appium

appium

Sort by: Newest posts

Appium Basic (End) - Drag&Drop, Set Star Rating Bar, LongPress Using TouchAction

60 0 0
0

Appium Basic (P4) - Scroll & swipe

149 0 0
0

Appium Basic (P3) - Thao tác với Drop-down list, Set date time, Switch button, Handle alert dia-log

62 0 0
1

APPIUM Tutorial cho kiểm thử Android & iOS Mobile App

254 2 0
0

Appium Basic (P2) - Thao tác với Textbox, Check box, Radio button

110 0 0
2

Appium Basic (P1) - Run First Android Automation Test

144 0 0
1

Thực hành Appium sử dụng Maven và TestNG

127 0 0
1

Tìm hiểu về UIAutomatorViewer cho tự động hóa trên thiết bị Android

489 0 0
1

Tìm hiểu về Appium và cách cài đặt Appium

261 0 0
1

Giới thiệu về Appium tools và cài đặt môi trường (Phần II)

72 0 0
0

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Chạy kiểm thử tự động Input data trong textbox field (Phần 4)

222 1 0
4

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Chạy kiểm thử tự động chức năng Login sử dụng Appium và lưu kết quả trong cơ sở dữ liệu (Phần 3)

620 0 2
3

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 2)

824 1 2
2

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium và hướng dẫn cài đặt (Phần 1)

1.5K 2 0
5

Mobile Automation with Appium, TestNG and Allure Report

504 4 0
4

[Robot FW - Python ] - Phần 1 - Viết Test case đầu tiên

834 0 0
0

Automation test : Test android with Appium and Cucumber

1.4K 4 0
2