+5

Deploy Rails with Capistrano, Docker, Nginx, Puma(Part 2)

2. Chuẩn bị Project

a. Init project

Nếu bạn đã có sẵn project rồi thì có thể bỏ qua bước này nhé. Ở bước này mình sẽ tạo nhanh một project nhỏ phục vụ cho việc demo deploy. Và mình sẽ chỉ nêu một số thao tác cần thiết thôi nhé 😄.

 • Khởi tạo project:

  rails new test_cap -d mysql
  
 • Các bạn config database và setup db:

  # MySQL. Versions 5.5.8 and up are supported.
  #
  # Install the MySQL driver
  #  gem install mysql2
  #
  # Ensure the MySQL gem is defined in your Gemfile
  #  gem 'mysql2'
  #
  # And be sure to use new-style password hashing:
  #  https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/password-hashing.html
  #
  default: &default
   adapter: mysql2
   encoding: utf8mb4
   pool: <%= ENV.fetch("RAILS_MAX_THREADS") { 5 } %>
   username: <%= ENV.fetch("DB_USER", "root") %>
   password: <%= ENV.fetch("DB_PASSWORD", 123456) %>
   socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock
  
  development:
   <<: *default
   database: cap_viblo_development
  
  test:
   <<: *default
   database: cap_viblo_test
  
  production:
   <<: *default
   database: cap_viblo_production
   username: <%= ENV.fetch("DB_USER") %>
   password: <%= ENV.fetch("DB_PASSWORD") %>
  
  
 • Mình dùng scaffold Posts để tạo nhanh một resource Post

  rails generate scaffold Post title:string content:text
  
 • Thử bật rails app bằng rails server và truy cập vào http://localhost:3000/posts xem kết qủa thôi nào 😊😊

👉 Đến đây là chúng ta đã hoàn tất việc setup project rồi

b. Config Capistrano và Puma

 • Cài đặt capistrano:

  • Thêm capistrano gem:
   # Thêm line dưới vào Gemfile
   gem "capistrano", "~> 3.14", require: false
   
  • Để có thể dùng được gem vừa add vào ta chạy lại bundle install ở terminal:
   bundle install
   
  • Tiến hành khởi tạo cap:
   bundle exec cap install
   
 • Config capistrano:

  • Config file config/deploy.rb:
   set :application, "test_cap_deploy"             # Đặt tên cho việc deploy
   set :repo_url, "[email protected]:vovanquang12cntt/demo_capistrano.git" # Set repo để lấy code
   
   set :branch, :master                   # Set branch sẽ sử dụng
   set :rvm_type, :user                   # Set sử dụng rvm
   set :pty, true
   set :keep_releases, 5                   # Số lượng phiên bản release tối đa sẽ giữ lại
   set :linked_files, %w{.env}                # Các file sử dụng để liên kết. Các file này được đặt trong thư mục "shared" như nói ở trên
   set :linked_dirs, %w{log tmp/pids tmp/cache tmp/sockets vendor/bundle public/upload} # Các thư mục sẽ được sử dụng lại sau mỗi lần deploy
   set :bundle_binstubs, nil
   
   set :puma_rackup, -> { File.join(current_path, "config.ru") }
   set :puma_state, -> { "#{shared_path}/tmp/pids/puma.state" }
   set :puma_pid, -> { "#{shared_path}/tmp/pids/puma.pid" }
   set :puma_bind, -> { "unix://#{shared_path}/tmp/sockets/puma.sock" }
   set :puma_conf, -> { "#{shared_path}/puma.rb" }
   set :puma_access_log, -> { "#{shared_path}/log/puma_access.log" }
   set :puma_error_log, -> { "#{shared_path}/log/puma_error.log" }
   set :puma_role, :app
   set :puma_env, fetch(:rack_env, fetch(:rails_env, "staging"))
   set :puma_threads, [0, 8]
   set :puma_workers, 0
   set :puma_worker_timeout, nil
   set :puma_init_active_record, true
   set :puma_preload_app, false
   
   set :rvm_ruby_string, :local
   
   set :ssh_options, {
    forward_agent: true,
    auth_methods: %w{publickey}
   }
   
   set :tmp_dir, "/tmp/deploy-#{Time.now.to_f}"
   
  • Config file deploy/production.rb: Ở bài viết này mình sẽ thử deploy lên môi trường production nên mình sẽ config file deploy/production.rb này, còn mn deploy ở môi trường khác thì config trên file tương ứng với môi trường cần deploy nhé
   set :stage, :production
   set :rails_env, :production
   set :deploy_to, "~/cap_app"
   server "172.17.0.2", user: "deploy", roles: %w(web app db)
   
