+4

Xây dựng ứng dụng Viblo trên android bằng kotlin sử dụng lib jsoup (Phần 2) - Áp dụng data binding cho kotlin

Như ở phần 1 mình giới thiệu thì khi chưa dùng data binding với mỗi 1 recycler view mình lại phải tạo 1 adapter cho nó như thế rất tốn code , mất thời gian và khá chán -> Chính vì thế ở phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng data binding vào kotlin và tạo 1 single adapter chung để tiết kiệm thời gian và công sức sau này khi sử dụng recycler view

1. Cấu hình

Code : build.gradle Chúng ta cần cấu hình như sau trong file build.gradle Bên kotlin cấu hình phức tạp hơn java khá nhiều (khá buồn)

apply plugin: 'kotlin-kapt'

và kapt trong android

android {
  ...
     kapt {
        generateStubs = true
     }
  ...
}        

cuối cùng là com.android.databinding:compiler trong dependencies

dependencies {
  ...
  kapt 'com.android.databinding:compiler:3.0.1'
  ...
}

2. SingleAdapter

2.1. SingleAdapter

Code : SingleAdapter.kt

Chúng ta set giá trị cho 3 biến có thể lấy trong layout là : - position : Vị trí của item - data : giá trị của item - listener : bắt sự kiện cho item và 3 variable được lấy từ simple_place_holder.xml đây có thể là 1 layout tiêu chuẩn của 1 item recycler view

override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) {
    val data = mDataList[position]
    holder.getBinding().setVariable(BR.position, position)
    holder.getBinding().setVariable(BR.data, data)
    holder.getBinding().setVariable(BR.listener, mPresenter)
    if (mDecorator != null) {
      mDecorator!!.decorator(holder, position, getItemViewType(position))
    }
    holder.getBinding().executePendingBindings()
  }

Có 2 interface : Presenter dùng cho các listener ko cần viewholder , Decorator dùng cho các listener cần tương tác , chỉnh sửa phức tạp hơn với viewholder

interface Presenter

interface Decorator {
    fun decorator(holder: ViewHolder, position: Int, viewType: Int)
}

2.2. simple_place_holder.xml

Tạo file simple_place_holder.xml có chứa các variable là data, listener, position

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

  <data>

    <variable
      name="data"
      type="com.asia.viblo.model.BaseModel"/>

    <variable
      name="listener"
      type="com.asia.viblo.model.BaseModel"/>

    <variable
      name="position"
      type="int"/>
  </data>

  <View android:tag="placeholder"/>
</layout>

3. Ứng dụng với PostFragment.kt

Code : PostFragment.kt

3.1. Khởi tạo recycler view

 override fun onViewCreated(view: View?, savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
    initRecyclerPost()
  }

  private fun initRecyclerPost() {
    mPostAdapter = SingleAdapter(context, R.layout.item_post)
    mPostAdapter.setPresenter(BaseListener(activity)) // set listener for item recycler view
    recyclerPost.adapter = mPostAdapter
    recyclerPost.layoutManager = LinearLayoutManager(context)
  }

3.2. Update data vào adapter

 override fun onUpdateData(data: Post?) {
    // nothing
  }

  override fun onUpdateDataList(dataList: MutableList<Post>?) {
    mPostAdapter.setData(dataList)  // update data vào adapter
    mProgressDialog.dismiss()
    updateViewNextBackBottom()
  }

3.3. BaseListener.kt

Code : BaseListener.kt

Chứa tất cả các listener của adapter

Code

class BaseListener(activity: Activity) : OnClickTag, OnClickDetail, OnClickComment {
  private val mActivity: Activity = activity
  override fun onOpenTag(tagUrl: String) {
    val intent = Intent(mActivity, TagsActivity::class.java)
    intent.putExtra(extraUrl, tagUrl)
    mActivity.startActivity(intent)
  }

  override fun onOpenAuthorComment(authorUrl: String) {
  }

  override fun onOpenAllAuthorComment(authorUrlList: MutableList<String>?) {
  }

  override fun onOpenDetail(url: String, isVideo: Boolean) {
    val intent = when {
      url.contains("/s/") -> Intent(mActivity, SeriesActivity::class.java)
      url.contains("/q/") -> Intent(mActivity, QuestionsActivity::class.java)
      isVideo -> Intent(mActivity, WebViewActivity::class.java)
      else -> Intent(mActivity, PostDetailActivity::class.java)
    }
    intent.putExtra(extraUrl, url)
    mActivity.startActivity(intent)
  }

  override fun onOpenAuthor(baseModel: BaseModel) {
    val intent = Intent(mActivity, AuthorActivity::class.java)
    intent.putExtra(extraData, baseModel)
    mActivity.startActivity(intent)
  }
}

3.4. item_recycler_post.xml

Code : item_recycler_post.xml

<data>

    <import type="android.text.TextUtils"/>

    <variable
      name="data"
      type="com.asia.viblo.model.post.Post"/>

    <variable
      name="listener"
      type="com.asia.viblo.listener.BaseListener"/>
  </data>
  
 • Cách set các listener cho view
...
android:onClick="@{() -> listener.onOpenDetail(data.postUrl, data.isVideo)}"
...
android:onClick="@{() -> listener.onOpenAuthor(data)}"
...
android:onClick="@{() -> listener.onOpenAuthor(data)}"

3.5. Các tạo các include layout

  <include
          android:id="@+id/layoutStatus"
          layout="@layout/include_layout_status"
          app:clips="@{data.clips}"
          app:comments="@{data.comments}"
          app:posts="@{data.posts}"
          app:score="@{data.score}"
          app:views="@{data.views}"/>

  <include
          android:id="@+id/layoutStats"
          layout="@layout/include_layout_stats"
          app:followers="@{data.followers}"
          app:post="@{data.post}"
          app:reputation="@{data.reputation}"/>

3.5.1. include_layout_status.xml

Code : include_layout_status.xml Các lấy dự liệu từ các biến trên :

  <include
          android:id="@+id/layoutStatus"
          layout="@layout/include_layout_status"
          app:clips="@{data.clips}"
          app:comments="@{data.comments}"
          app:posts="@{data.posts}"
          app:score="@{data.score}"
          app:views="@{data.views}"/>

Khi gọi

 app:clips="@{data.clips}"

nó sẽ truyền dữ liệu vào

 <variable
      name="clips"
      type="String"/>

Tương tự với các biến khác

3.5.2. include_layout_stats.xml

Tương tự như 3.5.1 thôi Code : include_layout_stats.xml

3.6.

Source Code

Viblo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.