+3

Design Pattern: Strategy Pattern

I. Giới thiệu:


Strategy Pattern là một Design Pattern thuộc loại Behavior. Nó cho phép chúng ta định nghĩa các business logic thành các đối tượng khác nhau và các đối tượng này có thể thay thế cho nhau trong quá trình runtime. Strategy Pattern gồm các thành phần chính:

 • Object using Strategy: là đối tượng sử dụng các Concrete Strategy. Bên trong đối tượng sẽ chứa một property có kiểu dữ liệu là Strategy Protocol.
 • Strategy Protocol: định nghĩa các thuộc tính và phương thức mà tất cả các Concrete Strategy bắt buộc phải có và implement chúng.
 • Concrete Strategy: là các class sẽ implement chi tiết các thuộc tính và phương thức được khai báo trong Strategy Protocol. Nó sẽ chứa đựng các business logic đặc thù của từng class.

II. Cách thức hoạt động:


Cách thức hoạt động của Strategy Pattern gần giống với Delegate Pattern. Các action cụ thể của một class sẽ không được nó thực hiện trực tiếp mà sẽ ủy quyền việc đó cho Concrete Strategy thực hiện. Cùng một công việc nhưng sẽ có thể xử lý theo những cách khác nhau tùy thuộc vào việc chúng ta đang sử dụng Concrete Strategy nào.

III. Strategy Pattern được sử dụng khi nào?


Strategy Pattern được sử dụng khi có hai hoặc nhiều hành vi có thể thay thế nhau trong quá trình runtime của project.

IV. Ví dụ:


Khai báo Strategy Protocol.

protocol Strategy {

  func doAlgorithm<T: Comparable>(_ data: [T]) -> [T]
}

Tạo các Concrete Strategy.

class ConcreteStrategyA: Strategy {

  func doAlgorithm<T: Comparable>(_ data: [T]) -> [T] {
    return data.sorted()
  }
}

class ConcreteStrategyB: Strategy {

  func doAlgorithm<T: Comparable>(_ data: [T]) -> [T] {
    return data.sorted(by: >)
  }
}

Context sẽ là đối tượng sử dụng Strategy.

class Context {

  private var strategy: Strategy

  init(strategy: Strategy) {
    self.strategy = strategy
  }

  func update(strategy: Strategy) {
    self.strategy = strategy
  }

  func doSomeBusinessLogic() {
    print("Context: Sorting data using the strategy (not sure how it'll do it)\n")

    let result = strategy.doAlgorithm(["a", "b", "c", "d", "e"])
    print(result.joined(separator: ","))
  }
}

Sử dụng:

    let context = Context(strategy: ConcreteStrategyA())
    print("Client: Strategy is set to normal sorting.\n")
    context.doSomeBusinessLogic()

    print("\nClient: Strategy is set to reverse sorting.\n")
    context.update(strategy: ConcreteStrategyB())
    context.doSomeBusinessLogic()

V. Tài liệu tham khảo:


 • Design Pattern by Tutorials - Raywenderlich
 • Strategy Pattern by refactoring.guru

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.