+6

Giới Thiệu về Context trong Golang: Quản lý Goroutines và Tài Nguyên

Trong môi trường lập trình đa luồng của Golang, việc quản lý các goroutine và tài nguyên là một thách thức đối với các nhà phát triển. Để giải quyết vấn đề này, Golang cung cấp một gói tiêu chuẩn gọi là "context". Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về context là gì, tại sao nó quan trọng và cách sử dụng nó trong ứng dụng của chúng ta

Context là gì?

Trong Golang, Context là một cơ chế được sử dụng để quản lý các tác vụ đồng thời và chuyển tiếp giữa các hàm, goroutine và tác vụ con. Context cung cấp một cách tiêu chuẩn để hủy bỏ các tác vụ, xử lý timeouts và truyền thông tin giữa các hàm.

Tại sao Context quan trọng?

 1. Quản lý Goroutines: Context cho phép chúng ta quản lý goroutine một cách an toàn bằng cách phát hiện và hủy bỏ chúng khi cần thiết, giúp tránh việc lãng phí tài nguyên và tăng hiệu suất.
 2. Truyền dữ liệu: Context cho phép chúng ta truyền dữ liệu giữa các hàm mà không cần sử dụng các biến toàn cục, giúp tạo ra mã linh hoạt và dễ bảo trì.
 3. Xử lý timeouts và hủy bỏ: Context cho phép chúng ta thiết lập timeouts cho các tác vụ và hủy bỏ chúng nếu cần thiết, giúp tránh tình trạng "goroutine leak" và đảm bảo ứng dụng hoạt động một cách dự phòng.

Cách sử dụng Context trong Golang

Để sử dụng Context trong Golang, chúng ta cần import gói context. Dưới đây là một số cách phổ biến để tạo và sử dụng Context:

 1. Background Context: Context nền (background context) là một Context mặc định, thường được sử dụng như một điểm bắt đầu cho các Context khác.
 2. WithCancel(): Hàm này được sử dụng để tạo ra một Context mới có thể hủy bỏ bằng cách gọi hàm cancel().
 3. WithTimeout() và WithDeadline(): Cả hai hàm này được sử dụng để thiết lập timeouts cho Context.
 4. WithValue(): Hàm này cho phép chúng ta truyền dữ liệu giữa các goroutine thông qua Context.

Dưới đây là một ví dụ minh họa về việc sử dụng Context trong Golang:

package main

import (
	"context"
	"fmt"
	"time"
)

func task(ctx context.Context) {
	select {
	case <-time.After(2 * time.Second):
		fmt.Println("Task completed")
	case <-ctx.Done():
		fmt.Println("Task canceled")
	}
}

func main() {
	ctx := context.Background()
	ctx, cancel := context.WithCancel(ctx)

	go task(ctx)

	time.Sleep(1 * time.Second)
	cancel()

	time.Sleep(1 * time.Second)
}

Trong ví dụ trên, chúng ta tạo một Context mới và sử dụng nó để gọi hàm task(). Sau đó, chúng ta hủy bỏ Context sau 1 giây bằng cách gọi hàm cancel(). Kết quả sẽ in ra "Task canceled" thay vì "Task completed", chứng tỏ tác vụ đã bị hủy bỏ thành công.

Context điều phối Goroutines

Context chủ yếu điều phối goroutines trong 2 việc:

 1. Giới hạn thời gian thực thi
 2. Hủy bỏ goroutines Dưới đây chúng ta có ví dụ minh họa sau:
package main

import (
	"context"
	"fmt"
	"math/rand"
	"time"
)

func worker(ctx context.Context, id int) {
	done := make(chan bool, 1)
	fmt.Println("Worker", id, ": Bắt đầu công việc.")

	go func() {
		fmt.Printf("Worker %d: Đang thực hiện công việc...\n", id)
		wait := time.Duration(rand.Intn(10)) * time.Second
		fmt.Printf("Thoi gian worker %d thuc hien la %s\n", id, wait)
		time.Sleep(wait)

		done <- true
	}()

	select {
	case <-done:
		fmt.Printf("Worker %d: Công việc hoàn thành.\n", id)
	case <-ctx.Done():
		fmt.Printf("Worker %d: Context đã hết thời gian, hủy bỏ công việc.\n", id)
	}
}

func main() {
	now := time.Now()
	deadline := time.Now().Add(5 * time.Second)
	fmt.Println(now, deadline, "deadline context\n")
	ctx, cancel := context.WithDeadline(context.Background(), deadline)
	defer cancel()

	numWorkers := 3

	for i := 1; i <= numWorkers; i++ {
		go worker(ctx, i)
	}

	time.Sleep(10 * time.Second)
}

Chương trình sẽ in ra như sau:

2024-03-31 23:01:22.373193033 +0700 +07 m=+0.000015523 2024-03-31 23:01:27.373193095 +0700 +07 m=+5.000015585 deadline context

Worker 3 : Bắt đầu công việc.
Worker 3: Đang thực hiện công việc...
Thoi gian worker 3 thuc hien la 9s
Worker 1 : Bắt đầu công việc.
Worker 1: Đang thực hiện công việc...
Thoi gian worker 1 thuc hien la 7s
Worker 2 : Bắt đầu công việc.
Worker 2: Đang thực hiện công việc...
Thoi gian worker 2 thuc hien la 5s
Worker 2: Công việc hoàn thành.
Worker 3: Context đã hết thời gian, hủy bỏ công việc.
Worker 1: Context đã hết thời gian, hủy bỏ công việc.

