+5

Một số trick queries trong ActiveRecord

1. Join query with condition on the associated table

Ví dụ bạn đang có bảng users, liên kết với profile Nếu bạn muốn query user mà profile đang hoạt động:

# User model
scope :activated, ->{
  joins(:profile).where(profiles: { activated: true })
}

Tôi thấy đây là cách hiểu sai theo hướng tiếp cận: logic của Profile bây giờ lại nằm bên trong của User model. Việc này đi ngược lại với Object Oriented encapsulation

Tôi muốn gợi ý cách viết như sau:

# Profile model
scope :activated, ->{ where(activated: true) }
# User model
scope :activated, ->{ joins(:profile).merge(Profile.activated) }

Với setup trên, bạn có thể tách riêng được phần concernlogic.

2. Different nested joins

Nên cẩn thận với cách dùng joins trong ActiveRecord, bạn có User có một Profile, và Profile có nhiều Skills: Nêu theo mặc định, bạn sẽ sử dụng INNER JOIN như sau:

User.joins(:profiles).merge(Profile.joins(:skills))
=> SELECT users.* FROM users 
  INNER JOIN profiles    ON profiles.user_id  = users.id
  LEFT OUTER JOIN skills ON skills.profile_id = profiles.id

Bạn có thể refactor lại như sau:

# So you'd rather use:
User.joins(profiles: :skills)
=> SELECT users.* FROM users 
  INNER JOIN profiles ON profiles.user_id  = users.id
  INNER JOIN skills   ON skills.profile_id = profiles.id

ActiveRecord sẽ làm nốt phần việc của bạn (y)

3. Exist query

Giả sử bạn cần lấy các users không có bài posts nổi tiếng nào được liên kết, bạn sẽ sử dụng NOT EXITS query. Bạn có thể viết nó đơn giản hơn theo concept sau:

# Post
scope :famous, ->{ where("view_count > ?", 1_000) }
# User
scope :without_famous_post, ->{
 where(_not_exists(Post.where("posts.user_id = users.id").famous))
}
def self._not_exists(scope)
 "NOT #{_exists(scope)}"
end
def self._exists(scope)
 "EXISTS(#{scope.to_sql})"
end

4. Subqueries

Ví dụ như bạn muốn tổng hợp các bài posts được viết bởi một số users. Tôi đã thấy một vài người lạm dụng pluck theo cách này:

Post.where(user_id: User.created_last_month.pluck(:id))

Sai sót ở đây là sẽ có 2 queries SQL được chạy ở đây là: một để fetch các ids của users, cái khác để lấy là các bài post từ mảng các user_ids Bạn có thể hoàn thành với cùng một kết quả cũng với một query có chứa subquery:

Post.where(user_id: User.created_last_month)

5. Back to basics

Bạn đừng quên rằng, ActiveRecord queries có thể được nối với .to_sql để tạo ra câu lệnh SQL string.explain để lấy chi tiết, ước tính phức tạp

6. Booleans

Tôi đoán rằng, bạn luôn kỳ vọng User.where.not(tall: true) để tạo ra SELECT users.* FROM users WHERE users.tall <> 't' (postgres version) Nó sẽ return các userstallfalse nhưng còn tallNULL thì sao? Bạn nên viết là :

User.where("users.tall IS NOT TRUE")
# hoac
User.where(tall: [false, nil])

Summary

Trên đây là một số trick khi trong khi sử dụng ActiveRecord, hi vọng sẽ giúp ích được cho các lập trình viên Ruby on Rails Link bài viết: https://medium.com/rubyinside/active-records-queries-tricks-2546181a98dd


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.