API

API

Sort by: Newest posts

Send push notifications using Laravel and AWS SNS

1.2K 0 0
6

Find qoutes by image ! Chơi ăn gian đồ án trí môn tuệ nhân tạo bằng "Microsoft Cognitive Service API" ( P1 )

211 5 0
9

REST API Versioning

263 0 0
1

Chat-bot development using Amazon Lex

271 1 0
1

JWT to authenticate Servers API’s

366 2 0
1

Một số tips để thiết kế APIs hiệu quả

1.5K 8 0
2

Tại sao phải sử dụng JSON Web Token (JWT) để bảo mật API

8.9K 8 6
11

JSON Web Token (JWT) là gì ?

5.8K 7 4
7

Postman - Công cụ tuyệt vời để làm việc với API và tạo API Documents

5.5K 19 1
23

Tạo API đơn giản sử dụng Grape

343 0 1
4

Một số điểm mới trong .NET core 2.0

1.5K 0 0
1

Triển khai API theo phong cách reactive với RxSwift

1.5K 5 1
4

Handling file upload using Ruby on Rails 5 API

675 0 1
2

RESTful API with Grape gem

544 0 0
0

Xây dựng api cho ứng dụng đơn giản với NodeJS

793 1 0
1

Nơi lưu trữ JWT - Cookies với HTML5 Web Storage

2.4K 9 0
8

Tìm hiểu về Swagger để viết API

7.7K 9 1
8

Professional web api với rails

293 1 0
2

Xây dựng API login sử dụng các dịch vụ mạng xã hội: Facebook, Twitter, Google

5.2K 11 0
6

Sử dụng Firebase Cloud Messaging(fcm) để push notification từ API Rails đến thiết bị Android

988 5 0
5