Các lệnh hay của git nhưng không phải ai cũng biết !

1. Đồng bộ branch của local và remote

git fetch origin -p

2. Xóa nhánh

 git branch -D <tên nhánh>

3. Reset nhánh

git reset [email protected]{mã}

4. Xem reflog

git reflog -v  -> ra mã để dùng ở 3

5. Reset 1 nhánh về commit của develop

  git reset --hard develop
  Tổng quát :
  git reset --hard < tên nhánh >      

6. Reset đến commit

    git reset --hard <tên commit>

All Rights Reserved