+2

Gem graphql-ruby

1. Installation

a. Gem graphql

 • Để impelment GraphQL với Rails ta có thể sử dụng gem graphql-ruby.
 • Thêm gem graphql-ruby vào Gemfile
  # Gemfile
  gem "graphql"
  
 • Chạy bundle install để install gem và rails generate graphql:install để generate ra các file cần thiết cho GraphQL
  bundle install
  rails generate graphql:install
  
 • Generator sẽ install thêm gem graphiql-rails vào trong development group
 • Gem graphiql-rails cung cấp giao diện để bạn có thể test GraphQL API của bạn ở route /graphiql
  # config/routes.rb
  if Rails.env.development?
    mount GraphiQL::Rails::Engine, at: "/graphiql", graphql_path: "/graphql"
   end
  
 • Đối với Rails 6 (mà mình đang làm demo), bạn cần thêm asset của graphiql vào manifest.js
  # app/assets/config/manifest.js
  ...
  //= link graphiql/rails/application.css
  //= link graphiql/rails/application.js
  
 • Giao diện grapiql

b. Các file cần chú ý

 • Sau khi chạy generator thí có 1 số file cần chú ý sau

i. app/controllers/graphql_controller.rb

 • Đây là file impelment GraphqlController với action execute nơi sẽ nhận request từ client, thực hiện request và trả về response cho người dùng.
 • Gem graphql đã thêm route cho GraphQL vào routes.rb
  # config/routes.rb
  post "/graphql", to: "graphql#execute"
  
 • Ở file này bạn cần uncomment protect_from_forgery with: :null_session để tránh các lỗi 422 liên quan đến token
  # app/controllers/graphql_controller.rb
  class GraphqlController < ApplicationController
   protect_from_forgery with: :null_session
  
   def execute
     # ...
   end
  end
  

ii. app/graphql/types/query_type.rb

 • Ứng với các request dạng GETREST API thì sẽ được thay thế bằng queryGraphQL
 • Sau khi chạy generator thì gem graphql sẽ generate ra 1 example query là
  # app/graphql/types/query_type.rb
  field :test_field, String, null: false,
   description: "An example field added by the generator"
  def test_field
   "Hello World!"
  end
  
 • Bạn có thể sử dụng POST MAN để gửi POST request lên /graphql với params query là
  query {
   testField
  }
  
 • Bạn cần chú ý sử dụng camelCase với GraphQL thay vì snake_case như ruby
 • Response trả về sẽ có dạng:
  {
    "data": {
      "testField": "Hello World!"
    }
  }
  
 • Trong đó
 1. data là node mặc định của GraphQL
 2. testField là field mà bạn đã truy vấn
 3. Hello World! là giá trị được trả về của field testField được khai báo trong hàm test_fieldquery_type.rb
 • Query testField với graphiql

iii. app/graphql/types/mutation_type.rb

 • Ứng với các request dạng POST, PUT, PATCH, PATCHREST API thì sẽ được thay thế bằng mutationGraphQL
 • Sau khi chạy generator thì gem graphql sẽ generate ra 1 example mutation là
  # app/graphql/types/mutation_type.rb
  field :test_field, String, null: false,
   description: "An example field added by the generator"
  def test_field
   "Hello World"
  end
  
 • Bạn có thể sử dụng POST MAN để gửi POST request lên /graphql với params query là
  mutation {
   testField
  }
  
 • Bạn cần chú ý sử dụng camelCase với GraphQL thay vì snake_case như ruby
 • Response trả về sẽ có dạng:
  {
    "data": {
      "testField": "Hello World!"
    }
  }
  
 • Trong đó
 1. data là node mặc định của GraphQL
 2. testField là field mà bạn đã truy vấn
 3. Hello World! là giá trị được trả về của field testField được khai báo trong hàm test_fieldquery_type.rb
 • Mutation testField với graphiql

