0

[Robot FW - Python ] - Phần 1 - Viết Test case đầu tiên

Yêu cầu: Đã cài đặt thành công các công cụ sau:

 1. Pycharm
 2. Robot FW
 3. Python
 4. Selenium Library
 5. Firefox (FirePath and FireBug add on)

Đã có kiến thức về:

 1. Automation
 2. Selenium
 3. Lập trình căn bản

Nếu bạn chưa làm được những điều trên thì search google hoặc trong Viblo nhé. Thanks.

Agenda như sau:

 1. Tổ chức thư mục trong project
 2. Các thành phần trong 1 file script
 3. Gọi thư viện và viết steps
 4. Chạy script và xem kết quả

Ok, are you ready??? Chúng ta bắt đầu nào.

1. Tổ chức thư mục trong project

Cấu trúc các thư mục trong Project tổ chức như sau:

ProjectName:
  Test
  Library
  Resource
  Result

Test: là nơi chứa test case Library: nơi chứa custom library Resource: nơi chứa custom keywords Result: nơi chứa report.

Xem tổng quát ta có:

ProjectName:
  Test
    TestCase01.robot
    TestCase02.robot
  Library
    CommonKeyword.py
  Resource
    Common.robot (Suit Setup, Open browser...)
  Result
    Report.html

2. Các thành phần trong 1 file script

 1. Settings
 2. Variables
 3. Testcase
 4. Keywords (Có thể có hoặc không)

** Settings:**

  Documentation Thong Tin Ve Bo Test
  Library TenCuaThuVienCanDung
  Resource TenCuaResourceCanDung.robot
  Suit Setup/TearDown SuiteSetUp/SuitTearDown keywords
  Test Setup/TearDown Test/TestTearDown keywords
  Test TimeOut X 
  ## TimeOut dùng set giá trị mặc định wait trong test case

Variables

 • Nơi khai báo biến dùng trong testcase

Testcase

[Documentation] Thong tin ve test case
[Tags] Tag1 Tag2
[Timeout] X 
## Timeout dành riêng cho testcase, trong trường hợp gặp test case cần nhiều time wait hơn so với timeout default cua suit.

Keywords

Thông thường mình không dùng keyword trong test case, mà để riêng 1 file để dùng.

OK, giờ mở pycharm ra nào, tạo 1 prject mới, tạo 1 file amazon.robot như hình sau:

3. Gọi thư viện và viết steps

Trong file amazon.robot mình viết như sau:

Các bạn lưu ý,

 • Khoảng cách giữa robot keyword và nội dung mình gõ vào là 2 khoảng trắng nhé, ví dụ: Library TenThuVien = Library[2 spaces]TenThuVien
 • Thẻ documentation ở TestCase section nằm trong dấu ngoặc vuông, còn Settings section thì không có.
 • Để xem danh sách các keyword default của Robot FW các bạn vào link này

4. Chạy script và xem kết quả

Giờ mình chạy thử, các bạn vào View -> Tool Window -> Terminal (hoặc gõ Alt + F12) để bật cửa sổ Terminal lên, gõ vào pybot -d results tests/amazon.robot

Nhấn Enter. (results và tests là tên folder hen, sở dĩ mình kèm theo cái result là để trỏ report sau khi execute, nó sẽ lưu vào thư mục results, còn bình thường muốn chạy cho vui thôi thì dùng pybot tests/amazon.robot

Chrome sẽ mở lên và access tới trang amazon sau đó đóng lại, bạn có thể làm điều tương tự với Firefox và IE. Lưu ý nếu run bị lỗi:

 • Với IE: bạn phải disable cái protect mode nhé (link)
 • Với Chrome: tải chromedriver bản mới nhất bỏ vào thư mục project. (link)

Sau khi execute, sẽ có kết quả như sau:

Right clisk vao report.html -> Open in browser ->Chrome, report sẽ mở ra:

-----------------Hết Phần 1 --------------------


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.