+1

Làm cách nào để tải file khi sử dụng Appium

Chúng ta thường gặp các tình huống phải tải lên một tệp / hình ảnh trong khi test một ứng dụng. Có nhiều cách để tải lên một tệp mà chúng ta đã thấy bằng cách sử dụng Selenium như sử dụng sendkey () hoặc sử dụng JavaScript () hoặc Robot Class.

Không có cách nào như Selenium SendKeys () hoặc các tùy chọn javascript hoạt động để tải lên tệp trong ứng dụng di động bằng Appium.

Chúng ta thực sự phải làm mọi thứ thông qua giao diện người dùng - như chúng ta làm theo cách thủ công như nhấp vào nút tải lên, mở lựa chọn hình ảnh, chọn hình ảnh, v.v.

Điều duy nhất mà Appium có thể hỗ trợ là tải tệp lên thiết bị, vì vậy, thiết bị của bạn chỉ có thể được làm sạch và điền trong quá trình test automation bằng phương pháp pushFile. Chúng ta sẽ thảo luận dưới đây về điều này với ví dụ.

Khi gắng tải lên bằng sendKeys () với đường dẫn tệp từ chính thiết bị, webdriver sẽ đưa ra ngoại lệ bên dưới:

org.openqa.selenium.WebDriverException: An unknown server-side error occurred while processing the command. Original error: unknown error: path is not absolute: /sdcard/download/test.pdf 

Trong bài này chúng ta sẽ thảo luận về cách để upload/attach file từ thiết bị mobile đế ứng dụng web

Khi tự động tải lên tệp, sau khi nhấp vào nút 'Tải lên', nó sẽ nhắc bạn với một hộp thoại nằm ngoài phạm vi của web Appium. Giống như Selenium, Trong Appium cũng vậy, chúng ta không thể thực hiện các hành động khi chế độ xem được thay đổi từ web 'Chrome' thành ứng dụng 'NATIVE'.

Để thực hiện các thao tác, chúng ta phải chuyển context(ngữ cảnh) từ Web view sang Native view để đính kèm tệp bằng Appium. Trước tiên, chúng ta hãy thử tìm hiểu 'Cách chuyển từ Chrome sang Native app' bằng cách sử dụng Appium."

Một trong những nguyên tắc cốt lõi của Appium là bạn không cần phải thay đổi ứng dụng của mình để kiểm tra nó. Phù hợp với phương pháp đó, bạn có thể kiểm tra các ứng dụng lai (Hyprid app) giống như cách bạn có thể làm với Selenium dành cho ứng dụng web".

Để cho Appium biết bạn muốn tự động hóa các khía cạnh gốc của ứng dụng hay chế độ web views, chúng ta phải đặt 'context' được tự động hóa.

Cú pháp : để chuyển sang native view app

driver.context("NATIVE_APP");

Cú pháp : để chuyển sang Chrome browser context

driver.context("CHROMIUM");

Ví dụ :

Bước 1: Open URL

Bước 2: Click on upload button

Bước 3: Switch to Context (NATIVE_APP)

Bước 4: Push file from your locale machine to device

Bước 5: Click on 'Allow' - permission

Bước 6: Click on files

Bước 7: chọn file để upload

Bước 8: Chuyển sang context cũ (CHROMIUM)

Bước 9: Click on Upload button on browser

Bước 10: So sánh để validate file/image đã tải thành công sử dụng Appium

import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;
import io.appium.java_client.remote.MobileCapabilityType;
import org.openqa.selenium.By;

import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.remote.*;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.AfterTest;
import org.testng.annotations.BeforeTest;
import org.testng.annotations.Test;

import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.util.Set;

public class AppiumTest {

  AndroidDriver driver;
  WebDriverWait wait;
  String AppURL = "http://cgi-lib.berkeley.edu/ex/fup.html";

  @BeforeTest
  public void setup() throws MalformedURLException {

    // Create an object for Desired Capabilities
    DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities();
    capabilities.setCapability(MobileCapabilityType.PLATFORM_NAME, "Android");
    capabilities.setCapability(MobileCapabilityType.PLATFORM_VERSION, "10.0");
    capabilities.setCapability(MobileCapabilityType.DEVICE_NAME, "Pixel");
    capabilities.setCapability(MobileCapabilityType.AUTOMATION_NAME, "UIAutomator2");
    capabilities.setCapability(MobileCapabilityType.BROWSER_NAME, "Chrome");

    // Initialize the driver object with the URL to Appium Server and
    // passing the capabilities
    driver = new AndroidDriver(new URL("http://127.0.0.1:4723/wd/hub"), capabilities);
    wait = new WebDriverWait(driver, 5);
    driver.setFileDetector(new LocalFileDetector());
  }

  @Test
  public void testSearchAppium() throws IOException {

    //Navigate to app url
    driver.get(AppURL);

    //Click on upload button
    By uploadBtn = By.name("upfile");
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(uploadBtn));
    driver.findElement(uploadBtn).click();

    //Push file to device
    driver.pushFile("/sdcard/download/test.pdf", new File("C:\\Users\\HarryDev\\Downloads\\cmp_html_page_size.pdf"));

    //Switch to Native_App
    Set<String> contextNames = driver.getContextHandles();
    for (String strContextName : contextNames) {
      if (strContextName.contains("NATIVE_APP")) {
        driver.context("NATIVE_APP");
        break;
      }
    }

    //Click on 'Allow' - permission
    By elementView = By.id("com.android.permissioncontroller:id/permission_allow_button");
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(elementView));
    driver.findElement(elementView).click();

    //Click on files
    By eleFile = By.xpath("//*[@text="Files"]");
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(eleFile));
    driver.findElement(eleFile).click();

    //select pdf file from downloads (location of pdf file)
    By eleDoc = By.id("com.android.documentsui:id/thumbnail");
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(eleDoc));
    driver.findElement(eleDoc).click();

    //Switch to Chrome browser
    Set<String> contextNames1 = driver.getContextHandles();
    for (String strContextName : contextNames1) {
      if (strContextName.contains("CHROMIUM")) {
        driver.context("CHROMIUM");
        break;
      }
    }

    //Click on submit button
    WebElement btnElement = driver.findElement(By.cssSelector("input[type=submit]"));
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(btnElement));
    btnElement.click();

    //Add a simple assertion
    By nextPageHeader = By.cssSelector("h1");
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(nextPageHeader));
    Assert.assertTrue(driver.findElement(nextPageHeader).getText().equals("File Upload Results"));

  }

  @AfterTest
  public void tearDown() {
    if(driver !=null)
      driver.quit();
  }

}

Tham khảo :

https://www.seleniumeasy.com/appium-tutorials/upload-file-using-appium-on-device


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.