+3

Monkey patch

1. Monkey patch là gì

 • Là 1 tính năng của ruby cho phép bạn chỉnh sửa 1 hàm có sẵn hoặc thêm mới 1 hàm vào trong class bất kỳ.

a. Thêm mới method vào class

 • Đoạn code sau sẽ raise lỗi NoMethodError (undefined method shuffle for "aaa":String)
  "monkey patch".shuffle
  
 • Nguyên nhân là class String không có method shuffle
 • Chúng ta có thể sử dụng monkey path để thêm method shuffle vào class String
  class String
   def shuffle
    self.chars.shuffle.join
   end
  end
  
  puts "monkey patch".shuffle
  # n ptchemkyao
  

b. Chỉnh sửa method có sẵn trong class

 • Tương tự chúng ta cũng có thể sử dụng monkey path để chỉnh sửa method có sẵn trong class
 • Ví dụ
  class String
   def length
    100
   end
  end
  
  puts "monkey patch".length
  # 100
  

2. Cách tổ chức code với monkey patch

 • Monkey patch là 1 công cụ mạnh mẽ nhưng cũng có thể gây ra lỗi và khó khăn khi debug nếu không được sử dụng và tổ chức code tốt.
 • Trong các ví dụ trên mình đã monkey path trực tiếp vào class
 • Đó không phải là 1 cách tốt vì các nguyên nhân sau.

i. Code sẽ bị override

 • Khi 1 method có 2 monkey-path thì bản path thứ 2 sẽ overide bản path thứ 1 và ảnh hưởng đến các đoạn code đã chạy với bản path thứ 1.
 • Ví dụ:
  class String
   def length
    100
   end
  end
  
  puts "monkey patch".length
  # 100
  
  class String
   def length
    200
   end
  end
  
  puts "monkey patch".length
  # 200
  

ii. Không handle được mình có đang sử dụng monkey path hay không

 • Khi không muốn sử dụng monky-path, bạn chỉ có cách comment lại đoạn code monkey path
 • Tuy nhiên làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến các đoạn code đang chạy đúng với monkey path

iii. Solution

 • Sử dụng module chứa monkey path và include chỉ khi cần sử dụng monkey path
module CoreExtensions
 module String
  module MonkeyPath
   def shuffle
    self.chars.shuffle.join
   end
  end
 end
end

String.include CoreExtensions::String::MonkeyPath

puts "monkey patch".shuffle

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.