active record

active record

Sort by: Newest posts
Avatar

Một vài điều bất ngờ về Active Record Callback

152 0 0
0
Avatar

Một số lưu ý cải thiện performance khi làm việc với Rails

182 1 0
3
Avatar

Polymorphic Associations trong Ruby on Rails

137 0 1
  • Avatar
1
Avatar

Lưu trữ bộ nhớ đệm với counter_cache của ActiveRecord

68 0 0
0
Avatar

Truy vấn dữ liệu dạng tree với ActiveRecord.

308 1 0
2
Avatar

MongoDB Relation

2.0K 1 0
-2
Avatar

Active Record trong rails

235 1 0
-1
Avatar

Sử dụng UUID trong Rails 6 với PostgreSQL và Active Record

448 0 0
1
Avatar

Một số thay đổi trong Active Record của Rails 6

264 0 2
  • Avatar
  • Avatar
3
Avatar

Tìm hiểu về Active Record Callbacks trong Ruby on Rails

479 1 0
4
Avatar

Active Record Nested Attributes

119 0 0
2
Avatar

Các kiểu validation trong Ruby On Rails

3.2K 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Rails - vài tips sử dụng Active Record để tối ưu performance

127 0 0
3
Avatar

Active Record Association: Relation (PART 1)

592 0 1
  • Avatar
2
Avatar

More than enough Arel

170 0 0
1
Avatar

Một số trick queries trong ActiveRecord

686 0 0
5
Avatar

Sử dụng Arel trong Rails

2.5K 5 0
5
Avatar

Các lựa chọn xóa bản ghi trong Ruby on Rails

2.6K 2 1
  • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.