+1

Slide Image in RecyclerView

Mục đích của bài viết là hướng dẫn cách tạo 1 slide image trong item của recycler view

1. Model, data, view, interface

1.1. Tạo model Profile

Tạo 1 model chứa thông tin Profile : gồm id, name, age, và list image

package tuananh.com.slideimageinrecyclerview.model;

import java.io.Serializable;
import java.util.List;

/**
 * Created by framgia on 27/04/2017.
 */
public class Profile implements Serializable {
  private int mId;
  private String mName;
  private int mAge;
  private List<String> mImageList;

  public Profile(int id, String name, int age, List<String> imageList) {
    mId = id;
    mName = name;
    mAge = age;
    mImageList = imageList;
  }

  public int getId() {
    return mId;
  }

  public void setId(int id) {
    mId = id;
  }

  public String getName() {
    return mName;
  }

  public void setName(String name) {
    mName = name;
  }

  public List<String> getImageList() {
    return mImageList;
  }

  public void setImageList(List<String> imageList) {
    mImageList = imageList;
  }

  public int getAge() {
    return mAge;
  }

  public void setAge(int age) {
    mAge = age;
  }

  public String getNameAge() {
    return String.format("%s, %d", getName(), getAge());
  }
}

1.2. View custom

1.2.1. CircleIndicator

Vẽ và bắt sự kiện scroll viewpage và vẽ lại vị trí của ảnh tương ứng trong list image

package tuananh.com.slideimageinrecyclerview.view.custom;

import android.animation.Animator;
import android.animation.AnimatorInflater;
import android.annotation.TargetApi;
import android.content.Context;
import android.content.res.TypedArray;
import android.database.DataSetObserver;
import android.os.Build;
import android.support.annotation.AnimatorRes;
import android.support.annotation.DrawableRes;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.Gravity;
import android.view.View;
import android.view.animation.Interpolator;
import android.widget.LinearLayout;

import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.R;

import static android.support.v4.view.ViewPager.OnPageChangeListener;

public class CircleIndicator extends LinearLayout {
  private final static int DEFAULT_INDICATOR_WIDTH = 5;
  private ViewPager mViewpager;
  private int mIndicatorMargin = -1;
  private int mIndicatorWidth = -1;
  private int mIndicatorHeight = -1;
  private int mAnimatorResId = R.animator.scale_with_alpha;
  private int mAnimatorReverseResId = 0;
  private int mIndicatorBackgroundResId = R.drawable.blur_radius;
  private int mIndicatorUnselectedBackgroundResId = R.drawable.blur_radius;
  private Animator mAnimatorOut;
  private Animator mAnimatorIn;
  private Animator mImmediateAnimatorOut;
  private Animator mImmediateAnimatorIn;
  private int mLastPosition = -1;
  private final OnPageChangeListener mInternalPageChangeListener = new OnPageChangeListener() {
    @Override
    public void onPageScrolled(int position, float positionOffset, int positionOffsetPixels) {
    }

    @Override
    public void onPageSelected(int position) {
      if (mViewpager.getAdapter() == null || mViewpager.getAdapter().getCount() <= 0) {
        return;
      }
      if (mAnimatorIn.isRunning()) {
        mAnimatorIn.end();
        mAnimatorIn.cancel();
      }
      if (mAnimatorOut.isRunning()) {
        mAnimatorOut.end();
        mAnimatorOut.cancel();
      }
      View currentIndicator;
      if (mLastPosition >= 0 && (currentIndicator = getChildAt(mLastPosition)) != null) {
        currentIndicator.setBackgroundResource(mIndicatorUnselectedBackgroundResId);
        mAnimatorIn.setTarget(currentIndicator);
        mAnimatorIn.start();
      }
      View selectedIndicator = getChildAt(position);
      if (selectedIndicator != null) {
        selectedIndicator.setBackgroundResource(mIndicatorBackgroundResId);
        mAnimatorOut.setTarget(selectedIndicator);
        mAnimatorOut.start();
      }
      mLastPosition = position;
    }

