += newWhere;
    }
    return this;
  }

1.5. Thêm điều kiện sắp xếp (order By) 1.5.1. Function đầy đủ truyền vào tên cột và boolean isDesc kiểu sắp xếp (DESC or ASC)

  /**
   * choose sort
   *
   * @param columnName
   * @param isDesc
   * @return
   */
  public QueryHelper addOrderBy(String columnName, boolean isDesc) {
    if (TextUtils.isEmpty(columnName)) {
      return this;
    }
    String newOrderBy = columnName;
    newOrderBy += isDesc ? DESC : ASC;
    concatOrderByClause(newOrderBy);
    return this;
  }

1.5.2. Function default

Truyền vào tên cột , mặc định isDesc = false

   /**
   * add order by default
   *
   * @param columnName
   * @return
   */
  public QueryHelper addOrderBy(String columnName) {
    return addOrderBy(columnName, false);
  }

1.5.3. Function nối các điều kiện order By

   /**
   * add ", " for sql query
   *
   * @param newOrderBy
   * @return
   */
  public QueryHelper concatOrderByClause(String newOrderBy) {
    if (!TextUtils.isEmpty(newOrderBy)) {
      if (!TextUtils.isEmpty(mOrderByClause)) {
        mOrderByClause += ", ";
      }
      mOrderByClause += newOrderBy;
    }
    return this;
  }

1.6 Tương tự với orderBy mình có function groupBy

Truyền vào tên cột


 public QueryHelper addGroupBy(String columnName) {
    if (TextUtils.isEmpty(columnName)) {
      return this;
    }
    String newGroupBy = columnName;
    concatGroupByClause(newGroupBy);
    return this;
  }
  
 public QueryHelper concatGroupByClause(String newGroupBy) {
    if (!TextUtils.isEmpty(newGroupBy)) {
      if (!TextUtils.isEmpty(mGroupByClause)) {
        mGroupByClause += ", ";
      }
      mGroupByClause += newGroupBy;
    }
    return this;
  }

1.7. Điều kiện having

public QueryHelper addHaving(String having) {
    mHavingClause = having;
    return this;
  }

1.8. Đìều kiện limit

 public QueryHelper addLimit(String limit) {
    mLimitClause = limit;
    return this;
  }

1.9. Điều kiện offset

 public QueryHelper addOffset(String offset) {
    mOffsetClause = offset;
    return this;
  }

1.10. Function tạo ra câu lệnh query Từ các điều kiện đã truyền vào ở trên để tạo ra câu lệnh query

 • getSelectColumn() để lấy tên các cột muốn lấy dữ liệu ( mặc định là *)
 • !TextUtils.isEmpty(mJoinTable) ? mJoinTable : mTableName -> mục đích là xem select từ 1 bảng hay nhiều bảng
 • !TextUtils.isEmpty(mWhereClause) ? WHERE + mWhereClause : "" -> thêm điều kiện where
 • !TextUtils.isEmpty(mGroupByClause) ? GROUP_BY + mGroupByClause : "" -> thêm điều kiện group By
 • !TextUtils.isEmpty(mGroupByClause) && !TextUtils.isEmpty(mHavingClause) ? HAVING + mHavingClause : "" -> thêm điều kiện having ( chỉ có khi có điều kiện group By)
 • !TextUtils.isEmpty(mOrderByClause) ? ORDER_BY + mOrderByClause : " " -> thêm điều kiện order By
 • (!TextUtils.isEmpty(mLimitClause) ? LIMIT + mLimitClause : "" -> thêm điều kiện limit
 • !TextUtils.isEmpty(mLimitClause) && !TextUtils.isEmpty(mOffsetClause) ? OFFSET + mOffsetClause : "" -> thêm điều kiện offset (chỉ có khi có điều kiện limit)
public String getSqlQuery() {
    StringBuilder sqlQuery = new StringBuilder();
    sqlQuery.append(SELECT)
      .append(getSelectColumn())
      .append(FROM)
      .append(!TextUtils.isEmpty(mJoinTable) ? mJoinTable : mTableName)
      .append(!TextUtils.isEmpty(mWhereClause) ? WHERE + mWhereClause : "")
      .append(!TextUtils.isEmpty(mGroupByClause) ? GROUP_BY + mGroupByClause : "")
      .append(!TextUtils.isEmpty(mGroupByClause) && !TextUtils.isEmpty(mHavingClause)
        ? HAVING + mHavingClause : "")
      .append(!TextUtils.isEmpty(mOrderByClause) ? ORDER_BY + mOrderByClause : "")
      .append(!TextUtils.isEmpty(mLimitClause) ? LIMIT + mLimitClause : "")
      .append(!TextUtils.isEmpty(mLimitClause) && !TextUtils.isEmpty(mOffsetClause)
        ? OFFSET + mOffsetClause : "");
    return sqlQuery.toString();
  }

1.11. Lấy các giá trị selectionArgs

   /**
   * @return String[] selectionArgs
   */
  public String[] getSelectionArgs() {
    List<String> keySets = new ArrayList<>(mSelectionArgs.keySet());
    int size = keySets.size();
    int index = 0;
    String[] paramMap = new String[size];
    for (int i = size - 1; i >= 0; i--) {
      paramMap[index] = mSelectionArgs.get(keySets.get(i)).toString();
      index++;
    }
    return paramMap;
  }

2.1. Các dùng đơn giản nhất Dùng trong DatabaseHelper Tạo 1 function query();

public Cursor query(QueryHelper queryHelper) {
    SQLiteDatabase db = getReadableDatabase();
    return db.rawQuery(queryHelper.getSqlQuery(), queryHelper.getSelectionArgs());
  }

2.2. Các sử dụng cụ thể và demo mình sẽ viết trong phần 2 : Code full : Các bạn có thể xem trước ở đây Github


All Rights Reserved