+4

Những gem cần cài đặt để viết unit test trong Rails app

Đặt vấn đề

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu: Tại sao lại cần phải viết unit test? Unit test có thể làm tăng đáng kể chất lượng dự án của chúng ta, khiến code của bạn chạy một cách chính xác nhất. Trước khi đến tay QA mà unit test đã pass hết các case khi đó lượng bug sẽ giảm một cách đáng kể. Đối với những hệ thống phát triển dựa trên dựa trên framework Ruby on rails thì có rất nhiều gem có thể hỗ trợ việc viết unit test: rspec, capybara,...Sau đây mình xin giới thiệu các gem cần thiết cài đặt để viết unit test cho project rails.

Các gem cần thiết để viết unit test

Gem rspec-rails

Đây là một gem rất mạnh trong ruby on rails nhằm mục đích kiểm thử các chức năng được viết bởi ruby on rails

Cài đặt

Thêm dòng sau vào Gemfile và chạy lệnh bundle install :

group :development, :test do
 gem 'rspec-rails', '~> 3.8'
end

Khởi tạo thư mục spec, chạy lệnh sau:

rails generate rspec:install

Gem database_cleaner

Gem này dùng để cleaning database giữa mỗi test, tức là sau khi chạy xong một test nó sẽ rollback database lại trạng thái trước khi chạy test, đảm bảo database luôn nhất quán trong suốt quá trình thực hiện tất cả các test case.

Cài đặt

Thêm dòng sau vào Gemfile và chạy lệnh bundle install:

group :test do
 gem 'database_cleaner'
end

Trong file rails_helper ta thêm dòng sau:

config.use_transactional_fixtures = false

Trong thư mục spec, tạo thư mục support, trong đây thêm tạo thêm file database_cleaner.rb và paste thêm đoạn code sau:

RSpec.configure do |config|

 config.before(:suite) do
  DatabaseCleaner.clean_with(:truncation)
 end

 config.before(:each) do
  DatabaseCleaner.strategy = :transaction
 end

 config.before(:each, :js => true) do
  DatabaseCleaner.strategy = :truncation
 end

 config.before(:each) do
  DatabaseCleaner.start
 end

 config.after(:each) do
  DatabaseCleaner.clean
 end
end

Như vậy database_cleaner đã được thiết lập. Và từ đây nó sẽ dọn dẹp database mỗi lần chạy unit test

Gem faker

Gem này dùng để tạo dữ liệu giả như tên, địa chỉ, số điện thoại,.. một cách ngẫu nhiên để phục vụ cho việc viết test.

Cài đặt

Thêm dòng sau vào Gemfile sau đó chạy lệnh bundle install:

group :test do
 gem 'faker'
end

Một vài ví dụ sử dụng faker để tạo dữ liệu test:

Faker::Name.name   #=> "Christophe Bartell"

Faker::Internet.email #=> "[email protected]"

Gem factory_bot_rails

Cho phép chúng ta tạo ra các object cần thiết cho việc test với các giá trị mặc định, kết hợp cùng với Faker chúng ta có thể tạo ra các object(factory) với gía trị ngẫu nhiên thay vì chỉ sử dụng giá trị mặc định.

Cài đặt

Thêm dòng sau vào Gemfile và chạy lệnh bundle install:

group :development, :test do
 gem 'factory_bot_rails'
end

Ví dụ: tạo dữ liệu test cho model User gồm các thuộc tính name, address, email sử dụng factory_bot_rails và faker

FactoryBot.define do
 factory :contact do
  name   { Faker::Name.name }
  email     { Faker::Internet.email }
  address    { Faker::Address.street_address }
 end
end

Gem shoulda-matchers

Gem này giúp chúng ta viết test dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời gian khi viết các test dài và phức tạp, code ngắn gọn, dễ đọc. Ví dụ khi test các validate hay association.

Cài đặt

Thêm dòng sau vào Gemfie và chạy lệnh bundle install:

group :test, :development do
 gem 'rspec-rails'
 gem 'shoulda-matchers'
end

Shoulda Matchers cùng cấp cho ta rất nhiều phương thức dùng để test.

Những phương thức dùng để test ActiveModel:

allow_value tests
have_secure_password
validate_absence_of
validate_acceptance_of
validate_confirmation_of
validate_exclusion_of
validate_inclusion_of
validate_length_of
validate_numericality_of
validate_presence_of

Những phương thức dùng để test ActiveRecord:

accept_nested_attributes_for
belong_to
define_enum_for
have_and_belong_to_many
have_db_column
have_db_index tests
have_many
have_one
have_readonly_attribute
serialize
validate_uniqueness_of

Tổng kết

Trên đây là các gem cần thiết dùng để có thể viết unit test trong project ruby on rails. Bài viết có tham khảo ở các nguồn sau: https://github.com/rspec/rspec-rails https://github.com/thoughtbot/shoulda-matchers https://github.com/DatabaseCleaner/database_cleaner https://github.com/thoughtbot/factory_bot_rails https://github.com/stympy/faker


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.