capistrano

Giới thiệu về Capistrano

32 1 0
1

Deploy ứng dụng rails với capistrano và unicorn

76 0 0
2

Environment reloading with Unicorn and Dotenv

143 0 0
1

Zero downtime deployment for Rails with Capistrano and Unicorn

343 13 0
6

Implement Load Balancing with Nginx in EC2

164 3 1
3

Deploy rails app with unicorn and nginx with Capistrano

689 11 0
3

Các lựa chọn khi deploy Ruby on Rails app

665 3 0
2

Chia sẻ kinh nghiệm deploy Ruby on Rails trên CentOS

334 3 1
2

Chạy server Ruby on Rails trên AWS sử dụng Unicorn và Nginx (phần 2)

963 1 0
1