  • Config Capfile:
   require "capistrano/setup"
   
   require "capistrano/deploy"
   
   require "capistrano/scm/git"
   install_plugin Capistrano::SCM::Git
   
   require "capistrano/rvm"
   require "capistrano/bundler"
   require "capistrano/rails/assets"
   require "capistrano/rails/migrations"
   
   require "capistrano/puma"
   install_plugin Capistrano::Puma
   
   Dir.glob("lib/capistrano/tasks/*.rake").each { |r| import r }
   
  • Thêm gem và sau đó bundle install lại nhé:
   gem "capistrano3-puma"
   gem "capistrano-rails", require: false
   gem "capistrano-bundler", require: false
   gem "capistrano-rvm"
   gem "dotenv-rails"
   
 • Config puma: Thêm đoạn code phía dưới vào file config/puma.rb

  workers 2
  
  # Min and Max threads per worker
  threads 1, 6
  
  app_dir = File.expand_path("../..", __FILE__)
  shared_dir = "#{app_dir}/shared"
  
  # Default to production
  rails_env = ENV['RAILS_ENV'] || "production"
  environment rails_env
  
  # Set up socket location
  bind "unix://#{shared_dir}/tmp/sockets/puma.sock"
  
  # Logging
  stdout_redirect "#{shared_dir}/log/puma.stdout.log", "#{shared_dir}/log/puma.stderr.log", true
  
  # Set master PID and state locations
  pidfile "#{shared_dir}/tmp/pids/puma.pid"
  state_path "#{shared_dir}/tmp/pids/puma.state"
  activate_control_app
  

3. Tiến hành deploy

🍄 Đến giây phút quan trọng cho việc deploy và fix đây 😄 😄

 • 👉 Deploy lần 1:

  • Thực hiện deploy

   cap production deploy
   
  • Và lỗi mình nhận được là tn đây:

  • Lỗi này do trong file config/deploy.rb mình có config link file set :linked_files, %w{.env} nên khi deploy code lên server thì ban đầu không có file .env -> để fix lỗi này thì đơn giản mn chỉ cần tạo 1 file .env ở thư mục ~/cap_app/shared ở trên server là dk nhé.

   # .env
   DB_USER=deploy
   DB_PASSWORD=123456
   
 • 👉 Deploy lần 2:

  • Và lỗi mình nhận được là tn đây:
  • Lỗi này do thiếu file puma.rb trong thư mục ~/cap_app/shared ở trên server, cách fix tương tự ở trên, mn add file config/puma.rb ở local lên ~/cap_app/shared/ server nhé
 • 👉 Deploy lần 3:

  • Lỗi tiếp theo đây 😄:

  • Theo như log thì lỗi này do thiếu secret_key_base: Cách fix thì gồm các bước như sau:

   • Đầu tiên mọi người tạo mới file config/secrets.ymlvới nội dung như dưới:

    production:
    secret_key_base: <%= ENV["SECRET_KEY_BASE"] %>
    
   • Tiếp đến ở termial folder dự án mn chạy lệnh sau: EDITOR="mate --wait" bin/rails credentials:edit

   • Tiếp đến mn chạy lênh rake secret thì sẽ có đoạn text xuât hiện trên terminal -> copy đoạn text này lại

   • Mở file .env ở thư mục ~/cap_app/shared trên server:

    SECRET_KEY_BASE=text bạn vừa copy ở trên
    RAILS_MASTER_KEY=copy key ở file config/master.key
    ...
    
   • Save lại và tiến hành thử deploy lại nhé

 • 👉 Tiếp tục với deploy lần 4:

  • Vẫn còn lỗi nữa 😄

  • Lỗi này là do trong cap chưa có lệnh rake db:create nên lần đầu deploy thì database chưa tồn tại. Để fix lỗi này thì có 2 cách:

   • Cách 1: Tạo rake task để thực thi lệnh rake db:create trước lệnh rake db:migrate
   • Cách 2: Lên server deploy tạo tay một database với tên là cap_viblo_production
 • 👉 Tiếp lần nữa xem nào:

 • Thử truy cập vào server xem có bị gì không nào: http://172.17.0.3/posts

😍😍 Cuối cùng cũng deploy thành công rồi, mừng hết lớn luôn ae ơi 😄

4. Một số lưu ý

 • Trước khi truy cập vào http://172.17.0.3/posts thì mn nhớ check lại status của nginx, mysql xem nó hoạt động không nhé
 • Có thể mỗi máy sẽ có thêm một số lỗi riêng -> nếu gặp lỗi thì cứ comment vào bài viết để mn cùng support nhé
 • Để deploy thành công thì mn phải đọc kĩ tường step mà mình đã define ở cả 2 phần: phần này và phần 1

👉👉 Bài viết đến đây là hết rồi, chúc mn deploy thành công.

Happy Coding!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.