active record

active record

Sort by: Newest posts
Avatar

Một vài điều bất ngờ về Active Record Callback

50 0 0
0
Avatar

Một số lưu ý cải thiện performance khi làm việc với Rails

74 1 0
3
Avatar

Polymorphic Associations trong Ruby on Rails

90 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Lưu trữ bộ nhớ đệm với counter_cache của ActiveRecord

44 0 0
0
Avatar

Truy vấn dữ liệu dạng tree với ActiveRecord.

200 1 0
2
Avatar

MongoDB Relation

973 1 0
-1
Avatar

Active Record trong rails

66 0 0
-1
Avatar

Sử dụng UUID trong Rails 6 với PostgreSQL và Active Record

202 0 0
1
Avatar

Một số thay đổi trong Active Record của Rails 6

211 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về Active Record Callbacks trong Ruby on Rails

291 1 0
4
Avatar

Active Record Nested Attributes

86 0 0
2
Avatar

Các kiểu validation trong Ruby On Rails

1.5K 0 1
  • Avatar
2
Avatar

Rails - vài tips sử dụng Active Record để tối ưu performance

102 0 0
3
Avatar

Active Record Association: Relation (PART 1)

449 0 1
  • Avatar
2
Avatar

More than enough Arel

130 0 0
1
Avatar

Một số trick queries trong ActiveRecord

527 0 0
5
Avatar

Sử dụng Arel trong Rails

1.7K 3 0
3
Avatar

Các lựa chọn xóa bản ghi trong Ruby on Rails

1.8K 2 1
  • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.