IDOR

IDOR

Sort by: Newest posts
Avatar

Phân tích về các vấn đề bảo mật phổ biến và cách giải quyết khi phát triển Backend RestAPI

1.2K 9 0
14
Avatar

IDOR là gì và ứng dụng bạn code có bị lỗi IDOR không?

3.5K 7 1
  • Avatar
10
Avatar

Tìm kiếm các lỗi IDOR, chưa bao giờ lại dễ đến thế với extension Autorize

4.6K 3 1
  • Avatar
13
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.