    @Override
    public void onPageScrollStateChanged(int state) {
    }
  };
  private DataSetObserver mInternalDataSetObserver = new DataSetObserver() {
    @Override
    public void onChanged() {
      super.onChanged();
      if (mViewpager == null) {
        return;
      }
      int newCount = mViewpager.getAdapter().getCount();
      int currentCount = getChildCount();
      if (newCount == currentCount) { // No change
        return;
      } else if (mLastPosition < newCount) {
        mLastPosition = mViewpager.getCurrentItem();
      } else {
        mLastPosition = -1;
      }
      createIndicators();
    }
  };

  public CircleIndicator(Context context) {
    super(context);
    init(context, null);
  }

  public CircleIndicator(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    init(context, attrs);
  }

  public CircleIndicator(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
    super(context, attrs, defStyleAttr);
    init(context, attrs);
  }

  @TargetApi(Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
  public CircleIndicator(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes) {
    super(context, attrs, defStyleAttr, defStyleRes);
    init(context, attrs);
  }

  private void init(Context context, AttributeSet attrs) {
    handleTypedArray(context, attrs);
    checkIndicatorConfig(context);
  }

  private void handleTypedArray(Context context, AttributeSet attrs) {
    if (attrs == null) {
      return;
    }
    TypedArray typedArray = context.obtainStyledAttributes(attrs, R.styleable.CircleIndicator);
    mIndicatorWidth =
      typedArray.getDimensionPixelSize(R.styleable.CircleIndicator_ci_width, -1);
    mIndicatorHeight =
      typedArray.getDimensionPixelSize(R.styleable.CircleIndicator_ci_height, -1);
    mIndicatorMargin =
      typedArray.getDimensionPixelSize(R.styleable.CircleIndicator_ci_margin, -1);
    mAnimatorResId = typedArray.getResourceId(R.styleable.CircleIndicator_ci_animator,
      R.animator.scale_with_alpha);
    mAnimatorReverseResId =
      typedArray.getResourceId(R.styleable.CircleIndicator_ci_animator_reverse, 0);
    mIndicatorBackgroundResId =
      typedArray.getResourceId(R.styleable.CircleIndicator_ci_drawable,
        R.drawable.blur_radius);
    mIndicatorUnselectedBackgroundResId =
      typedArray.getResourceId(R.styleable.CircleIndicator_ci_drawable_unselected,
        mIndicatorBackgroundResId);
    int orientation = typedArray.getInt(R.styleable.CircleIndicator_ci_orientation, -1);
    setOrientation(orientation == VERTICAL ? VERTICAL : HORIZONTAL);
    int gravity = typedArray.getInt(R.styleable.CircleIndicator_ci_gravity, -1);
    setGravity(gravity >= 0 ? gravity : Gravity.CENTER);
    typedArray.recycle();
  }

  /**
   * Create and configure Indicator in Java code.
   */
  public void configureIndicator(int indicatorWidth, int indicatorHeight, int indicatorMargin) {
    configureIndicator(indicatorWidth, indicatorHeight, indicatorMargin,
      R.animator.scale_with_alpha, 0, R.drawable.blur_radius, R.drawable.blur_radius);
  }

  public void configureIndicator(int indicatorWidth, int indicatorHeight, int indicatorMargin,
                  @AnimatorRes int animatorId, @AnimatorRes int animatorReverseId,
                  @DrawableRes int indicatorBackgroundId,
                  @DrawableRes int indicatorUnselectedBackgroundId) {
    mIndicatorWidth = indicatorWidth;
    mIndicatorHeight = indicatorHeight;
    mIndicatorMargin = indicatorMargin;
    mAnimatorResId = animatorId;
    mAnimatorReverseResId = animatorReverseId;
    mIndicatorBackgroundResId = indicatorBackgroundId;
    mIndicatorUnselectedBackgroundResId = indicatorUnselectedBackgroundId;
    checkIndicatorConfig(getContext());
  }