2. Query với model

 • Sau khi đã hiểu đc cách GraphQL hoạt động thông qua example querymutation
 • Ta có thể bắt đầu viết các querymutation của mình
 • Các bạn tạo 1 model Post gồm id, title, content để test nha =))
  rails g model post title content:text
  rails db:migrate
  
 • Install thêm gem ffaker để tạo seed data nữa nha
  # Gemfile
  gem "ffaker"
  
  # db/seeds.rb
  100.times do
   Post.create title: FFaker::Lorem.sentence, content: FFaker::Lorem.paragraph
  end
  
 • Chạy seed
  rails db:seed
  
 • Done bước chuẩn bị =))

a. Tạo type ứng với model

 • Ta cần tạo type cho model Post trước
  rails g graphql:object Post
  
 • Sau khi chạy generator ta sẽ nhận file post_type.rb có nội dung sau
  # app/graphql/types/post_type.rb
  module Types
   class PostType < Types::BaseObject
    field :id, ID, null: false
    field :title, String, null: true
    field :content, String, null: true
  
    field :created_at, GraphQL::Types::ISO8601DateTime, null: false
    field :updated_at, GraphQL::Types::ISO8601DateTime, null: false
   end
  end
  
 • Trong đó field là từ khóa để khai báo field của type
 • id, title, content, created_at, updated_at là các field name, chúng map với các column của table posts
 • ID, String, GraphQL::Types::ISO8601DateTime là các kiểu dữ liệu của gem graphql
 • null: true / false cho ta biết field này có chập nhận trả về giá tri null hay không

b. Khai báo query

 • Chúng ta sẽ bắt đầu với action posts#index bên REST mapping với query postsbên GraphQL
  # app/graphql/types/query_type.rb
  
  field :posts, [Types::PostType], null: false
  
 • Trong đó posts là tên của query
 • [Types::PostType] là kiểu dữ liệu trả về
 • null: false là không cháp nhận dữ liệu trả về là null

c. Implement logic cho query

 • Khai báo method posts ứng với query post
 • Method này cần trả về 1 mảng Post
  # app/graphql/types/query_type.rb
  
  field :posts, [Types::PostType], null: false
  def posts
   Post.all
  end
  

d. Test query

 • Gửi request lên graphql với query có dạng
  query {
   posts {
    id
   }
  }
  
 • Response trả về có dạng
  {
   "data": {
    "posts": [
     {
      "id": "1"
     },
     {
      "id": "2"
     },
     ...
     {
      id: "100"
     }
    ]
   }
  }
  
 • Gửi request lên graphql với query các field khác của post
  query {
   posts {
    id
    title
    content
    createdAt
    updatedAt
   }
  }
  
 • Response trả về có dạng
  {
   "data": {
    "posts": [
     {
      "id": "1",
      "title": "Id unde minus iure temporibus.",
      "content": "Numquam autem inventore beatae",
      "createdAt": "2021-05-20T12:27:46Z",
      "updatedAt": "2021-05-20T12:27:46Z"
     },
     ... 
    ]
   }
  }
  
 • Thành công bước đấu, ăn cái bánh uống ly nước được rồi 😄 😄 😄
 • Vậy giả sử muốn query 1 field không có trong DB của Post thì làm sao ? sang phần tiếp theo nha =))

e. Custom field

 • Giả sử 1 ngày đẹp trời KH muốn query thêm field bio với post nhưng field này không được lưu trong database (ví dụ muốn GET bio của post phải gọi API của bên thứ 3 hoặc logic gì khác)
 • Ta cần thêm field :bio vào PostType và khai báo hàm bio để trả về giá trị cho field bio
 • Tương tự như hàm test_field để trả về giá trị cho field test_field trong query_type.rb hoặc mutation_type.rb
  # app/graphql/types/post_type.rb
  module Types
   class PostType < Types::BaseObject
    ...
    field :bio, String, null: false
    def bio
     # Example call PostAPI to get post's bio
     # PostAPI.find(object.id).bio
     FFaker::Lorem.sentence
    end
   end
  end
  
