ActiveRecord

ActiveRecord

Sort by: Newest posts
Avatar

Khi nào chúng ta sử dụng after_commit trong Rails?

312 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Sử dụng #update_counters của ActiveRecord để ngăn chặn Race Conditions

72 2 0
1
Avatar

Đếm mọi thứ trong Active Record

34 0 0
1
Avatar

ActiveRecord's queries tricks

44 0 0
0
Avatar

Active Record : Trái tim của Rails

176 0 2
  • Avatar
  • Avatar
4
Avatar

Phát hiện vấn đề trong database của bạn với gem Active Record Doctor

69 1 0
2
Avatar

Sử dụng ActiveRecord trong project Ruby của bạn

138 0 0
2
Avatar

Liệu bạn đã biết rõ các phương thức này của ActiveRecord ?

81 2 0
0
Avatar

Lưu ý khi xử lý lượng dữ liệu lớn trong rails

308 1 0
6
Avatar

10 điểm mới của Active Record đến trong Rails 6

97 1 1
  • Avatar
1
Avatar

Một số cập nhật mới trong rails 6

313 0 0
1
Avatar

Những cách set attributes trong ActiveRecord (Rail 4)

753 0 0
2
Avatar

Rails - vài tips sử dụng Active Record để tối ưu performance

124 0 0
3
Avatar

ActiveRecord’s queries tricks

57 0 0
2
Avatar

Active Record Associations (liên kết các bản ghi)

153 0 0
1
Avatar

Active Record Associations

326 1 0
2
Avatar

ActiveRecord Query Interface trong Ruby on Rails (Phần 3)

329 0 0
0
Avatar

[Rails question - Nhật Vy - #part 2] Bài toán gửi mail chúc mừng sinh nhật dưới dạng background job trong Rails?

332 1 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

ActiveRecord Query Interface trong Ruby on Rails (Phần 2)

640 1 1
  • Avatar
4
Avatar

ActiveRecord Query Interface trong Ruby on Rails (Phần 1)

1.4K 0 5
  • Avatar
  • Avatar
6
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.