+6

Demo ứng dụng I Love You V2 bằng kotlin

Viblo

Giới thiệu

Trước đây mình có demo 1 ứng dụng I Love You bằng java , hôm nay mình sẽ nâng cấp và convert nó sang kotlin (ngôn ngữ mình đang tìm hiểu )

1. Main Activity

1.1. activity_main.xml

Chưa có gì đặc biệt , mình thiết kế giao diện đơn giản như trong hình thôi :

Code

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@drawable/background"
  tools:context="com.tuananh.iloveyouv2.MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/text_i_love_you"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="@dimen/margin_padding_130"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:padding="@dimen/margin_padding_5"
    android:text="EM CÓ YÊU ANH KHÔNG ?"
    android:textSize="@dimen/text_size_14"/>

  <Button
    android:id="@+id/buttonYes"
    android:layout_width="@dimen/size_button"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@+id/text_i_love_you"
    android:layout_marginLeft="@dimen/margin_padding_30"
    android:layout_marginTop="@dimen/margin_padding_130"
    android:background="@drawable/selector_button_grey"
    android:text="Có"
    android:textAllCaps="false"/>

  <Button
    android:id="@+id/buttonNo"
    android:layout_width="@dimen/size_button"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_below="@+id/text_i_love_you"
    android:layout_marginRight="@dimen/margin_padding_30"
    android:layout_marginTop="@dimen/margin_padding_130"
    android:background="@drawable/selector_button_grey"
    android:text="Không"
    android:textAllCaps="false"/>
</RelativeLayout>

1.2. MainActivity

1.2.1. Cách khai báo listener ở kotlin

Điểm hay là tên button (buttonYes) là tên id trong xml luôn.

buttonYes.setOnClickListener {
     createDialog("Anh biết mà, <3", R.drawable.ic_oo)
   }
buttonNo.setOnTouchListener { _, event ->
     when (event.action) {
       MotionEvent.ACTION_DOWN -> {
         move()
         true
       }
       else -> false
     }
   }

1.2.2. Cách khởi tạo dialog với kotlin

 • Cách khai báo 1 view custom
val customDialog = CustomDialog(this, null, this) as LinearLayout
 • Truyền các tham số vào CustomDialog
customDialog.textMessage.text = message
customDialog.imageIcon.setImageResource(idIcon)

Code

private fun createDialog(message: String, idIcon: Int) {
    val builder = AlertDialog.Builder(this)
    val customDialog = CustomDialog(this, null, this) as LinearLayout
    customDialog.textMessage.text = message
    customDialog.imageIcon.setImageResource(idIcon)
    builder.setView(customDialog)
    builder.setCancelable(false)
    mAlertDialog = builder.show()
  }

1.2.3. Cách implement interface OnClickButtonListener

class MainActivity : AppCompatActivity(), OnClickButtonListener

và đây là hàm override được tạo ra khi implement interface OnClickButtonListener

override fun onDismiss() {
    mAlertDialog?.dismiss()
    mIndex = 0
    reset()
  }

Hàm trên sẽ ẩn dialog đi và thiết lập lại các thông số như ban đầu

Chú ý là : Dấu ? là cách check null

Kotlin :
mAlertDialog?.dismiss()
Java:
if(mAlertDialog != null){
  mAlertDialog.dismiss();
}

1.2.4. Function reset lại app như ban đầu

sẽ set lại tọa độ các button như lúc đầu và hiển thị lại buttonNo

private fun reset() {
    buttonYes.x = mX1
    buttonYes.y = mY
    buttonNo.x = mX2
    buttonNo.y = mY
    buttonNo.visibility = View.VISIBLE
  }

1.2.5. Function move()

1 số code bị thay đổi khi chuyển từ java sang kotlin Ví dụ như :

mIndex = mIndex < 7 ? mIndex += 1 : 1;

bị chuyển thành

 mIndex = if (mIndex < 7) mIndex + 1 else 1

Khi ấn vào buttonNo sẽ tăng index lên và thực hiện thay đổi vị trí của các buttonNo và buttonYes

 private fun move() {
//    mIndex = if (mIndex < 7) mIndex + 1 else 1
    if (mIndex < 7) {
      mIndex += 1
      if (mIndex == 7) {
        createDialog("Đã nghiện lại còn ngại !", R.drawable.ic_11)
        buttonNo.visibility = View.INVISIBLE
      }
    } else {
      mIndex = 1
    }
    when (mIndex) {
      0 -> reset()
      1 -> {
        buttonNo.y = buttonNo.y - resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.margin_padding_100)
        mX1 = buttonYes.x
        mX2 = buttonNo.x
        mY = buttonYes.y
      }
      2 -> {
        buttonNo.y = buttonNo.y + resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.margin_padding_100)
      }
      3 -> {
        buttonYes.x = mX2
        buttonNo.x = mX1
      }
      4 -> {
        buttonYes.x = mX1
        buttonNo.x = mX2
      }
      5 -> {
        buttonNo.y = buttonNo.y + resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.margin_padding_100)
      }
      6 -> {
        buttonNo.y = buttonNo.y - resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.margin_padding_200)
      }
      7 -> {
        buttonNo.y = buttonNo.y + resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.margin_padding_100)
      }
    }
  }

