active record

active record

Sort by: Newest posts
Avatar

Một vài điều bất ngờ về Active Record Callback

97 0 0
0
Avatar

Một số lưu ý cải thiện performance khi làm việc với Rails

125 1 0
3
Avatar

Polymorphic Associations trong Ruby on Rails

119 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Lưu trữ bộ nhớ đệm với counter_cache của ActiveRecord

67 0 0
0
Avatar

Truy vấn dữ liệu dạng tree với ActiveRecord.

253 1 0
2
Avatar

MongoDB Relation

1.5K 1 0
-2
Avatar

Active Record trong rails

157 1 0
-1
Avatar

Sử dụng UUID trong Rails 6 với PostgreSQL và Active Record

325 0 0
1
Avatar

Một số thay đổi trong Active Record của Rails 6

245 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về Active Record Callbacks trong Ruby on Rails

383 1 0
4
Avatar

Active Record Nested Attributes

108 0 0
2
Avatar

Các kiểu validation trong Ruby On Rails

2.4K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Rails - vài tips sử dụng Active Record để tối ưu performance

124 0 0
3
Avatar

Active Record Association: Relation (PART 1)

523 0 1
  • Avatar
2
Avatar

More than enough Arel

157 0 0
1
Avatar

Một số trick queries trong ActiveRecord

603 0 0
5
Avatar

Sử dụng Arel trong Rails

2.1K 4 0
4
Avatar

Các lựa chọn xóa bản ghi trong Ruby on Rails

2.2K 1 1
  • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.