 • Trong method bio mình đang gọi object
 • Object này chính là post mà PostType đang sử dụng để trả về giá trị cho các file
 • Bạn có thể nhìn lại đoạn code trong QueryType để hiểu hơn
  # app/graphql/types/query_type.rb
  module Types
   class QueryType < Types::BaseObject
    ....
    field :posts, [Types::PostType], null: false
    def posts
     Post.all
    end
   end
  end
  
 • Mỗi Types::PostType sẽ được initialize với object là post được trả về từ Post.all
 • Gửi request lên graphql với query có dạng
  query {
   posts {
    id
    bio
   }
  }
  
 • Response trả về có dạng
  {
   "data": {
    "posts": [
     {
      "id": "1",
      "bio": "Eaque recusandae aspernatur perferendis vero in nobis aperiam."
     },
     {
      "id": "2",
      "bio": "Quod itaque corporis debitis inventore iste laborum sequi illum."
     },
     ...
     {
      id: "100",
      "bio": "Similique iusto explicabo voluptate reiciendis quisquam expedita atque optio."
     }
    ]
   }
  }
  
 • Các field :id, :title ta không cần khai báo các hàm id, title tương ứng trong Types::PostType vì các hàm này sẽ được delegate đến các hàm id, title
  # app/graphql/types/post_type.rb
  module Types
   class PostType < Types::BaseObject
    field :id, ID, null: false
    # có 1 hàm id và delegate tới hàm id của post
    # def id
    # object.ì
    # end
   end
  end
  
 • Áp dụng tương tự ta có thể move hàm bio vào model Post
  # app/graphql/types/post_type.rb
  module Types
   class PostType < Types::BaseObject
    field :id, ID, null: false
    field :title, String, null: true
    field :content, String, null: true
  
    field :created_at, GraphQL::Types::ISO8601DateTime, null: false
    field :updated_at, GraphQL::Types::ISO8601DateTime, null: false
  
    field :bio, String, null: false
   end
  end
  

f. Association field

 • Ngoài các field có trong database, custom field như các ví dụ trên, ta còn có thể trả về field ứng với các association của record
 • Ví dụ khi query post ra cần query thêm comments của post
 • Let's start
 • Tạo model Comment
  rails g model Comment post:references content:text
  
 • Update code vào các file cần thiết
  # app/models/post.rb
  class Post < ApplicationRecord
   has_many :comments
  end
  
  # app/models/post.rb
  class Comment < ApplicationRecord
   belongs_to :post
  end
  
  # db/seeds.rb
  100.times do
   post = Post.create title: FFaker::Lorem.sentence, content: FFaker::Lorem.paragraph
   3.times { post.comments.create! content: FFaker::Lorem.sentence }
  end
  
 • Run your code =))
  rails db:migrate
  rails db:seed
  
 • Chạy graph generator với Comment
  rails g graphql:object Comment
  
 • Generator sinh ra class CommentType
  # app/graphql/types/comment_type.rb
  module Types
   class CommentType < Types::BaseObject
    field :id, ID, null: false
    field :post_id, Integer, null: false
    field :content, String, null: true
    field :created_at, GraphQL::Types::ISO8601DateTime, null: false
    field :updated_at, GraphQL::Types::ISO8601DateTime, null: false
   end
  end
  
 • Thêm field comments vào PostType như sau
  # app/graphql/types/post_type.rb
  module Types
   class PostType < Types::BaseObject
    ...
    field :comments, [Types::CommentType], null: false
   end
  end
  
 • Gửi request lên graphql với query có dạng
  query {
   posts {
    id
    bio
    comments {
     id
     content
    }
   }
  }
  
