+1

More than enough Arel

Giới thiệu

Arel là công cụ quản lý SQL abstract syntax tree (AST) cho Ruby với mục đích:

  1. Đơn giản hóa việc tạo ra các truy vấn SQL phức tạp, và
  2. Thích ứng với các RDBMS khác nhau.

Với Arel, chúng ta có thể sử dụng đầy đủ sức mạnh của SQL, mà không cần phải viết những câu query bằng string thông thường dễ gây nhầm lẫn. Arel có rất nhiều tính năng mạnh mẽ mà có lẽ đã có nhiều người từng sử dụng như select manager, comparison operators (=,!=, <,>, <=, >=, IN), join, like, ... Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người làm thế nào chúng ta có thể gọi một hàm native trong database và cách xây dựng câu truy vấn với unionintersects với Arel

Named Functions

Với rất nhiều helper method được cung cấp bởi framework, chúng ta thường quên mất sức mạnh của cơ sở dữ liệu. Nó thường mang lại hiệu năng cao hơn khi để cho cơ sở dữ liệu xử lí các công việc tính toán và biến đổi, nhưng chỉ với ActiveRecord thuần túy có lẽ là không đủ. Tuy vậy Arel đã mang lại cho ta giải pháp.

Giả sử chúng ta cần trường title dưới dạng MD5 của tất cả các bản ghi từ bảng posts. Đây là SQL cuối cùng mà ta mong đợi:

SELECT posts.*, md5(posts.title) AS md5_title FROM posts;

Để làm làm được như này với Arel chúng ta cần sử dụng Arel::Nodes::NamedFunction. Lớp NamedFunction cần 3 tham số là tên database function, danh sách tham số dưới dạng mảng để truyền vào function ấy, cuối cùng bí danh cho trường

Code Ruby tạo ra lệnh SQL gọi hàm md5 sau:

Arel::Nodes::NamedFunction.new("md5", [Post.arel_table[:title]], "md5_title")

Khi dùng to_sql kết quả đoạn code trên sẽ là:

md5("posts"."title") AS md5_title

Chức năng đặt tên cũng có thể được lồng vào nhau để thực hiện một loạt thao tác trên dữ liệu. Ví dụ: nếu chúng ta muốn thực hiện chuyển title của bảng posts thành chữ thường sau đó mới MD5, điều đó có thể làm như sau:

lower_title = Arel::Nodes::NamedFunction.new("lower", [Post.arel_table[:title]])
 
Arel::Nodes::NamedFunction.new("md5", [lower_title], "md5_title")

Và đây là đoạn SQL kết quả:

md5(lower("posts"."title")) AS md5_title

Sử dụng phương thức select trên Post , chúng ta có thể xác định các trường chúng ta muốn lấy ra - trong trường hợp này tất cả các trương và kết quả của trường được MD5 . Và đây là kết quả:

Post.select(
  Post.arel_table[Arel.star],
  Arel::Nodes::NamedFunction.new("md5", [Post.arel_table[:title], "md5_title")
)

Unions

Chắc hẳn đã có nhiều lần bạn cần kết hợp dữ liệu của 2 câu truy vấn lại với nhau(ví dụ như union) hoặc dữ liệu chung của 2 câu truy vấn(ví dụ như intersect). Giống như SQL, Arel có thể làm điều đó.

Trong cả hai trường hợp, sử dụng union hoặc intersect là đơn giản, dễ dàng, quá trình thực hiện chia thành hai phần: định nghĩa union, và thực thi union.

Defining the Union

Để tạo union, chúng ta cần phải biết hai đối tượng ActiveRecord :: Relation mà chúng ta muốn thực hiện. Đối tượng đầu tiên sẽ gọi phương phức union với đối số là đối tượng ActiveRecord::Relation thứ 2

# Đây chỉ là ví dụ cho việc sử dụng union. Thực tế trong trường hợp này các bạn thể sử dụng or để thay thế
new_and_updated = Post.where(:published_at => nil).union(Post.where(:draft => true))

Những gì được trả về không phải là đối tượng ActiveRecord :: Relation, đó là một đối tượng Arel :: Nodes :: Union, vì vậy các thao tác xử lý như each hoặc gọi scope chain đi sau sẽ không được thực hiện. Chúng ta sẽ chuyển sang bước thư 2.

Executing the Union

Khi mà ta đã có union đối tượng , ta cần thực thi nó để truy cập vào dữ liệu. Để làm điều đó chúng ta phải truyền đối tượng này sang mô hình Post như một "table alias".

post = Post.arel_table
Post.from(post.create_table_alias(new_and_updated, :posts))

Bước cuối cùng này trả về đối tượng ActiveRecord :: Relation mà chúng ta muốn, cho phép chúng ta lặp nó. Khi không muốn loại bỏ các bản ghi trùng lặp ở 2 câu truy vấn, chúng ta có thể truyền :all như là tham số đầu tiên của phương thức union, để đưa ra câu lệnh UNION ALL

new_and_updated = Post.where(:published_at => nil).union(:all, Post.where(:draft => true))

Ngoài ra, thực hiện giao giữa 2 câu truy vấn thay vì hợp chỉ đơn thay đổi union thành intersect.

new_and_updated = Post.where(:published_at => nil).intersect(Post.where(:draft => true))

Lời kết

Mục đích của thư viện Arel là "đơn giản hóa việc tạo ra các truy vấn SQL phức tạp" với Ruby. Nó có thể dễ dàng thực hiến các tính năng như so sánh, join nhiều bảng, xây dựng unionintersect. Arel cung cấp hầu như tất cả mọi thứ thiếu từ ActiveRecord. Hi vọng với những lợi ích mà Arel mang lại sẽ giúp các mọi người có thêm sự lựa chọn khi đối mặt với các vấn đề khi làm việc với RailsActiveRecord

References

http://radar.oreilly.com/2014/05/more-than-enough-arel.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.