-2

Dùng Github Packages như là Docker Registry

Nguồn: https://qiita.com/74th/items/95dd3effdb1729386321

Tóm tắt

 • Có thể dùng Github package như là Docker Registry, và có cùng quyền quản lý với repository nên rất tiện lợi.
 • Tag sẽ là docker.pkg.github.com/USER/REPOSITORY/IMAGE:TAG, và có thể đăng nhiều image lên repository.
 • Cho dù là repository công khai đi nữa, thì cũng cần đăng kí access token: docker login https://docker.pkg.github.com -u <User Name> --password <Access Token>

Thực tế sẽ thế nào? Khi dùng Github Packages , thì việc quản lý resource của sản phẩm sẽ vô cùng tiện lợi bởi vì nó khớp với việc quản lý Github Repository.

Github Packages cũng có những chức năng mà bạn có thể dùng với tư cách là Docker Registry. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng với tư cách là Docker Registry của quyền hạn quản lý của Github Repository.

Tác giả bài viết có thể dùng image có tên bên dưới như là docker registry. Có thể lưu nhiều image vào repository

docker.pkg.github.com/USER/REPOSITORY/IMAGE:TAG

Dùng lệnh docker của local : Khi access đến github package bằng docker command, dù là package công khai của một repository công khai đi chăng nữa, thì nhất định phải dùng Personal Access Token và login.

Thêm vào đó, ở Personal Access Token thì cũng cần quyền hạn sau

Khi tiến hành docker pull thì "read:packages" Khi tiến hành docker push thì "write:packages"

Dùng lệnh sau để login

docker login https://docker.pkg.github.com -u 74th --password <Access Token>

Ví dụ như nginx của repository mà tác giả bài viết đang dùng:

docker run --rm -it -p 80:80 docker.pkg.github.com/74th/try-github-container-registry/nginx:latest

Build bằng Github Action Dùng ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }} để lấy access token, cho nên sẽ tạo một tổ hợp của Github Action trong mục Build and push Docker images để có thể sử dụng cái đó.。

name: docker-build

on:
 push:
  branches:
   - master

jobs:
 build:
  name: build
  runs-on: ubuntu-20.04
  steps:
   - name: Checkout code
    uses: actions/[email protected]

   - name: Build and push Docker images
    uses: docker/build-push-[email protected].1.0
    with:
     registry: docker.pkg.github.com
     username: 74th
     password: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
     dockerfile: ./Dockerfile
     repository: 74th/try-github-container-registry/nginx
     tags: latest

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.