 • Response trả về có dạng
  {
   "data": {
    "posts": [
     {
      "id": "1",
      "bio": "Eaque recusandae aspernatur perferendis vero in nobis aperiam.",
      "comments": [
       {
        "id": "1",
        "content": "Dignissimos perspiciatis nam qui minus velit."
       },
       {
        "id": "2",
        "content": "Provident unde sed eaque modi eius reiciendis."
       },
       {
        "id": "3",
        "content": "Tempora repellendus nisi incidunt quasi adipisci quod molestiae."
       }
      ]
     },
     {
      "id": "2",
      "bio": "Quod itaque corporis debitis inventore iste laborum sequi illum.",
      "comments": [
       {
        "id": "4",
        "content": "Facilis exercitationem accusamus ipsa nostrum sint vitae at maiores."
       },
       {
        "id": "5",
        "content": "Aut aspernatur maiores fugit reiciendis aperiam."
       },
       {
        "id": "6",
        "content": "Dignissimos cumque recusandae eum magnam."
       }
      ]
     },
     ...
     {
      id: "100",
      "bio": "Similique iusto explicabo voluptate reiciendis quisquam expedita atque optio.",
      "comments": []
     }
    ]
   }
  }
  

g. Thêm params vào query

 • Hiện tại với query posts chúng ra đang query Post.all và trả về tất cả post
 • Dự án thực tế sẽ không ai làm như vậy cả =))
 • Chúng ra cần truyển thêm 1 số thông tin như page, per để thực hiện pagination =))
 • Ví dụ
  query {
   posts(page: 1, per: 10) {
    id
    title
    content
    bio
   }
  }
  
 • Let's start =))
 • Để thêm params vào query chúng ra sử dụng keywork argument
 • Với ví dụ trên ta sẽ update lại file code như sau
  # app/graphql/types/query_type.rb
  module Types
   class QueryType < Types::BaseObject
    ... 
    field :posts, [Types::PostType], null: false do
     argument :page, Int, required: true
     argument :per, Int, required: true
    end
    def posts(page:, per: )
     Post.page(page).per(per)
    end
   end
  end
  
 • Trong đó argument là từ khóa để khai báo params cho query
 • :page, :per là tên của params
 • Int là kiểu dữ liệu của params
 • required là params có bắt buộc hay không
 • Hàm posts đang nhận 1 tham số dạng hash với 2 key là page và per
 • Ta có thể khai báo hàm posts dưới 1 dạng khác như sau
  def posts(**args)
   Post.page(args[:page]).per(args[:per])
  end
  
 • Gửi request lên graphql với query có dạng
  query {
   posts(page: 1, per: 2) {
    id
    title
   }
  }
  
 • Response trả về có dạng
  {
   "data": {
    "posts": [
     {
      "id": "1",
       "title": "Nam repudiandae vitae fugit facere placeat ea.",
     },
     {
      "id": "2",
      "title": "Voluptatum ullam nisi inventore placeat quisquam reiciendis.",
     }
    ]
   }
  }
  

h. Resolver cho query

 • Hiện tại mình đang khai báo và implement logic của query posts trong query_type.rb
 • Giả sử số lượng query nhiều và logic query trở nên phức tạp hơn thì sẽ rất khó để maintain và develop
 • Để giải quyết vấn đề trên ta có thể implement logic query trong resolver
 • Ví dụ
  # app/graphql/types/query_type.rb
  module Types
   class QueryType < Types::BaseObject
    ...
    field :posts, resolver: Resolvers::Posts::IndexResolver
   end
  end
  
  # app/graphql/resolvers/base_resolver.rb
  module Resolvers
   class BaseResolver < GraphQL::Schema::Resolver
   end
  end
  
  # app/graphql/resolvers/posts/index_resolver.rb
  module Resolvers
   class Posts::IndexResolver < Resolvers::BaseResolver
    type [Types::PostType], null: false
  
    argument :page, Int, required: true
    argument :per, Int, required: true
  
    def resolve(page:, per:)
     Post.page(page).per(per)
    end
   end
  end
  
 • Gửi request lên graphql với query có dạng
  query {
   posts(page: 1, per: 2) {
    id
    title
    comments {
     id
     content
    }
   }
  }
  
