Shell Script

1. Shell Script là gì

 • Shell Script là 1 file thực thi có extension là sh có thể thực thi trên các thiết bị Unix.
 • Để làm quen thì ta có thể tạo 1 file hello-world.sh với nội dung như sau:
  #!/bin/bash
  
  # Author: thanhlt-1007
  # Description: Hello World Schell Script
  
  echo "Hello World"
  
 • Các thành phần của file shell script bao gồm:
 • #!/bin/bash: thông báo với system chuẩn bị có file shell script chuẩn bị được chạy.
 • # Author: comment code.
 • echo: script được thực thi.
 • Để chạy file shell script cần cấp quyền cho file qua câu lệnh chmod:
  chmod +x hello-world.sh
  
 • Chạy file shell script:
  sh hello-world.sh
  
 • Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các loại script có thể thực thi trên shell script.

2. Shell Script với Unix/Linux command

 • Trong Unix/Linux ta có thể thực thi 1 số commnd trên terminal, ví dụ echo, ls, ... hoặc date, whoami
 • Những command này cũng có thể được sử dụng trong shell script
 • Ví dụ tạo file command.sh với nội dung như sau
  #!/bin/bash
  
  echo "Unix/Linux command"
  
  MESSAGE=$(printf "To day is %s, Hello %s" "$(date)" "$(whoami)")
  echo $MESSAGE
  
 • Kết quả thu được khi chạy file
  Unix/Linux command
  To day is Tue Sep 1 15:02:01 +07 2020, Hello SUN-ASTERISK\le.tan.thanh
  

3. Shell Script với variables

 • Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, chúng ta cũng có thể sử dụng variable với shell script.
 • Để sử dụng variable trong shell script cần chú ý 1 số điểm như sau
 • Không có space xung quanh = khi khởi tạo giá trị cho biến
  #!/bin/bash
  # Invalid assignment
  VAR = "value"
  
  # Valid assignment
  VAR="value"
  
 • Chúng ta cũng có thể sử dụng command read để nhận giá trị do người dùng nhập vào từ terminal
  #!/bin/bash
  echo "What is your name ?"
  read MY_NAME
  echo "Hello $MY_NAME"
  
 • Kết quả thu được
  What is your name ?
  le tan thanh
  Hello le tan thanh
  
 • Enter khi đã nhập xong nội dung muốn nhập.

4. Loops:

 • Shell Script hỗ trợ forwhile để thực hiện các thao tác được lặp lại nhiều lần

a. for:

 • Ví dụ về for
  #!/bin/bash
  for i in 1 2 3 4 5
  do
   echo "Looping ... i is set to $i"
  done
  
 • Kết quả thu được
  Looping ... i is set to 1
  Looping ... i is set to 2
  Looping ... i is set to 3
  Looping ... i is set to 4
  Looping ... i is set to 5
  
 • Các giá trị được gọi trong vòng loop ví dụ trên là mảng số nguyên [1, 2, 3, 4, 5].
 • Chúng ta có thể sử dụng các giá trị khác, ví dụ [hello, 1, goodbye].
  #!/bin/bash
  for i in hello 1 goodbye
  do
   echo "Looping ... i is set to $i"
  done
  
 • Kết quả thu được
  Looping ... i is set to hello
  Looping ... i is set to 1
  Looping ... i is set to goodbye
  

b. while:

 • Ví dụ về while
  #!/bin/sh
  INPUT_STRING=""
  while [ "$INPUT_STRING" != "bye" ]
  do
   echo "Please type something in (bye to quit)"
   read INPUT_STRING
   echo "You typed $INPUT_STRING"
  done
  
 • Kết quả thu được
  Please type something in (bye to quit)
  hello
  You typed hello
  Please type something in (bye to quit)
  bye
  You typed bye
  
 • Trong trường hợp sử dụng :, mệnh đề while : trả về true và đoạn code bên trong do done được thực thi
  #!/bin/sh
  INPUT_STRING=""
  while :
  do
   echo "Please type something in (^C to quit)"
   read INPUT_STRING
   echo "You typed $INPUT_STRING"
  done
  
 • Kết quả thu được
  Please type something in (CTRL + C to quit)
  bye
  You typed bye
  Please type something in (CTRL + C to quit)
  ^C
  

5. If:

a. if

 • Ví dụ về if
  #!/bin/sh
  if true
  then
   echo "If statement"
  fi
  
 • Nhớ kết thúc câu lệnh với fi (ngược lại của if).
 • Kết quả thu được
  If statement
  

b. else

 • Ví dụ về else
  #!/bin/sh
  if false
  then
   echo "If statement"
   else
    echo "Else statement"
  fi
  
 • Với else thì chúng ta không cần then.
 • Kết quả thu được. sh Else statement

c. elif

 • Ví dụ về elif
  #!/bin/sh
  if false
  then
   echo "If statement"
  elif true
  then
   echo "Elif statement"
  fi
  
 • Kết quả thu được
  Elif statement
  

6. case:

 • Ví dụ về case
#!/bin/sh
echo "Please talk to me ..."
read INPUT_STRING
case $INPUT_STRING in
 hello)
  echo "Hello yourself!"
  ;;
 bye)
  echo "See you again!"
  ;;
 *)
  echo "Sorry, I don't understand"
  ;;
esac
 • Case sẽ đi với inesac (ngược lại của case)
 • Các giá trị được so sánh theo sau bởi )
 • Giá trị mặc định là *
 • Kết qủa thu được
  Please talk to me ...
  hello
  Hello yourself!
  
  Please talk to me ...
  bye
  See you again!
  
  Please talk to me ...
  ahihi
  Sorry, I don't understand
  

7. Document

 • Trên đây chỉ là 1 vài ví dụ đơn giản về shell script
 • Bạn có thể tham khảo thêm tại https://www.shellscript.sh/

All Rights Reserved