+2

Automation test : Test android with Appium and Cucumber

1. Giới thiệu về Appium

 • Appium là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để kiểm thử tự động (test automation) các ứng dụng trên nền tảng iOS và Android
 • Để kiểm thử được các ứng dụng Web tren nền tảng iOS và Android, ta có thể kết hợp giữa selenium webdriver và appium. Bên cạnh đó, Appium hỗ trợ viết test cho rất nhiều ngôn ngữ, từ Java cho đến Ruby, Python, JavaScript…

2. Cucumber

2.1. Định nghĩa:

 • Cucumber là một công cụ kiểm thử tự động dựa trên việc thực thi các functions được mô tả dướng dạng plain-text, mục đích là để support cho việc viết Behavior Driven Development (BDD) của các developers.
 • Cucumber có rất nhiều dạng như:
  • Scenario outline
  • Scenarion data tables
  • Scenario background

2.2. Steps căn bản trong Cucumber

 Ví dụ:
 Given: Là một sinh viên
 When: Tôi đăng ký một khóa học thành công
 Then: Tôi phải thấy tên khóa học hiện ra trong danh sách môn học của tôi

3. Cài đặt Appium

 • Trước tiên cài chương trình Java JDK và Android SDK
 • Java JDK: https://goo.gl/UMkHVP
 • Android SDK: https://goo.gl/YVENJA
 • Sau khi cài đặt xong, tiến hành cài đặt biến môi trường ANDROID_HOME và PATH
 • Cài đăt Appium Server:

4. Chạy Appium server

4.1 Open appium

alt

4.2 Setup appium server và start

4.3 Kết nối máy android với máy tính

4.4 Vào thư mục [AndroidSDK]/tools, mở chương trình UI Automator Viewer để lấy resource-id:

5. Viết và chạy chương trình

Step1: Mở IntelliJ IDEA. Step 2: Tạo Maven project: Chọn File -> New -> Project -> Chọn Maven project -> Đặt tên GroupID , ArtifactID -> Project name. Step 3: - Mở file pom.xml và thêm các dependecy vào: Step 4: - Tạo 3 file này trong foder:

Step 5: - Tạo file để Setting app

Step 6:

 • Tạo file scenario theo nhưng Steps: Ở đây chúng ta tạo theo kiểu Scenarion outline :

Step 7: - Tạo 1 file liên kết giữa các Steps trong scenarion và các element trong code

Step 8:

 • Cuối cùng chúng ta tạo file liên kết giữa screnario và thư mục code của chúng ta:

Step 9: - Chạy chương trình: + Cài đặt trong command line : + Click Run button

6. Hạn chế khi sử dụng Appium

 • Appium không support cho Android version nhỏ hơn 4.2.
 • Gioi hạn support cho hybrid testing.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.