  private void checkIndicatorConfig(Context context) {
    mIndicatorWidth = (mIndicatorWidth < 0) ? dip2px(DEFAULT_INDICATOR_WIDTH) : mIndicatorWidth;
    mIndicatorHeight =
      (mIndicatorHeight < 0) ? dip2px(DEFAULT_INDICATOR_WIDTH) : mIndicatorHeight;
    mIndicatorMargin =
      (mIndicatorMargin < 0) ? dip2px(DEFAULT_INDICATOR_WIDTH) : mIndicatorMargin;
    mAnimatorResId = (mAnimatorResId == 0) ? R.animator.scale_with_alpha : mAnimatorResId;
    mAnimatorOut = createAnimatorOut(context);
    mImmediateAnimatorOut = createAnimatorOut(context);
    mImmediateAnimatorOut.setDuration(0);
    mAnimatorIn = createAnimatorIn(context);
    mImmediateAnimatorIn = createAnimatorIn(context);
    mImmediateAnimatorIn.setDuration(0);
    mIndicatorBackgroundResId = (mIndicatorBackgroundResId == 0) ? R.drawable.blur_radius
      : mIndicatorBackgroundResId;
    mIndicatorUnselectedBackgroundResId =
      (mIndicatorUnselectedBackgroundResId == 0) ? mIndicatorBackgroundResId
        : mIndicatorUnselectedBackgroundResId;
  }

  private Animator createAnimatorOut(Context context) {
    return AnimatorInflater.loadAnimator(context, mAnimatorResId);
  }

  private Animator createAnimatorIn(Context context) {
    Animator animatorIn;
    if (mAnimatorReverseResId == 0) {
      animatorIn = AnimatorInflater.loadAnimator(context, mAnimatorResId);
      animatorIn.setInterpolator(new ReverseInterpolator());
    } else {
      animatorIn = AnimatorInflater.loadAnimator(context, mAnimatorReverseResId);
    }
    return animatorIn;
  }

  public void setViewPager(ViewPager viewPager) {
    mViewpager = viewPager;
    if (mViewpager != null && mViewpager.getAdapter() != null) {
      mLastPosition = -1;
      createIndicators();
      mViewpager.removeOnPageChangeListener(mInternalPageChangeListener);
      mViewpager.addOnPageChangeListener(mInternalPageChangeListener);
      mInternalPageChangeListener.onPageSelected(mViewpager.getCurrentItem());
    }
  }

  public DataSetObserver getDataSetObserver() {
    return mInternalDataSetObserver;
  }

  /**
   * @deprecated User ViewPager addOnPageChangeListener
   */
  @Deprecated
  public void setOnPageChangeListener(OnPageChangeListener onPageChangeListener) {
    if (mViewpager == null) {
      throw new NullPointerException("can not find Viewpager , setViewPager first");
    }
    mViewpager.removeOnPageChangeListener(onPageChangeListener);
    mViewpager.addOnPageChangeListener(onPageChangeListener);
  }

  private void createIndicators() {
    removeAllViews();
    int count = mViewpager.getAdapter().getCount();
    if (count <= 0) {
      return;
    }
    int currentItem = mViewpager.getCurrentItem();
    int orientation = getOrientation();
    for (int i = 0; i < count; i++) {
      if (currentItem == i) {
        addIndicator(orientation, mIndicatorBackgroundResId, mImmediateAnimatorOut);
      } else {
        addIndicator(orientation, mIndicatorUnselectedBackgroundResId,
          mImmediateAnimatorIn);
      }
    }
  }

  private void addIndicator(int orientation, @DrawableRes int backgroundDrawableId,
               Animator animator) {
    if (animator.isRunning()) {
      animator.end();
      animator.cancel();
    }
    View Indicator = new View(getContext());
    Indicator.setBackgroundResource(backgroundDrawableId);
    addView(Indicator, mIndicatorWidth, mIndicatorHeight);
    LayoutParams lp = (LayoutParams) Indicator.getLayoutParams();
    if (orientation == HORIZONTAL) {
      lp.leftMargin = mIndicatorMargin;
      lp.rightMargin = mIndicatorMargin;
    } else {
      lp.topMargin = mIndicatorMargin;
      lp.bottomMargin = mIndicatorMargin;
    }
    Indicator.setLayoutParams(lp);
    animator.setTarget(Indicator);
    animator.start();
  }

