0

Ruby on Rails: Xây dựng API Template hoàn chỉnh (Part 2)

Tiếp nối phần 1, hôm nay mình lại tiếp tục phần 2 nhé!
Lưu ý: phần 2 là bài viết đi sâu hơn phần 1, bạn mới bắt đầu thì đọc phần 1 sẽ dễ hiểu hơn phần này =))

VII. Enabling CORS (Cross-origin resource sharing)

Khi xây dựng API public, thì chúng ta sẽ muốn một domain khác có thể lấy dữ liệu từ domain của mình. Như vậy cần thiết enable Cross-Origin Resource Sharing (CORS), để có thể thực hiện AJAX request chéo (cross-origin HTTP request)

Add Gemfile:

gem "rack-cors"

1. Rails Configuration

Thêm một số config sau vào config/application.rb

module YourApp
 class Application < Rails::Application

 # ...

  config.middleware.insert_before 0, "Rack::Cors" do
   allow do
   origins '*'
   resource '*', :headers => :any, :methods => [:get, :post, :options]
   end
  end

 end
end

Rồi chạy

bundle exec rake middleware

2. Rack Configuration

Lưu ý: Nếu đang chạy Rails, cập nhật trong config/application.rb. bỏ qua phần cập nhật config.ru
Trong config.ru, cấu hình Rack::Cors như sau:

use Rack::Cors do
 allow do
  origins 'localhost:3000', '127.0.0.1:3000',
      /\Ahttp:\/\/192\.168\.0\.\d{1,3}(:\d+)?\z/
      # regular expressions can be used here

  resource '/file/list_all/', :headers => 'x-domain-token'
  resource '/file/at/*',
   methods: [:get, :post, :delete, :put, :patch, :options, :head],
   headers: 'x-domain-token',
   expose: ['Some-Custom-Response-Header'],
   max_age: 600
   # headers to expose
 end

 allow do
  origins '*'
  resource '/public/*', headers: :any, methods: :get

  # Only allow a request for a specific host
  resource '/api/v1/*',
   headers: :any,
   methods: :get,
   if: proc { |env| env['HTTP_HOST'] == 'api.example.com' }
 end
end

Explain:

 • methods(string/array/:any): là phương thức HTTP cho phép thực hiện với resource.

 • headers(string/array/:any): là headers của HTTP được cho phép trong request của CORS request. Sử dụng :any để cho phép cho bất kì headers trong request thực tế

 • expose (string/array): Các HTTP headers trong response resource có thể được hiển thị tới client.

 • credentials (boolean, default: false): Thiết lập Access-Control-Allow-Credentials response header. Đọc chi tiết hơn về security article

 • max_age (number): Thiết lập Access-Control-Max-Age response header.

 • if (Proc): Nếu kết quả của proc là true, sẽ xử lý yêu cầu như 1 CORS request hợp lệ.

 • vary (string/vary): 1 danh sách HTTP headers để thêm vào 'Vary' header.

  Tìm hiểu rõ hơn về các options khác tại đây

VIII. Versioning Your API

Để tiện cho việc maintain hay phát triển thêm mà ko ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của người dùng, ta cần cân nhắc việc thêm version cho app cho mỗi lần release. Việc thêm phiên bản này sẽ chia API của mình thành nhiều namespaces, như v1 và v2.
Hướng dẫn này sẽ setup version theo URL format như sau:

GET http://api.mysite.com/v1/users/

hoặc nếu muốn có thể chia theo cách theo subdomain như /api/v1/user.
Mình sẽ cấu trúc thư mục như sau để giúp code gọn gàng hơn bằng cách thêm namespace API::V1 vào các controller trong v1

app/controllers/
.
|-- api
|  |-- v1
|    |-- api_controller.rb
|    |-- users_controller.rb
|-- application_controller.rb

Và đây là những gì bên trong controller:

# app/controllers/api/v1/api_controller.rb

module Api::V1
 class ApiController < ApplicationController
  # Generic API stuff here
 end
end
# app/controllers/api/v1/users_controller.rb

module Api::V1
 class UsersController < ApiController

  # GET /v1/users
  def index
   render json: User.all
  end
 end
end

Trong file config/routes, viết như sau: ```ruby constraints subdomain: "api" do scope module: "api" do namespace :v1 do resources :users end end end ``` `scope module: "api"` cho phép chúng ta định tuyến đến controller trong API module mà ko show nó lên url. Tuy nhiên, version `v1/` là 1 phần trong url, nên ta đặt nó trong `namespace`.

