+6

Linked List

1. Linked List là cái gì?

Linked List là tập hợp các nodes được liên kết với nhau. Node sau chứa link đến node trước 😄

-> Một linked list chứa tập hợp các node.

->Một node chứa data và liên kết đến node tiếp theo. Ví dụ ở đây data là 12. Có thể thay thế bằng các object hoặc bất kì dữ liệu nào khác thậm chí là một linked list khác (hại não =)) )

2. Đặc điểm chính:

Ưu điểm:

 • Tiết kiếm bộ nhớ và cấp phát động: Không như array cần 1 lượng chỉ định ô nhớ trên bộ nhớ ngay khi khỏi tạo. Linked list chỉ sử dụng bộ nhớ để lưu trữ khi dữ liệu thực sự được lưu vào linked list.
 • Nó còn có thể lưu các phần tử ở bất cứ đâu được phép trên bộ nhớ mà không cần các ô nhớ liền kề nhau như array 😄
 • Quick insertion (Thêm rất nhanh với complexity chỉ là O(1))
 • Quick deletion (Xóa nhanh)

Nhược điểm

 • Slow search (Tìm kiểm chậm do phải duyệt qua nhiều node để đến được node cần tìm)

3. Thực hiện tạo linked list trên python

Đầu tiên ta tạo 1 class nodes trên python:

class Node:
  def __init__(self,data):
    self.data = data #Đây là dữ liệu mà ta sẽ lưu trữ trong mỗi node
    self.next = None #Đây là con trỏ trỏ đến node tiếp theo trong linked list

Thử set dữ liệu cho các node bằng tay:

node1 = Node("Java")
node2 = Node("Python")
node3 = Node("C++")
node1.next = node2
node2.next = node3

# Ta sẽ được linked list dạng như: Java -> Python -> C++

Hàm push để thêm dữ liệu cho linked list

def push(head, valuetoInsert):
  currentNode = head
  while currentNode is not None:
    if currentNode.nextNode is None:
      currentNode.nextNode = linkedListNode(valuetoInsert)
      return head
    currentNode = currentNode.nextNode

Thử tạo hàm duyệt các phần tử của linked list:

class Node:
  ...
  
  def traverse(self):
    node = self # Xác định node đầu tiên hay còn gọi là head node
    while node != None:
      print node.data # in ra dữ liệu
      node = node.next # tiếp tực đến node tiếp theo

Ngoài ra ta còn có Double Linked List (Danh sách liên kết đôi)

class DoublyNode:
  def __init__(self, data):
    self.data = data
    self.next = None
    self.prev = None

-> Điểm khác nhau của double linked list và linked list chính là mỗi node của DLL vừa có chứa con trỏ đến node tiếp theo vừa chứa con trỏ đến node trước nó.

4. Độ phức tạp thuật toán của linked list

Với n là số phần tử của linked: - Thêm một phần tử vào sau danh sách: O(n) do phải duyệt hết các ptử để lấy node ở đuôi - Thêm một phần tử ở đầu danh sách: O(1) - Duyệt qua tất cả các phần tử O(n) - Xóa 1 phần tử: Trường hợp xấu nhất là O(n) và tốt nhất là O(1) ## Tài liệu tham khảo: https://medium.com/@kojinoshiba/data-structures-in-python-series-1-linked-lists-d9f848537b4d


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.