  public int dip2px(float dpValue) {
    final float scale = getResources().getDisplayMetrics().density;
    return (int) (dpValue * scale + 0.5f);
  }

  private class ReverseInterpolator implements Interpolator {
    @Override
    public float getInterpolation(float value) {
      return Math.abs(1.0f - value);
    }
  }
}

1.2.2 ResizableImageView

Resize Image theo chiều rộng mà ko vỡ ảnh

package tuananh.com.slideimageinrecyclerview.view.custom;

import android.content.Context;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.util.AttributeSet;
import android.widget.ImageView;

/**
 * Created by TuanAnh on 4/28/2017.
 */
public class ResizableImageView extends ImageView {
  public ResizableImageView(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
  }

  @Override
  protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
    Drawable d = getDrawable();
    if (d != null) {
      int width = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec);
      int height = 0;
      height = (int) Math.ceil((float) width
        * (float) d.getIntrinsicHeight()
        / (float) d.getIntrinsicWidth());
      setMeasuredDimension(width, height);
    } else {
      super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
    }
  }
}

1.3. Tạo class create data

Khởi tạo list profile cho ứng dụng

package tuananh.com.slideimageinrecyclerview;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.model.Profile;

/**
 * Created by framgia on 27/04/2017.
 */
public class CreateData {
  public static List<Profile> createProfile() {
    List<Profile> profileList = new ArrayList<>();
    profileList.add(create(1, "Đào", 22, Arrays.asList(
      "http://imageshack.com/a/img922/986/1C5zeO.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/224/taTtUg.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/1333/cnHzDa.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/9823/TpA14D.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/4017/f9pqLq.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/8958/4KAmdD.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/8135/nyfIov.jpg")));
    profileList.add(create(2, "Đào", 22, Arrays.asList(
      "http://imageshack.com/a/img923/2374/jBIAqT.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/9599/ulegwM.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/7016/HzEvo8.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/1641/emfvPy.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/116/yfyetV.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/4846/zveut5.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/472/SB341D.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/4350/5ghok1.jpg")));
    profileList.add(create(3, "Đào", 22, Arrays.asList(
      "http://imageshack.com/a/img923/3835/q79WKE.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/3615/sNKPpV.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/7272/UXID41.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/1332/sTx6qw.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/3338/v0hyg5.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/8435/puIYQa.jpg")));
    profileList.add(create(4, "Đào", 22, Arrays.asList(
      "http://imageshack.com/a/img922/3390/GXOW9e.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/8017/Qnxgbw.jpg")));
    profileList.add(create(5, "Đào", 22, Arrays.asList(
      "http://imageshack.com/a/img924/331/ujExV6.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/9503/qgUaHN.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/5319/RNBJQp.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/3299/nWdFeZ.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/461/iIGnvU.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/3748/XvWQPz.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/2177/gm9ddy.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/7344/JBqVbQ.jpg")));
    profileList.add(create(6, "Đào", 22, Arrays.asList(
      "http://imageshack.com/a/img924/6515/JiylGo.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/6537/AfNnra.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/802/rBCWs3.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/9322/bO0hYw.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img923/7392/kyiKsh.jpg")));
    profileList.add(create(7, "Đào", 22, Arrays.asList(
      "http://imageshack.com/a/img924/9423/E8Xxky.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/8366/7TVQZk.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/8117/3OJydD.jpg")));
    profileList.add(create(8, "Đào", 22, Arrays.asList(
      "http://imageshack.com/a/img923/6430/OK2kfH.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/8688/j6RaJz.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img924/7714/LWTaxv.jpg",
      "http://imageshack.com/a/img922/64/u9LXlR.jpg")));
    return profileList;
  }

  public static Profile create(int id, String name, int age, List<String> imageList) {
    return new Profile(id, name, age, imageList);
  }
}