Còn 1 cách viết nữa trong file config/routes.rb

class ActionDispatch::Routing::Mapper
 def draw routes_name
  instance_eval File.read(Rails.root.join("config/routes/#{routes_name}.rb"))
 end
end

Rails.application.routes.draw do
 namespace :api, format: :json do
  draw :v1
 end
end

Trong file config/routes/v1.rb

namespace :v1 do
 resources :users
end

IX. Rate Limiting and Throttling

Để bảo vệ API của chúng ta khỏi các cuộc tấn công DDoS, brute force attacks, smurf attack hoặc là muốn giới hạn lượt truy cập của người dùng, chúng ta có thể sử dụng một rack middleware là Rack::Attack.
Gem rack-attack cung cấp cho chúng ta những phương thức bảo vệ như sau:

 • whitelist: cho phép truy cập bình thường nếu thỏa mãn điều kiện mà chúng ta đặt ra.
 • blacklist: gửi thông báo từ chối truy cập cho một request nào đó.
 • throttle: kiểm tra "ngưỡng" truy cập của người dùng, tức là số lượng request chỉ có mức nhất định.
 • track: theo dõi các request, không ảnh hưởng gì đến request, mà chỉ hỗ trợ lưu log về các request lên hệ thống xử lý.

Add into Gemfile:

gem "rack-attack"

Chạy bundle, ta tiến hành include middleware vào file config/application.rb

module YourApp
 class Application < Rails::Application
 # ...
  config.middleware.use Rack::Attack
 end
end

Tạo một initializer file mới trong config/initializers/rack_attack.rb để thêm các quy định về Rack::Attack.

Các options có thể tham khảo thêm tại trang chủ rack-attackexample configurationadvanced configuration

Dưới đây là 1 ví dụ:

class Rack::Attack
 # Theo mặc định thì Rack::Attack sử dụng Rails.cache để lưu trữ thông tin của requests
 # nhưng bạn cũng có thể config bộ nhớ lưu trữ riêng cho nó, như dùng Redis, Memory như sau:
 # redis_client = Redis.connect(url: ENV["REDIS_URL"])
 # Rack::Attack.cache.store = Rack::Attack::StoreProxy::RedisStoreProxy.new(redis_client)
 Rack::Attack.cache.store = ActiveSupport::Cache::MemoryStore.new

 # Luôn luôn cho phép truy cập từ localhost
 # (blocklist & throttle sẽ được bỏ qua, không phải kiểm tra)
 whitelist('allow-localhost') do |req|
  # những request từ local host sẽ trả giá trị true
  '127.0.0.1' == req.ip || '::1' == req.ip
 end

 # từ chối các request có địa chỉ ip là 1.2.3.4
 blocklist('block 1.2.3.4') do |req|
  '1.2.3.4' == req.ip
 end

 # từ chối request logins từ các bad user agent
 blocklist('block bad UA logins') do |req|
  req.path == '/login' && req.post? && req.user_agent == 'BadUA'
 end

 # cho phép 1 IP request thực hiện 5 requests mỗi 5 giây
 throttle('req/ip', limit: 5, period: 5) do |req|
  req.ip
 end

 # Ở đây có 1 nhược điểm là sau 1 phút query vẫn được request lên server bình thường => chúng ta có thể mở rộng phạm vi xử lý request lên, ví dụ 4 phút được request bao nhiêu lần, 8 phút được bao nhiêu lần
 (2..4).each do |level|
  throttle("login/ip/#{level}", limit: (20 * (2 ** level)),
  period: (2 ** level))
 end

