appium

appium

Sort by: Newest posts
Avatar

Tìm hiểu về Appium P2

29 0 0
0
Avatar

Phần 1: Kiểm thử tự động với Appium - Hướng dẫn cài đặt

44 0 0
0
Avatar

Cưỡi React Native xem Appium (Phần 1 - Cùng tìm hiểu cách hoạt động của Appium)

444 1 1
  • Avatar
5
Avatar

Làm cách nào để tải file khi sử dụng Appium

131 0 0
1
Avatar

Appium Basic (End) - Drag&Drop, Set Star Rating Bar, LongPress Using TouchAction

149 0 0
0
Avatar

Appium Basic (P4) - Scroll & swipe

570 0 0
0
Avatar

Appium Basic (P3) - Thao tác với Drop-down list, Set date time, Switch button, Handle alert dia-log

178 0 0
1
Avatar

APPIUM Tutorial cho kiểm thử Android & iOS Mobile App

1.2K 2 0
0
Avatar

Appium Basic (P2) - Thao tác với Textbox, Check box, Radio button

262 0 0
2
Avatar

Appium Basic (P1) - Run First Android Automation Test

559 0 0
1
Avatar

Thực hành Appium sử dụng Maven và TestNG

425 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về UIAutomatorViewer cho tự động hóa trên thiết bị Android

1.8K 0 0
1
Avatar

Tìm hiểu về Appium và cách cài đặt Appium

986 0 0
1
Avatar

Giới thiệu về Appium tools và cài đặt môi trường (Phần II)

156 0 0
0
Avatar

Mobile Automation with Appium, TestNG and Allure Report

860 4 0
4
Avatar

[Robot FW - Python ] - Phần 1 - Viết Test case đầu tiên

1.0K 0 0
0
Avatar

Automation test : Test android with Appium and Cucumber

2.1K 4 0
2
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.