Full code

package com.tuananh.iloveyouv2

import android.os.Bundle
import android.support.v7.app.AlertDialog
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.view.MotionEvent
import android.view.View
import android.widget.LinearLayout
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
import kotlinx.android.synthetic.main.dialog_message.view.*

class MainActivity : AppCompatActivity(), OnClickButtonListener {
  private var mAlertDialog: AlertDialog? = null
  private var mIndex = 0
  private var mX1 = 0.0f
  private var mX2 = 0.0f
  private var mY = 0.0f
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    buttonYes.setOnClickListener {
      createDialog("Anh biết mà, <3", R.drawable.ic_oo)
    }

    buttonNo.setOnTouchListener { _, event ->
      when (event.action) {
        MotionEvent.ACTION_DOWN -> {
          move()
          true
        }
        else -> false
      }
    }
  }

  private fun createDialog(message: String, idIcon: Int) {
    val builder = AlertDialog.Builder(this)
    val customDialog = CustomDialog(this, null, this) as LinearLayout
    customDialog.textMessage.text = message
    customDialog.imageIcon.setImageResource(idIcon)
    builder.setView(customDialog)
    builder.setCancelable(false)
    mAlertDialog = builder.show()
  }

  private fun move() {
//    mIndex = if (mIndex < 7) mIndex + 1 else 1
    if (mIndex < 7) {
      mIndex += 1
      if (mIndex == 7) {
        createDialog("Đã nghiện lại còn ngại !", R.drawable.ic_11)
        buttonNo.visibility = View.INVISIBLE
      }
    } else {
      mIndex = 1
    }
    when (mIndex) {
      0 -> reset()
      1 -> {
        buttonNo.y = buttonNo.y - resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.margin_padding_100)
        mX1 = buttonYes.x
        mX2 = buttonNo.x
        mY = buttonYes.y
      }
      2 -> {
        buttonNo.y = buttonNo.y + resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.margin_padding_100)
      }
      3 -> {
        buttonYes.x = mX2
        buttonNo.x = mX1
      }
      4 -> {
        buttonYes.x = mX1
        buttonNo.x = mX2
      }
      5 -> {
        buttonNo.y = buttonNo.y + resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.margin_padding_100)
      }
      6 -> {
        buttonNo.y = buttonNo.y - resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.margin_padding_200)
      }
      7 -> {
        buttonNo.y = buttonNo.y + resources.getDimensionPixelSize(R.dimen.margin_padding_100)
      }
    }
  }

  private fun reset() {
    buttonYes.x = mX1
    buttonYes.y = mY
    buttonNo.x = mX2
    buttonNo.y = mY
    buttonNo.visibility = View.VISIBLE
  }

  override fun onDismiss() {
    mAlertDialog?.dismiss()
    mIndex = 0
    reset()
  }
}

2. interface OnClickButtonListener

Dùng để bắt sự kiên click button "hi hi" của dialog

package com.tuananh.iloveyouv2

/**
 * Created by FRAMGIA\vu.tuan.anh on 23/10/2017.
 */
interface OnClickButtonListener {
  fun onDismiss()
}

3. CustomDialog

3.1 dialog_message.xml

Giao diện khi ấn button

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:layout_width="match_parent"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:orientation="vertical">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="horizontal"
    android:paddingBottom="@dimen/margin_padding_10"
    android:paddingLeft="@dimen/margin_padding_5"
    android:paddingRight="@dimen/margin_padding_5"
    android:paddingTop="@dimen/margin_padding_20">

    <ImageView
      android:id="@+id/imageIcon"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"/>

    <TextView
      android:id="@+id/textMessage"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_vertical"
      android:layout_marginLeft="@dimen/margin_padding_10"
      android:textSize="@dimen/text_size_14"/>
  </LinearLayout>

  <Button
    android:id="@+id/buttonHiHi"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_gravity="right"
    android:layout_marginBottom="@dimen/margin_padding_10"
    android:layout_marginRight="@dimen/margin_padding_20"
    android:background="@drawable/bg_button_white"
    android:text="Hi hi"
    android:textAllCaps="false"/>
</LinearLayout>

3.2. CustomDialog

Chú ý : Cách khai báo để dữ liệu truyền vào có thể null

 attrs: AttributeSet? 
onClickButtonListener: OnClickButtonListener? 

Full code

package com.tuananh.iloveyouv2

import android.content.Context
import android.util.AttributeSet
import android.view.LayoutInflater
import android.widget.LinearLayout
import kotlinx.android.synthetic.main.dialog_message.view.*

/**
 * Created by FRAMGIA\vu.tuan.anh on 20/10/2017.
 */
class CustomDialog : LinearLayout {
  constructor(context: Context) : this(context, null)
  constructor(context: Context, attrs: AttributeSet?) : this(context, attrs, 0, null)
  constructor(context: Context, attrs: AttributeSet?, onClickButtonListener: OnClickButtonListener?) : this(context, attrs, 0, onClickButtonListener)
  constructor(context: Context, attrs: AttributeSet?, defStyleAttr: Int, onClickButtonListener: OnClickButtonListener?) : super(context, attrs, defStyleAttr) {
    LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.dialog_message, this, true)
    buttonHiHi.setOnClickListener {
      onClickButtonListener?.onDismiss()
    }
  }
}

Hình ảnh

Hình ảnh

Source Code

Link

Tham khảo

https://www.programiz.com/kotlin-programming/interfaces https://kotlinlang.org/docs/reference/interfaces.html https://kotlinlang.org/docs/reference/object-declarations.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.