 # ngưỡng login cho email parameter giới hạn 6 reqs/phút
 # trả về giá trị email nếu đường dẫn là login và kiểu request là post
 Rack::Attack.throttle('logins/email', :limit => 6, :period => 60.seconds) do |req|
  req.params['email'] if req.path == '/login' && req.post?
 end

 # Bạn có thể cài đặt giới hạn theo proc như sau
 limit_proc = proc {|req| req.env["REMOTE_USER"] == "admin" ? 100 : 1} # giới hạn 100 lần
 period_proc = proc {|req| req.env["REMOTE_USER"] == "admin" ? 1.second : 1.minute} # giới hạn trong 1 phút
 Rack::Attack.throttle('req/ip', :limit => limit_proc, :period => period_proc) do |req|
  req.ip
 end

 # Gửi response sau đây tới clients đã đạt ngưỡng
 self.throttled_response = ->(env) {
  retry_after = (env['rack.attack.match_data'] || {})[:period]
  [
   429,
   {'Content-Type' => 'application/json', 'Retry-After' => retry_after.to_s},
   [{error: "Throttle limit reached. Retry later."}.to_json]
  ]
 }

 Rack::Attack.throttled_response = lambda do |env|
  # Lưu ý: ở dây bạn có thể lấy thêm các thông tin trong dữ liệu như
  # env['rack.attack.matched'],
  # env['rack.attack.match_type'],
  # env['rack.attack.match_data']

  # Sử dụng lỗi 503 để khiến kẻ tấn công tưởng rằng hắn đã DOS trang web thành công
  # Mặc định Rack::Attack trả về 429 nếu truy cập quá ngưỡng - thorttled
  [ 503, {}, ["Server Error\n"]]
 end

 self.blocklisted_response = lambda do |env|
  [503, {}, ['Blocked']]
 end
end

Lưu ý: throttle thường yêu cầu kiểm tra với cache nên để tối ưu hiệu năng của máy chủ, hãy kiểm tra bằng thorttle hạn chế nhất có thể.

X. Authenticating Your API

Ở đây ta sẽ dùng HTTP Token để lo việc xác thực, việc này sẽ yêu cầu client kèm theo 1 API key Authorization ở HTTP header mỗi khi gửi request lên, trông sẽ như thế này:

Authorization: Token token="tZh0LKSBubkkTX9CL8MNKwtt"

Đầu tiên cần khởi tạo 1 migration để thêm api_key vào model User

rails g migration AddApiKeyToUsers api_key:string

Và update code ở model User, thêm method sau:

class User < ApplicationRecord

 # Assign an API key on create
 before_create do |user|
  user.api_key = user.generate_api_key
 end

 # Generate a unique API key
 def generate_api_key
  loop do
   token = SecureRandom.base64.tr('+/=', 'Qrt')
   break token unless User.exists?(api_key: token)
  end
 end
end

Phía controller ta sẽ implement việc xác thực bằng cách sử dụng built-in authenticate_or_request_with_http_token

class ApplicationController < ActionController::Base
 include ActionController::HttpAuthentication::Token::ControllerMethods

 # Add a before_action to authenticate all requests.
 # Move this to subclassed controllers if you only
 # want to authenticate certain methods.
 before_action :authenticate

 protected

 # Authenticate the user with token based authentication
 def authenticate
  authenticate_token || render_unauthorized
 end

 def authenticate_token
  authenticate_with_http_token do |token, options|
   @current_user = User.find_by(api_key: token)
  end
 end

 def render_unauthorized(realm = "Application")
  self.headers["WWW-Authenticate"] = %(Token realm="#{realm.gsub(/"/, "")}")
  render json: 'Bad credentials', status: :unauthorized
 end
end

Giờ thì dùng curl để test thử:

rails c

>> User.create name: "Jane", email: "[email protected]"
=> #<User id: 1, name: "Jane", email: "[email protected]", created_at: "2019-11-08 08:50:22", updated_at: "2019-11-08 08:50:22", api_key: "fVYn7HCuFtzfpotyNaReVQtt">

>> curl -H "Authorization: Token token=jkBhNW5uhFPxgZUNs8ECVgtt" http://localhost:3000/api/v1/users
=> [{"id":1,"name":null},{"id":2,"name":null},{"id":3,"name":"Jane"}]

XI. Documenting Rails-based REST API using Swagger UI

Khi built 1 REST API server chúng ta cần 1 document mô tả để có thể test các endpoints.