1.4. ViewBindingAdapter

Function loadImage() để vẽ ảnh bằng picasso với link url đc truyền vào

package tuananh.com.slideimageinrecyclerview.view.binding;

import android.databinding.BindingAdapter;
import android.widget.ImageView;

import com.squareup.picasso.Picasso;

import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.R;

/**
 * Created by framgia on 27/04/2017.
 */
public class ViewBindingAdapter {
  @BindingAdapter("imageUrl")
  public static void loadImage(ImageView imageView, String url) {
    Picasso.with(imageView.getContext())
      .load(url)
      .placeholder(R.drawable.image_default)
      .into(imageView);
  }
}

1.5. Interface OnClickShowImageListener

package tuananh.com.slideimageinrecyclerview.listener;

import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.model.Profile;

/**
 * Created by TuanAnh on 4/28/2017.
 */
public interface OnClickShowImageListener {
  void onClickShowImage(Profile profile, int positionImage);
}

2. Adapter

2.1 SlideImageAdapter

2.1.1. SlideImageAdapter

Tạo Adapter cho slide image là SlideImageAdapter Hàm khởi tạo cần truyền profile và listener onClickShowImageListener ( mục đích là bắt sự kiện OnClickListener vào ảnh để sang trang show full image) public SlideImageAdapter(Context context, Profile profile, OnClickShowImageListener onClickShowImageListener) { }

package tuananh.com.slideimageinrecyclerview.view.adapter;

import android.content.Context;
import android.databinding.DataBindingUtil;
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

import java.util.List;

import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.R;
import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.databinding.FragmentSlideProfileBinding;
import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.listener.OnClickShowImageListener;
import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.model.Profile;

/**
 * Created by framgia on 27/04/2017.
 */
public class SlideImageAdapter extends PagerAdapter {
  private Context mContext;
  private List<String> mImageList;
  private LayoutInflater mLayoutInflater;
  private Profile mProfile;
  private OnClickShowImageListener mOnClickShowImageListener;

  public SlideImageAdapter(Context context, Profile profile,
               OnClickShowImageListener onClickShowImageListener) {
    mContext = context;
    mProfile = profile;
    mImageList = profile.getImageList();
    mOnClickShowImageListener = onClickShowImageListener;
    mLayoutInflater = LayoutInflater.from(context);
  }

  @Override
  public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
    container.removeView((View) object);
  }

  @Override
  public int getCount() {
    return mImageList == null ? 0 : mImageList.size();
  }

  @Override
  public Object instantiateItem(ViewGroup container, final int position) {
    FragmentSlideProfileBinding binding = DataBindingUtil.inflate(mLayoutInflater,
      R.layout.fragment_slide_profile, container, false);
    binding.getRoot().setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        if (mOnClickShowImageListener != null) {
          mOnClickShowImageListener.onClickShowImage(mProfile, position);
        }
      }
    });
    binding.setUrl(mImageList.get(position));
    binding.setPosition(position);
    binding.getRoot().setTag(position);
    container.addView(binding.getRoot(), 0);
    return binding.getRoot();
  }

  @Override
  public boolean isViewFromObject(View view, Object object) {
    return view.equals(object);
  }
}

2.1.2. Layout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

  <data>

    <variable
      name="position"
      type="int"/>

    <variable
      name="url"
      type="String"/>

  </data>

  <FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@android:color/white">

    <ImageView
      android:id="@+id/image_slide"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center"
      app:imageUrl="@{url}"/>
  </FrameLayout>
</layout>

