active record

active record

Sort by: Newest posts

Một vài điều bất ngờ về Active Record Callback

32 0 0
0

Một số lưu ý cải thiện performance khi làm việc với Rails

59 0 0
3

Polymorphic Associations trong Ruby on Rails

66 0 0
0

Lưu trữ bộ nhớ đệm với counter_cache của ActiveRecord

39 0 0
0

Truy vấn dữ liệu dạng tree với ActiveRecord.

143 1 0
1

MongoDB Relation

580 1 0
-1

Active Record trong rails

48 0 0
-1

Sử dụng UUID trong Rails 6 với PostgreSQL và Active Record

148 0 0
1

Một số thay đổi trong Active Record của Rails 6

181 0 2
3

Tìm hiểu về Active Record Callbacks trong Ruby on Rails

218 1 0
4

Active Record Nested Attributes

68 0 0
2

Các kiểu validation trong Ruby On Rails

1.1K 0 1
1

Rails - vài tips sử dụng Active Record để tối ưu performance

88 0 0
3

Active Record Association: Relation (PART 1)

401 0 1
2

More than enough Arel

117 0 0
1

Một số trick queries trong ActiveRecord

435 0 0
5

Sử dụng Arel trong Rails

1.4K 3 0
3

Các lựa chọn xóa bản ghi trong Ruby on Rails

1.5K 0 1
5