capistrano

Sort by: Newest posts

Autodeploy Rails app với capistrano , passenger và nginx

30 0 0
1

Giới thiệu về Capistrano

54 1 0
1

Deploy ứng dụng rails với capistrano và unicorn

104 0 0
2

Environment reloading with Unicorn and Dotenv

162 0 0
1

Zero downtime deployment for Rails with Capistrano and Unicorn

358 13 0
6

Implement Load Balancing with Nginx in EC2

178 3 1
3

Deploy rails app with unicorn and nginx with Capistrano

725 12 0
3

Các lựa chọn khi deploy Ruby on Rails app

702 5 0
4

Chia sẻ kinh nghiệm deploy Ruby on Rails trên CentOS

349 3 1
3

Chạy server Ruby on Rails trên AWS sử dụng Unicorn và Nginx (phần 2)

972 1 0
1