 • Response trả về có dạng
  {
   "data": {
    "posts": [
     {
      "id": "1",
      "title": "Nam repudiandae vitae fugit facere placeat ea.",
      "comments": [
       {
        "id": "1",
        "content": "Dignissimos perspiciatis nam qui minus velit."
       },
       {
        "id": "2",
        "content": "Provident unde sed eaque modi eius reiciendis."
       },
       {
        "id": "3",
        "content": "Tempora repellendus nisi incidunt quasi adipisci quod molestiae."
       }
      ]
     },
     {
      "id": "2",
      "title": "Voluptatum ullam nisi inventore placeat quisquam reiciendis.",
      "comments": [
       {
        "id": "4",
        "content": "Facilis exercitationem accusamus ipsa nostrum sint vitae at maiores."
       },
       {
        "id": "5",
        "content": "Aut aspernatur maiores fugit reiciendis aperiam."
       },
       {
        "id": "6",
        "content": "Dignissimos cumque recusandae eum magnam."
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
  
 • Done query cơ bản =))))))))

i. Handle error

 • Chúng ta sẽ minh họa phần này bằng API post với id là -1
 • implement các file cần thiết
  # app/graphql/types/query_type.rb
  module Types
   class QueryType < Types::BaseObject
    ...
    field :post, resolver: Resolvers::Posts::ShowResolver
   end
  end
  
  # app/graphql/resolvers/posts/show_resolver.rb
  module Resolvers
   class Posts::ShowResolver < Resolvers::BaseResolver
    type Types::PostType, null: false
  
    argument :id, Int, required: true
  
    def resolve(id:)
     Post.find(id)
    end
   end
  end
  
 • Gửi request lên graphql với query có dạng
  query {
   post(id: 1) {
    id
    title
    comments {
     id
     content
    }
   }
  }
  
 • Response trả về có dạng
  {
   "data": {
    "post": {
     "id": "1",
     "title": "Nam repudiandae vitae fugit facere placeat ea.",
     "comments": [
      {
       "id": "1",
       "content": "Dignissimos perspiciatis nam qui minus velit."
      },
      {
       "id": "2",
       "content": "Provident unde sed eaque modi eius reiciendis."
      },
      {
       "id": "3",
       "content": "Tempora repellendus nisi incidunt quasi adipisci quod molestiae."
      }
     ]
    }
   }
  }
  
 • Gửi request lên graphql với case lỗi =))
  query {
   post(id: -1) {
    id
    title
    comments {
     id
     content
    }
   }
  }
  
 • Response trả về có dạng
  {
   "errors": [
    {
     "message": "Couldn't find Post with 'id'=-1",
     "backtrace": [
      "/home/le.tan.thanh/.rvm/gems/ruby-3.0.1/gems/activerecord-6.1.3.2/lib/active_record/core.rb:338:in `find'",
      ...
      "/home/le.tan.thanh/.rvm/gems/ruby-3.0.1/gems/puma-5.3.1/lib/puma/thread_pool.rb:145:in `block in spawn_thread'"
     ]
    }
   ],
   "data": {}
  }
  
 • Đấy là ở môi trường development, lỗi được handle để response JSON cho developer fix
  # app/controllers/graphql_controller.rb
  class GraphqlController < ApplicationController
   # If accessing from outside this domain, nullify the session
   # This allows for outside API access while preventing CSRF attacks,
   # but you'll have to authenticate your user separately
   protect_from_forgery with: :null_session
  
   def execute
    ...
   rescue StandardError => e
    raise e unless Rails.env.development?
    handle_error_in_development(e)
   end
  end
  
