+4

Cài đặt EMP stack tự động lên server bằng Ansible

Giới thiệu về Ansible

Ansible là một công cụ đơn giản nhằm giải quyết vấn đề quản lý cấu hình máy chủ, triển khai ứng dụng, triển khai ứng dụng trên cloud, thực thi các task, quản lý đồng thời nhiều server node. Ansible thực thi nhiều thay đổi phức tạp dễ dàng với load blancer để thực hiện việc nâng cấp ứng dụng không xảy ra downtime.

Design Principles

 • Cách cài đặt và sử dụng đơn giản
 • Quản lý nhiều server đồng thời và nhanh chóng
 • Tránh việc tạo ra các tài khoản và mở các port không cần thiết trên server
 • Mô tả kiến trúc hệ thống bằng ngôn ngữ lập trình, thân thiện với cả người dùng lẫn máy chủ
 • Tập trung vào bảo mật, dễ dàng kiểm tra, đánh giá.
 • Quản lý các server mới ngay lập tức, mà không cần bất kỳ phần mềm nào khác
 • Cho phép phát triển các module bằng nhiều ngôn ngữ lập trình, không chỉ Python
 • Có thể sử dụng với non-root user

Cài đặt

Cài đặt Ansible trên Ubuntu bằng command sau:

$ sudo apt update
$ sudo apt install software-properties-common
$ sudo apt-add-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
$ sudo apt install ansible

chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngoài ra với các hệ điều hành khác, mọi người tham khảo cách cài đặt ở đây.

Cài đặt EMP stack lên Linux bằng Ansible

Cấu hình kết nối tới server

Trước tiên bạn phải đảm bảo máy tính của bạn có thể login vào các server. Mình đã thêm SSH key vào authorized_keys trên server để có thể login vào server thông qua SSH.

Sau đó, bổ sung file inventory, chứa thông tin của các server, giúp Ansible có thể access và thực thi các task. File inventory mặc định được đặt ở trong /etc/ansible/hosts, bạn cần chỉnh sửa nội dung trong đó, nhóm các server thành từng group, define IP và user trên đó.

Dưới đây là file inventory của mình, mình sẽ thực hiện cài đặt đồng thời trên 2 instance chạy Debian 10 trên Google Cloud:

[gcloud]
instance1 ansible_host=104.198.xxx.xxx ansible_user=deploy
instance2 ansible_host=104.154.xxx.xx ansible_user=deploy

Mình sẽ dùng lệnh $ ansible gcloud -m ping để test kết nối tới 2 instance trên, output bạn nhận được như này là thành công

$ ansible gcloud -m ping
[WARNING]: Platform linux on host instance1 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.7, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
instance1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.7"
  }, 
  "changed": false, 
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host instance2 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.7, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
instance2 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.7"
  }, 
  "changed": false, 
  "ping": "pong"
}

Như vậy là bạn đã có thể access vào các server và thực hiện các command đồng thời rồi, ví dụ mình thử check status service ssh trên cả 2 server cùng 1 lúc thử

$ ansible gcloud -a "sudo service ssh status"

instance2 | CHANGED | rc=0 >>
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2020-09-17 08:03:02 UTC; 22h ago
   Docs: man:sshd(8)
      man:sshd_config(5)
 Process: 510 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 511 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 1122)
  Memory: 5.2M
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      `-511 /usr/sbin/sshd -D
      
instance1 | CHANGED | rc=0 >>
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2020-09-17 08:02:29 UTC; 22h ago
   Docs: man:sshd(8)
      man:sshd_config(5)
 Process: 506 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 507 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 1122)
  Memory: 5.5M
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      `-507 /usr/sbin/sshd -D
      

Triển khai playbook

Ansible playbook là một công cụ giúp chúng ta define các task cần thực hiện trên các server và thực thi chúng đồng thời trên tất cả các server. Dưới đây là file playbook.yml của mình thực thi công việc cài đặt Nginx, PHP, Mariadb lên trên 2 instance.

