Python

Mời các bạn góp ý project Sentiment Analysis sử dụng Tf-Idf áp dụng cho ngôn ngữ tiếng việt

875 1 7
3

Mời các bạn góp ý project Drowsiness detection với Dlib và OpenCV

75 0 0
1

Mời các bạn góp ý project multi digit recognition với CNN

110 0 1
2

Mời góp ý project Shape Recognition sử dụng CNN trong deep learning

258 0 5
6

Sử dụng Django kết hợp cùng Celery

680 1 0
2

Xây dựng một RestFul API đơn giản với python và Flask

2.7K 2 2
9

OpenCV With Python Part 8

621 1 1
2

Một chút về Python

142 1 0
0

Exception Handling in Python

142 1 0
1

Xây dựng nhanh chóng API với Django Tastypie [Phần 1]

311 1 0
1

Everything you should know when design a domain-specific language (Pt. 3): DSL design strategies

87 0 0
0

Django: hiểu và sử dụng inline formset

258 0 0
2

Web crawling với thư viện BeautifulSoup

1.7K 3 0
0

Toán tử trong Python

614 0 0
1

Bắt đầu với Python như thế nào?

736 3 0
2

Sử dụng Django/Flask và Opencv để stream video từ webcam!

911 0 1
1

Python cơ bản với Django Framework

2.1K 2 0
3

Xây dựng một Blockchain đơn giản (40 lines of code)

2.2K 4 4
2

OpenCV With Python Part 7

445 0 1
0

Học Python từ con số 0 (Phần 2) - Function và Module

1.5K 2 0
2