+1

Gem paper_trail

1. Introduce

 • Gem paper_trail được dùng để tracking sự thay đổi của model object và chia thành các version khác nhau
 • Với gem paper_trail ta có thể revert model object về version nào đó bất kỳ hoặc restore model object sau khi đã bị xoá

2. Install

 • Thêm gem paper_trail vào Gemfile

  #Gemfile
  gem "paper_trail"
  
 • Chạy command để install gem

  bundle install
  
 • Chạy migration để tạo table versions

  bundle exec rails generate paper_trail:install
  
 • Chạy command để chạy file migration và tạo table versions

  bundle exec rails db:migrate
  
 • Table được tạo có các column với kiểu dữ liệu như sau

  Column Type
  item_type string
  item_id bigint
  event string
  whodunnit string
  object text
 • item_type là class của object model (ví dụ: User)

 • item_id là id của object model (ví dụ: 123)

 • event sẽ nhận 1 trong các giá trị sau: create, update, destroy

 • whodunnit là user đã thực hiện event, có thể là if (default) hoặc email, name do mình quy định (custom)

 • object: string ứng với version trước của object model

 • Thêm has_paper_trail vào model muốn tracking

  class User < ActiveRecord::Base
   has_paper_trail
  end
  
 • Thêm before_action: set_paper_trail_whodunnit vào ApplicationController

  class ApplicationController < ActionController::Base
   before_action: set_paper_trail_whodunnit
  end
  

3. Basic usage

 • Truy vấn version của object model

  user = User.first
  user.versions
  
 • Truy vấn các attribute của version

  user = User.first
  
  # version ứng với action create
  version = user.versions.first
  version.id    #1
  version.item_type # User
  version.item_id  # 1
  version.event   # "create"
  version.whodunnit # nil (khi mình update trong rails console)
  version.object  # nil
  
  # version ứng với action update
  version = user.versions.last
  version.id         # 1
  version.item_type     # User
  version.item_id      # 1
  version.event       # "update"
  version.whodunnit     # nil (khi mình update trong rails console)
  version.object       # "---\nid: 1\nemail: [email protected]\nname: Alton Anderson\ncreated_at: 2021-02-21 13:41:46.608329000 Z\nupdated_at: 2021-02-21 13:42:06.384486000 Z\n"
  version.object.split("\n") # ["---", "id: 1", "email: [email protected]", "name: Alton Anderson", "created_at: 2021-02-21 13:41:46.608329000 Z", "updated_at: 2021-02-21 13:42:06.384486000 Z"]
  
 • Truy vấn object được lưu trong version

  user = User.first
  
  # version ứng với action create
  version = user.versions.first
  version.event   # "create"
  version.object  # nil
  version.reify   # nil
  
  # version ứng với action update
  version = user.versions.last
  version.event       # "update"
  version.object       # "---\nid: 1\nemail: [email protected]\nname: Alton Anderson\ncreated_at: 2021-02-21 13:41:46.608329000 Z\nupdated_at: 2021-02-21 13:42:06.384486000 Z\n"
  version.object.split("\n") # ["---", "id: 1", "email: [email protected]", "name: Alton Anderson", "created_at: 2021-02-21 13:41:46.608329000 Z", "updated_at: 2021-02-21 13:42:06.384486000 Z"]
  version.reify       # <User id: 1, email: "[email protected]", name: "Alton Anderson", created_at: "2021-02-21 13:41:46", updated_at: "2021-02-21 13:42:06">
  
 • Thêm 1 số truy vấn khác với version

  user = User.first
  version = user.versions.last
  version.index
  version.next
  version.previous
  

4. Config

a. Global config

 • Tạo file config/initializers/paper_trail.rb để config các global option cho paper_trail
  # config/initializers/paper_trail.rb
  PaperTrail.config.enabled = true
  PaperTrail.config.has_paper_trail_defaults = {
   on: %i[create update destroy]
  }
  PaperTrail.config.version_limit = 3
  
 • enabled: enable hoặc disable paper_trail
 • has_paper_trail_defaults: tracking version cho các action create, update, destroy
 • version_limit: số lượng version tối đa

b Model config

 • Thêm các option cho hàm has_paper_trail

i. on

 • Enable paper_trail cho từng event
  has_paper_trail on: [:update]
  
 • Option on có thể nhận các giá trị trong mảng [:create, :destroy, :touch, :update]

ii. if, unless

 • Enable paper_trail theo điều kiện
  has_paper_trail if: Proc.new { |user| user.active? }
  

iii. ignore

 • Skip các attribute không cần tracking
  has_paper_trail ignore: [:email, :name]
  has_paper_trail ignore: [:email, { name: proc { |user| user.active? } }]
  

iv. only

 • Chỉ tracking các attribute cần thiết
  has_paper_trail only: [:email, :name]
  has_paper_trail only: [:email, { name: proc { |user| user.active? } }]
  

v. limit

 • Số lượng version tối đa
  has_paper_trail limit: 2
  

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.