+1

Rails bundler

1. Introduce

 • Một trong những command được sử dụng nhiều nhất khi làm việc với Rails có lẽ là bundle install =))
 • Vậy bạn có bao giờ hỏi ngoài bundle install còn có bundle gì nữa không.
 • Bundler hoạt động như thế nào.
 • Bài viết này sẽ tìm hiểu sương sương về những thứ trên.

2. Bundler

 • Để install bundler bạn chạy command sau
  gem install bundler
  
 • Bundler sẽ install và tracking version của các gem được sử dụng trong dự án Ruby nhằm đảm bảo môi trường thống nhất cho Ruby project
 • Bằng cách chạy bundle install, bundler sẽ install các gem được khai báo trong Gemfile và dependencies cần thiết của gem đó
 • Thông tin về các gem đã được install và veriosn của gem cũng như bundler được tracking tại Gemfile.lock
 • Vì vậy nên khi commit bạn nhớ commit cả GemfileGemfile.lock lên github.

3. Gemfile

 • Gemfile mô tả gem và các dependencies cần thiết cần được install để run một application nào đó của ruby.
 • Gemfile được đặt ở root của thư mục dự án.
 • Ví dụ đối với dự án Rails thì Gemfile sẽ được đặt trong cùng thư mục với Rakefile.

a. Global Sources

 • Ở đầu Gemfile sẽ khai báo source ở gem được list trong Gemfile, thường là "https://rubygems.org"
  source "https://rubygems.org"
  

b. Ruby

 • Phần này là optional, chỉ cần thiết nếu dự án của bạn có yêu cầu về version của ruby, ví dụ
  ruby "1.9.3"
  

c. Gems

 • List các gem cần thiết cho dự án của bạn, ví dụ
  gem "nokogiri"
  
 • Ngoài ra còn có thêm 1 số tham số optional khác

i. Gem version (optional)

 • Ví dụ
  gem "nokogiri", "1.4.2"
  
 • Thay vì mô tả chính các version của gem, bạn còn có thể mô tả version của gem theo những cách khác nhau
 • Ví dụ gem "nokogiri", ">=1.4.2" sẽ install các version từ 1.4.2 trở về sau như 1.4.2, 1.4.3, 1.5, ....
 • Ví dụ gem "nokogiri", "<=1.4.2" sẽ install các version từ 1.4.2 trở về trước như 1.4.1, 1.4.0, 1.3, ....
 • Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng >1.4.2 hoặc <1.4.2
 • Bạn cũng có thể sử dụng gem "nokogiri", ">=1.4.2", "<=1.5.2"
 • Bên cạnh đó gem "nokogiri", ~> 1.4.2" sẽ tương đương với gem "nokogiri", ">= 1.4.2", "< 1.5"
 • Bên cạnh đó gem "nokogiri", ~> 1.4" sẽ tương đương với gem "nokogiri", ">= 1.4", "< 2.0"

ii. Gem Require (optional)

 • Ví dụ
   gem "nokogiri", require: false
  
 • Mô tả gem có được auto require khi chạy Bundler.require hay không
 • require: true gem sẽ được autorequire khi chạy Bundler.require
 • require: false gem sẽ không được autorequire khi chạy Bundler.require
 • Mặc định là require: true nên bạn chỉ cần thêm option này khi require: false

iii. Gem group (optional)

 • Ví dụ
   gem "nokogiri", group: :development
   gem "nokogiri", group: [:development, :test]
  
 • Mô tả group của gem, có thể là :default, :development, :test, :staging, :production, :heroku, ...
 • Thông qua Bundler.setupBundler.require để thêm gem và load path của ruby và require gem vào group
  # load all groups to Ruby's load path
  Bundler.setup
  # load :default group to Ruby's load path
  Bundler.setup(:default)
  # load :default group and :test group to Ruby's load path
  Bundler.setup(:default, :test)
  
  # require gems in :default group
  Bundler.require
  # require gems in :test group
  Bundler.require(:test)
  # require gems in :development and :test group
  Bundler.require(:development, :test)
  
 • Bạn cũng có thể khai báo gem theo group như sau
  group :development, :test do
   gem "factory_bot_rails"
   gem "pry-rails"
  end
  

4. Bundle command

a. bundle install

 • Install gem được khai báo trong Gemfile và các dependencies cần thiết của các gem đó
 • Tracking các gem đã install và version vào file Gemfile.lock

b. bundle update

 • Update gem lên version mới nhất
 • Theo mặc định sẽ update toàn bộ gem được khai báo trong GemfileGemfile.lock

c. bundle cache

 • Copy tất cả gem có trong GemfileGemfile.lock vào thư mục vendor/cache

d. bundle config

 • Setting bundler config

e. bundle help

 • Hiển thi chi tiết các command của bundler

f. bundle add

 • Thêm gem vào Gemfile và chạy bundle install
 • Có thể thêm các option như --group, --version của gem muốn thêm

g. bundle gem

 • Tạo skeleton project để tạo 1 gem mới

h. bundle info

 • Hiển thị thông tin của gem

i. bundle init

 • Tạo Gemfile

k. bundle list

 • Hiển thị danh sách gem có trong bundler

l. bundle open

 • Mở source code của gem

m. bundle outdated

 • Hiển thị danh sách các gem đã bị outdated và version mới hơn của gem đó

n. bundle remove

 • Xóa gem khỏi Gemfile

o. bundle show

 • Hiển thị tất cả gem có trong Gemfile

p. bundle version

 • Hiển thị verrsion của bundler

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.