- hosts: gcloud
 become: true
 vars_files:
  - vars/default.yml

 tasks:
  - name: Install Prerequisites
   apt: name={{ item }} update_cache=yes state=latest force_apt_get=yes
   loop: [ 'aptitude', 'software-properties-common' ]

  - name: Add ppa
   apt_repository:
    repo: ppa:ondrej/php
    state: present
    codename: trusty

  - name: Apt update
   become: true
   command: apt update

  - name: Install LEMP Packages
   apt: name={{ item }} update_cache=yes state=latest
   loop: [ 'nginx', 'mariadb-server', 'python3-pymysql', 'php-fpm', 'php-mysql', 'ufw' ]

  # Nginx Configuration
  - name: Sets Nginx conf file
   template:
    src: "config/nginx.conf.j2"
    dest: "/etc/nginx/sites-available/{{ http_conf }}"

  - name: Enables new site
   file:
    src: "/etc/nginx/sites-available/{{ http_conf }}"
    dest: "/etc/nginx/sites-enabled/{{ http_conf }}"
    state: link
   notify: Reload Nginx

  - name: Removes "default" site
   file:
    path: "/etc/nginx/sites-enabled/default"
    state: absent
   notify: Reload Nginx

  # UFW Configuration
  - name: "UFW - Allow Nginx"
   ufw:
    rule: allow
    name: "Nginx HTTP"

  - name: "UFW - Allow SSH"
   ufw:
    rule: allow
    port: "ssh"

  - name: enable UFW
   ufw:
    state: enabled

  # Sets Up PHP Info Page
  - name: Sets Up PHP Info Page
   template:
    src: "config/info.php.j2"
    dest: "/var/www/html/info.php"

 handlers:
  - name: Reload Nginx
   service:
    name: nginx
    state: reloaded

  - name: Restart Nginx
   service:
    name: nginx
    state: restarted

Sau khi đã cấu hình xong playbook, bạn chỉ cần thực hiện lệnh để ansible tự động chạy các task trên các server

$ ansible-playbook playbook.yml
PLAY [gcloud] ***********************************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] **************************************************************************************************
[WARNING]: Platform linux on host instance2 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.7, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [instance2]
[WARNING]: Platform linux on host instance1 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.7, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [instance1]

TASK [Install Prerequisites] ********************************************************************************************
ok: [instance2] => (item=aptitude)
ok: [instance1] => (item=aptitude)
ok: [instance2] => (item=software-properties-common)
ok: [instance1] => (item=software-properties-common)

TASK [Add ppa] **********************************************************************************************************
ok: [instance2]
ok: [instance1]

TASK [Apt update] *******************************************************************************************************
changed: [instance1]
changed: [instance2]

TASK [Install LEMP Packages] ********************************************************************************************
ok: [instance2] => (item=nginx)
ok: [instance1] => (item=nginx)
ok: [instance1] => (item=mariadb-server)
ok: [instance2] => (item=mariadb-server)
ok: [instance1] => (item=python3-pymysql)
ok: [instance2] => (item=python3-pymysql)
ok: [instance1] => (item=php-fpm)
ok: [instance2] => (item=php-fpm)
ok: [instance1] => (item=php-mysql)
ok: [instance2] => (item=php-mysql)
ok: [instance1] => (item=ufw)
ok: [instance2] => (item=ufw)

TASK [Sets Nginx conf file] *********************************************************************************************
ok: [instance2]
ok: [instance1]

TASK [Enables new site] *************************************************************************************************
ok: [instance2]
ok: [instance1]

TASK [Removes "default" site] *******************************************************************************************
ok: [instance2]
ok: [instance1]

TASK [UFW - Allow HTTP on port 80] **************************************************************************************
changed: [instance1]
changed: [instance2]

TASK [UFW - Allow SSH] **************************************************************************************************
changed: [instance1]
changed: [instance2]

TASK [enable UFW] *******************************************************************************************************
changed: [instance1]
changed: [instance2]

TASK [Sets Up PHP Info Page] ********************************************************************************************
changed: [instance2]
changed: [instance1]

PLAY RECAP **************************************************************************************************************
instance1         : ok=12  changed=5  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0  
instance2         : ok=12  changed=5  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

Ansible đã thông báo kết quả của các task trên các server

Kết luận

Như vậy, mình vừa chia sẻ cách sử dụng Ansible để setup LEMP stack trên nhiều server cùng 1 lúc, ngoài việc cấu hình server, Ansible còn hỗ trợ rất nhiều các tính năng thú vị nữa, mình sẽ cố gắng chia sẻ khi có cơ hội được sử dụng chúng.

Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.