+2

Arel Sql

Giới thiệu

Arel Sql là một sự trừu tượng hóa SQL và ActiveRecord sử dụng để build các query SQL, có thể trừu tượng hóa các phân đoạn của một câu truy vấn SQL bằng các phương thức Ruby, có thể tái sử dụng, giúp đơn giản hóa những câu truy vấn phức tạp, khó đọc hoặc khó suy luận.

Cơ bản về Arel

Mỗi model ActiveRecord đều có arel_table, để có thể get Arel::Table có 2 cách:

my_table = Address.arel_table

or

my_table = Arel::Table.new(:addresses) # Not recommended usage in Rails 5.0/Arel 7.1

VD:

Address.where(my_table[:id].eq(1))
# SELECT "addresses".* FROM "addresses" WHERE "addresses"."id" = 1

Address.where(id: 1)
# SELECT "addresses".* FROM "addresses" WHERE "addresses"."id" = 1

Address.where(my_table[:id].in([1,2,3]))
# SELECT "addresses".* FROM "addresses" WHERE "addresses"."id" IN (1, 2, 3)

Address.where(id: [1,2,3])
# SELECT "addresses".* FROM "addresses" WHERE "addresses"."id" IN (1, 2, 3)

Bạn có thể xem list of prodications bằng cách:

Arel::Predications.instance_methods

[:in, :matches, :eq, :lt, :not_eq, :not_eq_any, :not_eq_all, :eq_any,
:eq_all, :in_any, :in_all, :not_in, :not_in_any, :not_in_all, :matches_any
:matches_all, :does_not_match, :does_not_match_any, :does_not_match_all,
:gteq, :gteq_any, :gteq_all, :gt, :gt_any, :gt_all, :lt_any, :lt_all, :lteq,
:lteq_any, :lteq_all, :eql_any]

VD:

veg = Arel::Table.new(:vegetables)
query = veg[:created_at].gteq( 5.days.ago ).and(
 veg[:color].eq("green").or(
  veg[:gardener].eq("Susan")
 )
)
query.to_sql
# "vegetables"."created_at" >= '2016-12-13 03:54:28.575342'
#  AND ("vegetables"."color" = 'green' OR "vegetables"."gardener" = 'Susan')
Vegetable.where( query )

Để có thể xâu chuỗi nhiều câu truy vấn lại với nhau, bạn có thể sử dụng các phương thức từ Arel::Nodes::Node

Arel::Nodes::Node.instance_methods - Enumerable.instance_methods - Object.methods
# => [:each, :to_sql, :not, :or, :and, :lower, :create_true, :create_false,
# ...

Trong đó có not, orand là được sử dụng nhiều nhất

veg = Arel::Table.new(:vegetables)
query = veg[:created_at].gteq( 5.days.ago )
            .and(veg[:color].eq("green")
            .or(veg[:gardener].eq("Susan")))
query.to_sql

# "vegetables"."created_at" >= '2016-12-13 03:54:28.575342'
#  AND ("vegetables"."color" = 'green' OR "vegetables"."gardener" = 'Susan')
Vegetable.where( query )

Còn một số phướng thức khác thuộc Arel::SelectManager

Arel::SelectManager.instance_methods - Object.methods
# => [:take, :join, :union, :source, :offset, :skip, :group, :lock, :from, :limit,
#   :on, :with, :order, :locked, :exists, :except, :orders, :froms, :distinct, :as,
#   :outer_join, :project, :having, :projections, :projections=, :limit=, :offset=,
# ...

VD:
Joins:

User.joins(:photos).on(users[:id].eq(photos[:user_id]))
# => SELECT * FROM users INNER JOIN photos ON users.id = photos.user_id

left_joins:

User.join(photos, Arel::Nodes::OuterJoin).on(users[:id].eq(photos[:user_id]))
# => SELECT FROM users LEFT OUTER JOIN photos ON users.id = photos.user_id

Kết luận:

Trên là giới thiệu cơ bản của mình về Arel SQL, Arel là một AST tuyệt vời để giúp bạn nhanh chóng xây dựng ngay cả những câu query phức tạp nhất. https://www.cloudbees.com/blog/creating-advanced-active-record-db-queries-arel
https://jpospisil.com/2014/06/16/the-definitive-guide-to-arel-the-sql-manager-for-ruby.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.