Giả sử ta có:

REST endpoint: /api/v1/posts
Rails controller: app/controllers/api/v1/posts_controller.rb

Steps:

 1. Install Add into Gemfile
gem "rswag"

then

bundle
 1. Controller
class Api::V1::UsersController < ApplicationController
 def index
  @users = User.all

  render json: @users
 end
end

Generate Swagger JSON file

rake rswag:specs:swaggerize

hoặc alias:

rake rswag

Kiểm tra docs tại /api-docs/index.html

XII. Rate Limiting per token

Tạo file config/initializers/throttle.rb

# config/initializers/throttle.rb

require "redis"

redis_conf = YAML.load(File.join(Rails.root, "config", "redis.yml"))
REDIS = Redis.new(:host => redis_conf["host"], :port => redis_conf["port"])

# Chúng ta sẽ cho phép 1 khách hàng maximum 60 requests trong 15 phút. Ta định nghĩa điều này tron throttle.rb
THROTTLE_TIME_WINDOW = 15 * 60
THROTTLE_MAX_REQUESTS = 60

Ở controllers/application_controller.rb

class ApplicationController < ActionController::API
 include ActionController::Serialization
 include ActionController::HttpAuthentication::Token::ControllerMethods

 before_action :authenticate
 before_filter :throttle_token

 protected

 def authenticate
  authenticate_token || render_unauthorized
 end

 def authenticate_token
  authenticate_with_http_token do |token, options|
   @current_user = User.find_by(api_key: token)
   @token = token
  end
 end

 def render_unauthorized(realm = "Application")
  self.headers["WWW-Authenticate"] = %(Token realm="#{realm.gsub(/"/, "")}")
  render json: {message: 'Bad credentials'}, status: :unauthorized
 end

 def throttle_ip
  client_ip = request.env["REMOTE_ADDR"]
  key = "count:#{client_ip}"
  count = REDIS.get(key)

  unless count
   REDIS.set(key, 0)
   REDIS.expire(key, THROTTLE_TIME_WINDOW)
   return true
  end

  if count.to_i >= THROTTLE_MAX_REQUESTS
   render :json => {:message => "You have fired too many requests. Please wait for some time."}, :status => 429
   return
  end
  REDIS.incr(key)
  true
 end

 def throttle_token
  if @token.present?
   key = "count:#{@token}"
   count = REDIS.get(key)

   unless count
    REDIS.set(key, 0)
    REDIS.expire(key, THROTTLE_TIME_WINDOW)
    return true
   end

   if count.to_i >= THROTTLE_MAX_REQUESTS
    render :json => {:message => "You have fired too many requests. Please wait for some time."}, :status => 429
    return
   end
   REDIS.incr(key)
   true
  else
   false
  end
 end
end

run file này để test test_thrott.rb

require 'net/http'
require 'uri'
require 'json'

for i in 1..300
 p "\n------------------\n"
 print "Welcome $i times"
 p "\n"

 uri = URI.parse("http://localhost:3000/api/v1/users")
 request = Net::HTTP::Get.new(uri)
 request["Authorization"] = "Token token=cF34T1et0TVLNu9z77Tvrwtt"

 req_options = {
  use_ssl: uri.scheme == "https",
 }

 response = Net::HTTP.start(uri.hostname, uri.port, req_options) do |http|
  http.request(request)
 end

 p response.code
 p JSON.parse response.body
end

Vậy mình đã chia sẻ hầu hết các bước trong xây dựng một app API. Chúc các bạn thành công!

Nếu có gì thiếu sót hoặc thắc mắc, bạn comment bên dưới nhé! Peace!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.