 • Ở môi trường production sẽ trả về HTML của page 500
 • Toang thật sự =))
 • Để handle lỗi ở graphql ruby bạn thêm rescue_from block vào schema của graphql
 • Ở ví dụ của mình là VibloGraphqlRubySchema
  # app/graphql/viblo_graphql_ruby_schema.rb
  class VibloGraphqlRubySchema < GraphQL::Schema
   ...
   rescue_from(ActiveRecord::RecordNotFound) do |err, obj, args, ctx, field|
    raise GraphQL::ExecutionError.new err.message, extensions: {
     err: err,
     obj: obj,
     args: args,
     ctx: ctx
    }
   end
  
 • Để trả về response lỗi, ta sử dụng rescue_from và raise GraphQL::ExecutionError
 • Block rescue_from nhận các parmas
 • err: error được raise ở query_type
 • obj object xảy ra lỗi
 • args parmas mà query lỗi nhân vào
 • ctx context mà graphql_controller truyền vào query_type
 • Với GraphQL::ExecutionError ngoài message lỗi ta có thể truyền thêm 1 params là extensions để custom thêm các field trả về
 • Gửi request lên graphql với case lỗi =))
  query {
   post(id: -1) {
    id
    title
    comments {
     id
     content
    }
   }
  }
  
 • Response trả về có dạng
  {
   "data": null,
   "errors": [
    {
     "message": "Couldn't find Post with 'id'=-1",
     "locations": [
      {
       "line": 2,
       "column": 7
      }
     ],
     "path": [
      "post"
     ],
     "extensions": {
      "err": "Couldn't find Post with 'id'=-1",
      "obj": null,
      "args": {
       "id": -1
      },
      "ctx": {}
     }
    }
   ]
  }
  
 • Done phần handle lỗi, khá giống rescue_from để handle lỗi ở controller nhỉ =))

3. Mutation với model

 • Các kiến thức đổi với mutation cũng tương tự như với query, bạn chỉ cần chú ý
  1. Khai báo mutation ở file mutation_type.rb
  2. Thay resolver với mutation
 • Let's start, tạo 1 cái mutation create_post nha các bạn
  # app/graphql/types/mutation_type.rb
  module Types
   class MutationType < Types::BaseObject
    field :create_post, mutation: Mutations::Posts::CreateMutation
   end
  end
  
  # app/graphql/mutations/posts/create_mutation.rb
  module Mutations
   class Posts::CreateMutation < Mutations::BaseMutation
    argument :title, String, required: true
    argument :content, String, required: true
  
    field :post, Types::PostType, null: false
  
    def resolve(title:, content:)
     {
      post: Post.create!(title: title, content: content)
     }
    end
   end
  end
  
 • Gửi request lên graphql
  mutation {
   createPost(input: {title: "title", content: ""}) {
    id
    title
    content
    comments {
     id
     content
    }
   }
  }
  
 • Response trả về có dạng
  {
   "data": {
    "createPost": {
     "post": {
      "id": "110",
      "title": "title",
      "content": "content",
      "comments": []
     }
    }
   }
  }
  
 • Bạn cũng có thể bổ sung thêm field :erors để chứa message lỗi trong trường hợp create post lỗi
  # app/graphql/mutations/posts/create_mutation.rb
  module Mutations
   class Posts::CreateMutation < Mutations::BaseMutation
    ...
    field :post, Types::PostType, null: false
    field :errors, [String], null: false
  
    ...
   end
  end
  

4. Advance

 • Ngoài ra cón có 1 số topic khá hay về GraphQL như sau
 • Subscriptions để theo dõi sự kiên (có thể hiểu như 1 dạng callback)
 • Input Object trong các ví dụ trên các argument đều là các kiểu có sẵn của GraphQL, sử dụng input object để tạp thêm kiểu dữ liệu mới cho argument
 • Validation cung cấp các validate cho field tương tự như với model

5. Link tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.