active record

active record

Sort by: Newest posts
Avatar

Một vài điều bất ngờ về Active Record Callback

235 0 0
0
Avatar

Một số lưu ý cải thiện performance khi làm việc với Rails

306 2 0
3
Avatar

Polymorphic Associations trong Ruby on Rails

168 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Lưu trữ bộ nhớ đệm với counter_cache của ActiveRecord

110 0 0
1
Avatar

Truy vấn dữ liệu dạng tree với ActiveRecord.

441 1 0
2
Avatar

MongoDB Relation

2.9K 1 0
-2
Avatar

Active Record trong rails

345 1 0
-1
Avatar

Sử dụng UUID trong Rails 6 với PostgreSQL và Active Record

750 0 0
1
Avatar

Một số thay đổi trong Active Record của Rails 6

333 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về Active Record Callbacks trong Ruby on Rails

638 1 0
4
Avatar

Active Record Nested Attributes

136 0 0
2
Avatar

Các kiểu validation trong Ruby On Rails

4.1K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Rails - vài tips sử dụng Active Record để tối ưu performance

176 2 0
4
Avatar

Active Record Association: Relation (PART 1)

667 0 1
  • Avatar
2
Avatar

More than enough Arel

200 0 0
1
Avatar

Một số trick queries trong ActiveRecord

734 0 0
5
Avatar

Sử dụng Arel trong Rails

3.1K 5 0
8
Avatar

Các lựa chọn xóa bản ghi trong Ruby on Rails

3.0K 2 1
  • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.