capistrano

capistrano

Sort by: Newest posts

Sử dụng gem Capistrano deploy ứng dụng Ruby on Rails lên server AWS

70 3 0
4

Deploy rails app Capistrano to Amazon

28 0 0
0

Autodeploy Rails app với capistrano , passenger và nginx

138 0 1
2

Giới thiệu về Capistrano

143 1 0
2

Deploy ứng dụng rails với capistrano và unicorn

261 0 0
2

Environment reloading with Unicorn and Dotenv

218 0 0
2

Zero downtime deployment for Rails with Capistrano and Unicorn

414 14 0
7

Implement Load Balancing with Nginx in EC2

204 4 1
3

Deploy rails app with unicorn and nginx with Capistrano

834 12 0
3

Các lựa chọn khi deploy Ruby on Rails app

794 5 0
4

Chia sẻ kinh nghiệm deploy Ruby on Rails trên CentOS

404 3 1
3

Chạy server Ruby on Rails trên AWS sử dụng Unicorn và Nginx (phần 2)

1.0K 1 0
1