Trong đoạn code trên, context.Context được sử dụng để quản lý thời gian và hủy bỏ các goroutine đang thực thi công việc. Chúng ta cùng giải thích vai trò của context trong đoạn code trên:

 1. Tạo Context với hạn chế thời gian (Deadline): Trong hàm main(), đoạn code bắt đầu bằng việc tạo một Context với hạn chế thời gian bằng cách sử dụng context.WithDeadline. Context này sẽ bắt đầu từ thời điểm hiện tại và kết thúc sau 5 giây (deadline := time.Now().Add(5 * time.Second)). Mọi công việc được thực hiện trong các goroutine sẽ được hủy bỏ sau thời gian này.

 2. Goroutines thực hiện công việc: Trong hàm worker(), mỗi goroutine được tạo ra để thực hiện một công việc. Công việc này là một chuỗi các hoạt động bao gồm chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên từ 0 đến 10 giây (wait := time.Duration(rand.Intn(10)) * time.Second) và sau đó thông báo rằng công việc đã hoàn thành.

 3. Select với Context và done channel: Trong mỗi goroutine, một select statement được sử dụng để chờ công việc hoàn thành hoặc hủy bỏ từ Context. Nếu công việc hoàn thành, goroutine gửi một thông điệp qua kênh done để thông báo rằng công việc đã kết thúc. Nếu Context bị hủy bỏ trước khi công việc hoàn thành, goroutine sẽ in ra thông báo rằng công việc đã bị hủy bỏ.

 4. Kiểm soát thời gian chờ: Cuối cùng, trong hàm main(), có một thời gian chờ (10 giây) được sử dụng để đảm bảo rằng các goroutine có đủ thời gian để hoàn thành công việc hoặc bị hủy bỏ bởi Context.

Trong đoạn mã trên, việc sử dụng context.Context giúp quản lý thời gian và hủy bỏ các tác vụ goroutine một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng context, chúng ta có thể thiết lập một thời gian tối đa cho việc thực thi các công việc, đảm bảo rằng chúng không vượt quá một ngưỡng xác định. Điều này làm giảm nguy cơ các tác vụ kéo dài quá lâu hoặc làm cho hệ thống trở nên đáp ứng chậm chạp.

Ngoài ra, việc sử dụng context.Context cũng giúp tạo ra một cơ chế hủy bỏ linh hoạt cho các tác vụ goroutine. Trong trường hợp có sự cố xảy ra hoặc người dùng yêu cầu hủy bỏ, chúng ta có thể dễ dàng kích hoạt việc hủy bỏ các tác vụ đang chạy mà không cần phải tiếp tục chờ đợi hoặc chấp nhận sự trễ trái phép.

Tóm lại, context.Context không chỉ giúp quản lý thời gian mà còn là một công cụ quan trọng trong việc xử lý các tác vụ đồng thời một cách an toàn và hiệu quả. Bằng cách sử dụng nó một cách chín chắn và hiểu biết, chúng ta có thể đảm bảo rằng ứng dụng của chúng ta hoạt động một cách ổn định và dự phòng, đáp ứng được các yêu cầu và đồng thời tối ưu hóa tài nguyên hệ thống.

Ưu điểm và Nhược điểm của Context

Ưu điểm:

 • Quản lý tài nguyên: Giúp quản lý goroutines và tài nguyên một cách an toàn và hiệu quả.
 • Xử lý timeouts và hủy bỏ: Cho phép thiết lập timeouts và hủy bỏ tác vụ dựa trên ngữ cảnh.

Nhược điểm:

 • Phức tạp: Có thể gây ra sự phức tạp trong mã nếu không được sử dụng đúng cách.
 • Yêu cầu sự hiểu biết: Yêu cầu sự hiểu biết về cách sử dụng Context để tránh các vấn đề như "goroutine leak".

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã thảo luận về vai trò quan trọng của context trong lập trình đa luồng của Golang. Context không chỉ là một công cụ đơn giản để quản lý thời gian và hủy bỏ tác vụ, mà còn là một cơ chế mạnh mẽ giúp tạo ra các ứng dụng đa luồng linh hoạt và dễ bảo trì.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của context là khả năng quản lý goroutines một cách an toàn và hiệu quả. Bằng cách sử dụng context, chúng ta có thể thiết lập deadlines cho các tác vụ, giúp tránh việc chúng kéo dài quá lâu và gây ra tình trạng "goroutine leak". Điều này đảm bảo rằng ứng dụng của chúng ta hoạt động một cách dự phòng và đáp ứng được các yêu cầu thời gian thực.

Ngoài ra, context cũng giúp tạo ra một cơ chế hủy bỏ linh hoạt cho các tác vụ. Điều này rất hữu ích khi chúng ta cần dừng hoặc hủy bỏ một tác vụ đang thực thi do lỗi xảy ra hoặc yêu cầu người dùng.

Tóm lại, context là một công cụ mạnh mẽ và quan trọng trong lập trình đa luồng của Golang, giúp quản lý tài nguyên và thời gian một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng context một cách thông minh và hiểu biết, chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng đa luồng linh hoạt, ổn định và dễ bảo trì. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe và chúc các bạn thành công!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.