MayFest

MayFest

Sort by: Newest posts

Linear git history là cái gì vậy 🤔

447 4 1
10

Regex với Python

300 3 0
5

Cíu, tui merge PR vào nhầm nhánh rồi 😱

1.8K 16 2
34

Resize ảnh đơn giản trên browser

907 6 0
25

Các đoạn biểu thức chính quy mà lập trình viên hay sử dụng

1.2K 13 1
12

Regex có gì thú vị

516 6 0
4

Continuous Integration for PHP projects using Jenkins/GitHub

324 0 1
1

Câu chuyện xử lý bất đồng bộ trong Javascript (phần 2)

1.6K 10 4
13

Câu chuyện xử lý bất đồng bộ trong Javascript (phần 1)

1.6K 11 1
10

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 2)

578 4 2
11

Usability Testing: What? Why? and How?

86 1 0
2

Selenium với Cucumber (BDD Framwork) - Hướng dẫn sử dụng tool ChroPath để kiểm tra phần tử (Phần 2)

282 0 0
2

Tại sao Kotlin loại bỏ từ khoá "static" ?

1.2K 9 10
21

Bạn đã bao giờ quan tâm đến Composer.lock ???

505 2 3
6

Hạn chế reflow trên trình duyệt

1.1K 3 2
14

Wget trong Linux

300 1 0
5

Simple Rules to make your code Cleaner (Part 1)

713 8 0
15

The 5 Pillars of the AWS Well-Architected Framework

153 1 0
3

Phân quyền trong Linux

712 4 0
4

Xây dựng một website cực nhanh với Hexo và github pages

1.2K 6 0
8