+2

Gem Pagy

1. Introduction:

 • Gem pagy được sử dụng để paging trong Ruby on Rails
 • Gem pagy thể hiện nhiều ưu điểm hơn so với các gem khác như will_paginate hoặc kaminari

2. Install:

 • Thêm gem pagyvào Gemfile

  # Gemfile
  gem "pagy"
  
 • Chạy command để install gem

  bundle install
  
 • Thêm pagy.rb vào file config/initializer/pagy.rb

 • Bạn có thể tham khảo file mẫu tại đây

 • Thêm include Pagy::Frontend vào application_controller.rb

  # app/controllers/application_controller.rb
  class ApplicationController < ActionController::Base
   include Pagy::Backend
  end
  
 • Thêm include Pagy::Frontend vào application_helper.rb

  # app/helpers/application_helper.rb
  module ApplicationHelper
   include Pagy::Frontend
  end
  

3. Basic Usage:

 • Sử dụng pagy method trong controller

  # app/controller/books_controller.rb
   @pagy, @books = pagy(Book.all)
  
 • Thêm require "pagy/extras/bootstrap" vào pagy.rb

 • Sử dụng pagy_bootstrap_nav helper trong view

  # app/views/books/index.html.erb
  <%== pagy_bootstrap_nav(@pagy) %>
  
 • Kết quả thu được

4. Advance Usage:

a. Backend Extras:

 • Theo ví dụ trên, gem pagy đang thực hiện pagination với ActiveRecord_Relation được trả về bởi Book.all.

 • Tuy nhiên pagy cũng có thể thực hiện pagination với các kiểu dữ liệu khác có cấu trúc tương tự (dạng array).

 • Để sử dụng chức năng này cần thêm các extra của gem pagy vào file pagy.rb

 • Ví dụ với cấu trúc kiểu Array

   # config/initializer/pagy.rb
   require "pagy/extras/array"
  
   # app/controller/books_controller.rb
   @pagy, @books = pagy_array(Book.all)
   @pagy, @books = pagy_array(Book.all.to_a)
  
 • Ta có thể thực hiện tương tự với Elasticsearch Rails, Searchkick

 • Tham khảo các backend extras khác tại đây

b. Frontend Extras:

 • Gem pagy cung cấp các helper method để render pagination trên Front-end
 • Ví dụ
  # app/views/books/index.html.erb
  <%== pagy_nav(@pagy) %>
  
 • Gem pagy cung cấp các front extra và các helper method tương ứng tùy theo thư viện để render pagination trên Front-end
 • Ví dụ sử dụng bootstrap
   # config/initializer/pagy.rb
   require "pagy/extras/bootstrap"
  
   # app/views/books/index.html.erb
   <%== pagy_bootstrap_nav(@pagy) %>
  
 • Bạn có thể tham khảo template gốc của gen pagy và custom lại theo nhu cầu
 • Tham khảo template gốc của pagy cho bootstrap tại đây
 • Ví dụ
  # app/views/books/index.html.erb
   <%== render partial: 'pagy/bootstrap_nav', locals: {pagy: @pagy} %>
  
 • Một số method của Pagy Object được sử dụng trong template
  count: tổng số record
  page: page hiện tại 
  items: số lượng record của mỗi page
  pages: tổng số page
  last: page cuối cùng
  offset:
  from: index của record đầu tiên trong page (tính từ 1)
  to: index của record cuối cùng trong page (thường trùng với page.items)
  prev: page trước
  next: page sau
  
 • Tham khảo các front extras khác tại đây

c. Feature Extras:

i. I18n:

 • Tham khảo các file i18n có sẵn tại đây
 • Pagy cung cấp method pagy_t tương tự như method I18n.t
 • Method pagy_t nhanh hơn so với method I18n.t
  # config/initializer/pagy.rb
  require "pagy/extras/i18n"
  
  # app/views/books/index.html.erb
  <%= pagy_t("pagy.nav.prev") %>
  
 • Tham khảo thêm tại đây

ii. items:

 • Sử dụng method pagy với option items để quy định số record trả về mỗi page
 • Ví dụ
  # config/initializer/pagy.rb
  require "pagy/extras/items"
  
  # app/controller/books_controller.rb
  @pagy, @books = pagy(Book.all, items: 30)
  
 • Bạn có thể quy định số items mặc định trong pagy.rb
  # config/initializer/pagy.rb
  
  Pagy::VARS[:items] = 20
  

iii. overflow:

 • Sử dụng method pagy với option overflow để quy định số behaviour trả về khi truy cập quá số page cho phép

 • Ví dụ

  # config/initializer/pagy.rb
  require "pagy/extras/overflow"
  
  # app/controller/books_controller.rb
  @pagy, @books = pagy(Book.all, overflow: exception)
  
 • Bạn có thể quy định số items mặc định trong pagy.rb

  # config/initializer/pagy.rb
  
  Pagy::VARS[:overflow] = :exception
  
 • Các options có thể là

  empty_page: trả về mảng rỗng cho paging
  last_page: trả về record của page cuối cùng cho paging
  exception: raise Pagy::OverflowError
  
 • Tham khảo các feature extra khác tại đây

5. Link demo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.