2.2. ProfileAdapter

2.2.1. Tạo adapter ProfileAdapter cho reycerview

Function public void bind(Profile profile) {}

 • mBinding.setVariable(BR.viewModel, profile); -> truyền data và trong layout
 • SlideImageAdapter slideImageAdapter = new SlideImageAdapter(mContext, profile, mOnClickShowImageListener); -> khởi tạo slideImageAdapter cho viewpager trong mỗi item của recyclerview
 • mBinding.slideImageViewPager.setAdapter(slideImageAdapter); -> truyền adapter vào viewpager
 • mBinding.slideImageViewPager.setOffscreenPageLimit(MAX_SIZE_IMAGE_LOAD); -> load tối đa MAX_SIZE_IMAGE_LOAD ảnh ban đầu
 • mBinding.indicator.setViewPager(mBinding.slideImageViewPager); -> truyền viewpager vào CircleIndicator để bắt sự kiện scroll viewpager
package tuananh.com.slideimageinrecyclerview.view.adapter;

import android.content.Context;
import android.databinding.DataBindingUtil;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.ViewGroup;

import java.util.List;

import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.BR;
import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.R;
import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.databinding.ItemRecyclerProfileBinding;
import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.listener.OnClickShowImageListener;
import tuananh.com.slideimageinrecyclerview.model.Profile;

/**
 * Created by TuanAnh on 4/26/2017.
 */
public class ProfileAdapter extends RecyclerView.Adapter<ProfileAdapter.ProfileViewHolder> {
  private static final int MAX_SIZE_IMAGE_LOAD = 8;
  private Context mContext;
  private LayoutInflater mLayoutInflater;
  private List<Profile> mProfileList;
  private OnClickShowImageListener mOnClickShowImageListener;

  public ProfileAdapter(Context context, List<Profile> profileList,
             OnClickShowImageListener onClickShowImageListener) {
    mContext = context;
    mProfileList = profileList;
    mOnClickShowImageListener = onClickShowImageListener;
    mLayoutInflater = LayoutInflater.from(context);
  }

  @Override
  public ProfileViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    ItemRecyclerProfileBinding binding = DataBindingUtil.inflate(mLayoutInflater,
      R.layout.item_recycler_profile, parent, false);
    return new ProfileViewHolder(binding);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(ProfileViewHolder holder, int position) {
    Profile profile = mProfileList.get(position);
    holder.bind(profile);
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return mProfileList == null ? 0 : mProfileList.size();
  }

  public class ProfileViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    private ItemRecyclerProfileBinding mBinding;

    public ProfileViewHolder(ItemRecyclerProfileBinding binding) {
      super(binding.getRoot());
      mBinding = binding;
    }

    public void bind(Profile profile) {
      mBinding.setVariable(BR.viewModel, profile);
      SlideImageAdapter slideImageAdapter =
        new SlideImageAdapter(mContext, profile, mOnClickShowImageListener);
      mBinding.sliderImageViewPager.setAdapter(slideImageAdapter);
      mBinding.sliderImageViewPager.setOffscreenPageLimit(MAX_SIZE_IMAGE_LOAD);
      mBinding.indicator.setViewPager(mBinding.sliderImageViewPager);
      mBinding.executePendingBindings();
    }
  }
}

2.2.2. Layout

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

  <data>

    <variable
      name="viewModel"
      type="tuananh.com.slideimageinrecyclerview.model.Profile"/>

  </data>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@android:color/white"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_margin="@dimen/margin_padding_10"
      android:layout_marginLeft="@dimen/margin_padding_20"
      android:drawableLeft="@drawable/img_dots"
      android:drawablePadding="@dimen/margin_padding_10"
      android:text="@{viewModel.nameAge}"
      android:textSize="@dimen/text_size_14"
      android:textStyle="bold"/>

    <android.support.v4.view.ViewPager
      android:id="@+id/slide_image_view_pager"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="@dimen/size_200"/>

    <tuananh.com.slideimageinrecyclerview.view.custom.CircleIndicator
      android:id="@+id/indicator"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="@dimen/size_30"
      android:layout_gravity="bottom"
      app:ci_drawable="@drawable/black_radius"
      app:ci_drawable_unselected="@drawable/blur_radius"/>
  </LinearLayout>
</layout>

Image

Tham khảo

Code


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.