+6

Một số convention giúp bạn viết code Python ngầu hơn

Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu 1 số convention nhằm giúp bạn viết code Python đẹp hơn, hay theo cách gọi của các lập trình viên Python: Pythonic hơn.

Tiêu chuẩn viết code Python chính thức là PEP 8 (Python Enhancements Proposal 8 ) - style guide. Các chuẩn này thì khá nhiều, mình xin tóm tắt ở dưới một số chuẩn tiêu biểu như sau:

1. Cách dòng và thụt vào

Bạn nên dùng 4 ký tự space ở mỗi tầng indent. Nếu dòng của bạn quá dài (>79 hoặc >119 ký tự tùy nơi), bạn có thể tách dòng đó thành nhiều dòng khác. Chú ý, các thành phần được xuống dòng nên được sắp xếp thẳng đứng với các thành phần ở dòng trên:

Ví dụ:

Đúng

func = this_is_a_long_function(horse, unicorn,
                beetle_bug, giant_whale)
                                    
                                

Sai

func = this_is_a_long_function(horse, unicorn,
            beetle_bug, giant_whale)
                                                          

Bạn cũng có thể thêm 4 ký tự space (tương đương với 1 lần thụt vào nữa) để phân biệt các tham số với các thành phần khác trong hàm Ví dụ:

Đúng

def this_is_a_long_function(horse, unicorn,
              beetle_bug,
              giant_whale):
  pass       
                                    
                                

Sai

def this_is_a_long_function(
  horse, unicorn,
  beetle_bug, giant_whale):
  pass            
                                                          

2. Dùng Tab hay Space ?

Trong Python thì Space (dấu cách) được ưu tiên hơn. Còn dấu Tab nên sử dụng trong các trường hợp mà code đã sử dụng sẵn Tab rồi. *Lưu ý: Python 3 không cho phép sử dụng Tab và Space lẫn lộn trong cùng 1 file.

3. Xuống dòng trước hay sau toán tử?

Điều này thực ra vẫn còn gây ra tranh cãi, nhưng một số lập trình viên Python thích xuống dòng sau toán tử để phù hợp với các cách biểu diễn trong toán học:

sum = (number_1
    + number_2
    + number_3
    + number_4
   )

4. Dòng trống

Bạn nên tách định nghĩa của defClass với các phần trên bằng 2 dòng trống, và các method trong Class cách nhau 1 dòng trống.

5. Import

Mỗi dòng chỉ nên import 1 thư viện.

Ví dụ:

Đúng:

import flask
import app

Sai:

import flask, app

Tuy nhiên, nếu import 2 module con từ 1 thư viện, bạn có thể import trong 1 dòng.

from Flask import flask, app

Các lệnh import nên được đặt ở đầu file, trước khi bạn khai báo các module và biến/hằng số.

Bạn nên nhóm các lệnh import theo thứ tự sau:

 1. Các thư viện tiêu chuẩn như os, sys
 2. Các thư viện bên thứ 3
 3. Các module/thư viện local

6. Sử dụng dấu cách

Bạn nên tránh các dấu cách thừa trong các trường hợp sau:

 • Ngay bên trong ngoặc.

Đúng:

foo = (bar, buz)

Sai:

foo = (bar, buz )
 • Ở sau dấu phẩy và trước ngoặc đóng

Đúng:

foo = (bar,)

Sai:

foo = (bar, )
 • Ngay trước dấu phẩy, chấm phẩy, hoặc hai chấm

Đúng:

if a is True: print(1, 2); x, y = 1, 2

Sai:

if a is True : print(1 , 2); x , y = 1 , 2

Mỗi lần gán biến, chỉ cần một dấu cách

Đúng:

foo = 1
bar = 2
this_is_a_really_long_name = 3

Sai:

foo            = 1
bar            = 2
this_is_a_really_long_name = 3

7. Cách đặt tên

 • Tên Class và Exception nên viết hoa mỗi chữ cái đầu tiên của từ
Class SomeExampleClass
 • Tên hàm và biến nên viết thường và tách từ bằng ký tự _
def some_example_function
 • Tên hằng số nên viết hoa toàn bộ
CONSTANT_STRING = "STRING"

Đó là một số convention cơ bản nhất giúp bạn viết code Python, cảm ơn các bạn đã đọc. Chúng ta sẽ quay lại chủ đề này trong 1 bài viết tương lai. Nếu muốn, bạn có thể đọc thêm ở đây.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.