+1

Gem wicked_pdf

1. Introduction

 • Gem wicked_pdf được dùng để generate file PDF từ HTML.
 • Thay vì dùng DSL để generate PDF, bạn chỉ cần viết 1 file HTML và wicked_pdf sẽ lo phần còn lại.

2. Install

 • Thêm gem wicked_pdf vào Gemfile.
  # Gemfile
  gem "wicked_pdf"
  gem "wkhtmltopdf-binary"
  
 • Chạy bundle install để install gem vào source code.
  bundle install
  
 • wicked_pdf là wrapper của wkhtmltopdf, để sử dụng gem wicked_pdf thì bạn phải install thêm gem wkhtmltopdf-binary vào source code.
 • Chạy rails generate wicked_pdf để generate initializer của gem wicked_pdf.
  rails generate wicked_pdf
  
 • Sau khi chạy, ta nhận đc file wicked_pdf.rb với nội dung như sau
  # config/initializers/wicked_pdf.rb
  WickedPdf.config = { }
  
 • File này dùng để config gem wicked_pdf.
 • Thêm pdf vào mime_types.rb.
  # config/initializers/mime_types.rb
  Mime::Type.register "application/pdf", :pdf
  

3. Basic usage

 • Để hiển thị file PDF, trong controller ra sử dụng method render
  # app/controllers/welcome_controller.rb
  class WelcomeController < ApplicationController
   def index
    respond_to do |format|
     format.pdf do
      render pdf: "welcome"
     end
    end
   end
  end
  
 • Tạo thêm file app/views/welcome/index.pdf.erb cho phần view
  # app/views/welcome/index.pdf.erb
  <h1>Welcome#index</h1>
  <p>Find me in app/views/welcome/index.pdf.erb</p>
  
 • Kết quả thu được khi access localhost:3000/welcome.pdf

4. Asssets (CSS, JS)

 • wkhtmltopdf được chạy bên ngoài Rails app, nên các helper mặc định cho assets pipeline như stylesheet_link_tagjavascript_include_tag sẽ không hoạt động với file pdf được geneate bởi gem wicked_pdf
 • Để sử dụng assets pipeline với gem wicked_pdf, ra sử dụng các helper được cung cấp bởi gem wicked_pdf như wicked_pdf_stylesheet_link_tag, wicked_pdf_image_tag, wicked_pdf_javascript_include_tag
 • Config layout cho wicked_pdf
  # config/initializers/wicked_pdf.rb
  WickedPdf.config = {
   layout: "wicked_pdf_application.html.erb"
  }
  
 • Tạo file layout cho wicked_pdf
  # app/views/layouts/wicked_pdf_application.html.erb
  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
    <title>VibloWickedPdf</title>
    <%= csrf_meta_tags %>
    <%= csp_meta_tag %>
  
    <%= wicked_pdf_stylesheet_link_tag "application", media: "all", "data-turbolinks-track": "reload" %>
    <%= wicked_pdf_javascript_include_tag "application", "data-turbolinks-track": "reload" %>
   </head>
  
   <body>
    <%= yield %>
   </body>
  </html>
  

5. Render pdf options

 • Với method render được sử dụng ở controller, ngoài option pfd để config filename khi download file pdf, ra còn có các options khác.
 • disposition: inline (hiển thị file PDF, vẫn có thể download file PDF manual), attachment (download file PDF khi access link).
 • template: nội dung file PDF, default trùng với template HTML của action.
 • inline: nội dung file PDF dưới dạng string, override lại template option.
 • show_as_html: trả về true thì sẽ hiển thị HTML thay vì PDF.
 • orientation: default là Portrait (hướng dọc), hoặc Landscape (hướng ngang).
 • Bạn có thể tham khảo các option đầy đủ tại đây.

5. Reference


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.