+2

Một số gem liên quan đến hiển thị lỗi và custom error page của Rails

1. Gem better_erros:

 • Gem better_errors được dùng để thay thế trang hiển thị lỗi mặc định của Rails với nhiều chức năng hữu ích hơn

a. Default error page:

 • Trang hiển thị lỗi mặc định của Rails gồm các phấn như sau
  • Dòng code gay ra lỗi
  • Stack trace
  • Error response
  • Shell để run test code

b. Install gem better_erors:

 • Install gem better_errors
  # Gemfile
  gem "better_errors"
  gem "binding_of_caller"
  

c. Better errors page:

 • Trang hiển thị lỗi của better_errors gồm các phần như sau
  • Full stack trace
  • Source code tương ứng với mỗi stack trace
  • Variable được gọi và giá trị của variable trong stack trace
  • Shell ứng với mỗi stack trace
  • Link để mở source code của stack trace với editor tương ứng
 • Link source code demo: https://github.com/thanhlt-1007/demo_better_errors

2. Gem exception_handler:

 • Gem exception_handler được dùng để thay thế trang hiển thị lỗi mặc định của Rails với dynamic views có thể custom được

a. Install gem exception_handler:

 • Install gem better_errors
  # Gemfile
  gem "exception_handler"
  
 • Enable gem exception_handler ở môi trường developmennt
  # config/application.rb
  config.exception_handler = {
   dev: true
  }
  

b. Exception handler page:

 • Trang hiển thị lỗi của exception_handler

Các option khác để custom exception handler:

i: DB:

 • Sau khi install gem exception_handler ta có thể chạy
  rails db:migrate
  
 • Gem exception_handler sẽ update file schema, tạo table errors có nội dung như sau
  # db/schema.rb
  create_table "errors", force: :cascade do |t|
    t.text "class_name"
    t.text "status"
    t.text "message"
    t.text "trace"
    t.text "target"
    t.text "referrer"
    t.text "params"
    t.text "user_agent"
    t.datetime "created_at", null: false
    t.datetime "updated_at", null: false
   end
  
 • Khi xảy ra lỗi, gem exception_handler sẽ insert record vào table errors
 • Tạo model Error ứng với table errors
  # app/models/error.rb
  class Error < ApplicationRecord
  end
  

ii. Views (layouts, locale):

 • Màn hình error của gem exception_handler được generate bởi action show của ExceptionHandler::ExceptionsController -Bạn có thể check source code tại đây
 • Để custom layout, bạn có thể overrite lại action show của ExceptionHandler::ExceptionsController hoặc thay đổi layoutlocale

Custom locale

 • Để custom lại locale bạn tạo file en.yml
  # config/locales/en.yml
  en:
   exception_handler:
    not_found:       "Your message here" # -> 404 page
    unauthorized:      "You need to login to continue"
    internal_server_error: "This is a test to show the %{status} of the error"
  
 • Với key là english name của lỗi
 • Bạn có thể tham khảo tại đây.
 • Với mỗi message bạn có thể nhận 2 params là %{message}%{status}

Custom layout

 • Theo mặn định thì error page của gem exception_handler sẽ sử dụng layout layouts/exception
 • Bạn có thể check tại đây
 • Bạn có thể overrite lại file layout này
 • Hoặc sử dụng config để quy định layout theo 1 trong các hướng sau
 • Sử dụng layout được quy định bởi ApplicationController
  # config/application.rb
  config.exception_handler = {
   exceptions: {
    all: { layout: nil }
   }
  }
  
 • Quy định layout riêng cho từng lại exception theo HTTP status
  # config/application.rb
  config.exception_handler = {
   exceptions: {
    all: { layout: 'exception' },
    5xx: { layout: 'server_error_exception' },
    4xx: { layout: 'client_error_exception' },
    500: { layout: 'internal_server_error_exception' }
   }
  }
  

iii. Generators:

 • Để generate ra các file view của gem, bạn có thể chạy lênh sau
  rails g exception_handler:views
  

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.