active record

active record

Sort by: Newest posts

Một số lưu ý cải thiện performance khi làm việc với Rails

38 0 0
3

Polymorphic Associations trong Ruby on Rails

45 0 0
0

Lưu trữ bộ nhớ đệm với counter_cache của ActiveRecord

30 0 0
0

Truy vấn dữ liệu dạng tree với ActiveRecord.

117 0 0
1

MongoDB Relation

362 1 0
0

Sử dụng UUID trong Rails 6 với PostgreSQL và Active Record

121 0 0
1

Một số thay đổi trong Active Record của Rails 6

150 0 2
3

Tìm hiểu về Active Record Callbacks trong Ruby on Rails

162 1 0
4

Active Record Nested Attributes

59 0 0
2

Các kiểu validation trong Ruby On Rails

826 0 1
1

Rails - vài tips sử dụng Active Record để tối ưu performance

81 0 0
3

Active Record Association: Relation (PART 1)

348 0 0
1

More than enough Arel

109 0 0
1

Một số trick queries trong ActiveRecord

386 0 0
5

Sử dụng Arel trong Rails

1.3K 3 0
3

Các lựa chọn xóa bản ghi trong Ruby on Rails

1.3K 0 1
5